Direkt till innehållet

Regionalt trafikförsörjningsprogram för 2021-2025

Kollektivtrafiken är en viktig del av hallänningarnas vardag och bidrar till utvecklingen av ett hållbart Halland. En bra kollektivtrafik gör det enklare att bo, arbeta och driva företag i Halland.

Den 9 december 2020 antog Regionfullmäktige ett nytt trafikförsörjningsprogram för Halland. Det beskriver utvecklingen av kollektivtrafiken perioden 2021-2025 och med utblick mot 2040-2050. Hallänningarnas resor till och från arbete och studier är i fokus. Programmet är framtaget tillsammans med Hallandstrafiken och i samverkan med de sex kommunerna, Trafikverket och andra berörda aktörer.

Dialog med berörda aktörer

Dialog och samarbete är centralt för att kollektivtrafiken ska bidra till samhällsutveckling och möta hallänningarnas vardagsbehov. Trafikförsörjningsprogrammet har utformats efter dialog med kommuner, Trafikverket, grannregioner, branschföretag men också medborgare och resenärer. Analysen av dialogerna togs omhand av Region Halland i samarbete med Hallandstrafiken och kommer att användas som ett underlag till det strategiska arbetet med kollektivtrafik i länet.

I dialog med kommuner, Trafikverket och grannregioner var fokus på kollektivtrafiken som ett verktyg för utveckling av regionen och för att möjliggöra att fler väljer kollektivtrafiken som sitt första val. Kommunerna presenterade sina utvecklingsplaner och beskrev den inriktning som de ansåg var viktig för kollektivtrafiken på kort- och lång sikt. I dialog med grannregionerna var den gränsöverskridande trafiken i fokus samt gemensamma utmaningar kopplade till kollektivtrafiken. Dialogen med Trafikverket har fokuserat på det behov av infrastruktur som krävs för att utveckla kollektivtrafiken och som ligger till grund för att skapa en attraktiv och hållbar kollektivtrafik.

Som en del i dialogfasen användes en digital enkät. Syftet med dialogen var att lyssna in invånarnas och resenärernas behov och få input till trafikförsörjningsprogrammet.

I den digitala enkäten fick invånare svara på frågor som handlar om resbehov, utmaningar och möjligheter kopplade till kollektivtrafiken. Enkäten fanns under några månader tillgänglig på Region Hallands webbsida, i ett sammanhang där det gick att fördjupa sig mer om Trafikförsörjningspro¬grammet. Den marknadsfördes i sociala medier och togs också fram som ett fysiskt större vykort, för invånare att fylla i. Några strategiskt viktiga platser valdes ut och besöktes i Halland. Syftet var att få en mångfald i svarsunderlaget, att ge så många som möjligt att delta och påverka processen.

Remiss till intressenter i samhället

Remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet skickades till kommuner, grannregioner, Trafikverket, Länsstyrelsen, intresseorganisationer, civilsamhället och tillgänglighetsforum.

Trafikförsörjningsprogram 2021-2025

Programmet lyfter bland annat vikten av Samplanering och ansvarsfördelning samt Trafikeringsbehov tåg 2030-2050, som tydliggör hur arbetet med kollektivtrafikens utveckling i Halland ska ske på kort och lång sikt. Programmet formulerar ett mål som ska leda till minskad klimatpåverkan genom att fler väljer att resa med kollektivtrafiken. Det nya målet som är formulerat i trafikförsörjningsprogrammet är att marknadsandelen (för kollektivtrafiken) ska vara minst 30 procent år 2030 av det totala resandet med motoriserade fordon.

Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 (pdf)

Kollektivtrafiken - en del av den regionala utvecklingen (Storymap) - Går att öppna i webbläsaren Chrome, men ej i Internet Explorer.

Så här tog vi fram Trafikförsörjningsprogrammet

Vi arbetade efter en processplan i tre delar:

  • Delprocesser (exempelvis kopplat till de tre hållbarhetsdimensionerna och infrastruktur)
  • Samrådsprocess (dialog med bland andra invånare, kommuner och myndigheter)
  • Arbetet med dokument (fakta och inspel från samhällsanalyser, delprocesser och samråd blev grund för det nya programmet som formuleras i ett dokument)

Vårt arbetssätt utgjordes av sex steg:

  • Ett arbetssätt med fokus på planeringsförutsättningar kopplade till kollektivtrafiken utgjorde grunden för processen.
  • Intressentanalys togs fram tillsammans med berörda samordnare för att identifiera aktörerna inom fokusområdet.
  • Samråd och dialogmöten genomfördes med syfte att förankra processen, lyssna in behov, få input samt informera inför remiss.
  • Seminarium för att tillsammans med berörda aktörer skapa samsyn kring förutsättningarna kopplade till fokusområdet.
  • Remissversionen skickades ut till berörda aktörer och intressenter.
  • Samrådsredogörelse tog fram. Inspel arbetades in och ett uppdaterad reviderat program arbetades fram.

Senast ändrad: