Direkt till innehållet

Regional infrastrukturplan Halland 2022–2033

Ny regional infrastrukturplan och remiss

Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling i Halland är underrubriken i den regionala infrastrukturplanen som fokuserar på samhällsnytta och utveckling.

Region Halland har ett regionalt utvecklingsansvar och ska som länsplaneupprättare ta fram förslag till en regional infrastrukturplan. Detta planförslag omfattar perioden 2022–2033 och innebär i stort en uppdatering av tidigare plan, då merparten av medlen i planen redan är intecknade till planerade och pågående åtgärder. Den preliminära ramen är på 1 370 miljoner kronor inklusive de medel som inte har förbrukats under åren 2018 - 2021. I infrastruktursammanhang är detta dock begränsade medel och prioriteringar blir därför viktiga.

Investeringar i infrastrukturen behövs för att fortsatt kunna utveckla Halland och i nästa steg hela Sydvästsverige. Dessa investeringar hanteras både i den nationella- och regionala infrastrukturplanen och med en väl fungerande infrastruktur skapas goda kommunikationsmöjligheter och hög tillgänglighet. Infrastrukturen skapar förutsättningar för näringslivets utveckling, ett ökat bostadsbyggande och bidrar till kunskapsutbyte och matchning av kompetens. Det är av stor vikt att utvecklingen av ett växande Halland planeras i takt med investeringar i infrastrukturen som tillsammans gynnar ett hållbart resande.

Prioriteringar i planen

Planförslaget med dess prioriteringar har ett tydligt fokus på samhällsutveckling och nyttor. I Hallands strategi för hållbar tillväxt finns mål och strategiska val som planen ska bidra till och behovet av åtgärder i transportsystemet återfinns i den regionala systemanalysen för transportsystemet. Planen utgår även ifrån regeringens direktiv och är uppbyggd utifrån sex prioriteringar som i sin tur innefattar ett eller flera åtgärdsområden. I planförslaget presenteras utförligare till vilka åtgärdsområden som de regionala planmedlen fördelas.

Prioriteringarna är

  • Fler bostäder och arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad tågtrafik,
  • En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar utveckling,
  • Cykel för ökad tillgänglighet och ett hållbart resande,
  • Ett robust transportsystem för näringslivets transporter,
  • Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer,
  • Goda förbindelser med Stockholm.

Remiss av regional infrastrukturplan

Planen är ute på remiss mellan 29/9–26/11 2021

Frågor under samrådstiden besvaras av Jan Törnell, jan.tornell@regionhalland.se, Infrastrukturstrateg, Regional samhällsplanering.

Länkar pdf:

Missiv remissversion Regional infrastrukturplan Halland 2022–2033

Miljökonsekvensbeskrivning för regional infrastrukturplan Halland 2022–2033

Regional systemanalys för transportsystemet

Remissversion regional infrastrukturplan Halland 210928

Senast ändrad: