Direkt till innehållet

Trafikförsörjningsprogrammet på remiss

Förslaget till ett nytt Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Halland är på remiss mellan 7 april och 7 september 2020. Förslaget skickas till intressenter för att fler ska få möjlighet att lämna synpunkter.

Region Halland, som regional kollektivtrafikmyndighet, har tillsammans med Hallandstrafiken och i samråd med Trafikverket, de halländska kommunerna, angränsade regioner och andra berörda intressenter, arbetat fram en revidering av trafikförsörjningsprogrammet för Halland. Det beskriver utvecklingen av kollektivtrafiken perioden 2020-2024 och med utblick mot 2040-2050.

Förslaget till trafikförsörjningsprogram för Halland skickas nu ut till bland annat de halländska kommunerna, grannregionerna och berörda myndigheter. Inkomna remissvar kommer att sammanställas och en samrådsredogörelse att tas fram.

Dialog och samarbete centralt

Dialog och samarbete är centralt för att kollektivtrafiken ska bidra till samhällsutveckling och möta hallänningarnas vardagsbehov. Förslag till trafikförsörjningsprogram har utformats på basis av: samhällsanalyser, inspel från bland andra resenärer, invånare och efter dialoger med kommuner, regioner och andra viktiga intressenter.

En revidering av nuvarande program

Programmet är en revidering av nuvarande program. Som en del i uppdateringen av programmet har två kapitel tillkommit: Trafikeringsbehov tåg 2030-2050 samt Samplanering och ansvarsfördelning. Dessa två kapitel tydliggör hur arbetet med kollektivtrafikens utveckling i Halland ska ske på kort- och lång sikt. Ett nytt mål har tillkommit som ska leda till minskad klimatpåverkan genom att fler väljer att resa med kollektivtrafiken. Det nya målet som är formulerat i trafikförsörjningsprogrammet är att Marknadsandelen (för kollektivtrafiken) ska vara minst 30 procent år 2030 av det totala resandet med motoriserade fordon. Beslut angående förslag till Regionalt Trafikförsörjningsprogram tas i Regionfullmäktige 9 december.

Dokument och underlag

Remissversion Trafikförsörjningsprogram 2020-2024

Följebrev

För mer information om kollektivtrafikens förutsättningar i Halland:

Kollektivtrafiken - en del av den regionala utvecklingen (Storymap) (Går att öppna i webbläsaren Chrome, ej i Internet Explorer.)

Senast ändrad: