Direkt till innehållet

Regional infrastrukturplan 2018–2029

”Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling i Halland” är rubriken till vår regionala infrastrukturplan. Den halländska infrastrukturplanen fokuserar på samhällsnytta och utveckling.

Det hållbara resandet prioriteras genom satsningar på utökad tågtrafik och förbättrade möjligheter att välja cykel och kollektivtrafik. Västkustbanans betydelse för fortsatt tillväxt och regional utveckling i Halland är tydlig. I planen avsätts medel till dubbelspår genom Varberg och ett nytt resecentrum och till att bygga om Halmstad Central. Detta ger ökad kapacitet på Västkustbanan och skapar möjligheter för att utveckla tågtrafiken.

Sex prioriterade områden

Den regionala planen bygger på sex prioriteringar och inom varje prioritering finns en eller flera åtgärdsområden. Prioriteringarna grundas på den regionala systemanalysen.

De sex prioriteringarna är:

  • Fler bostäder och arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad tågtrafik
  • En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar utveckling
  • Cykel för ökad tillgänglighet och ett hållbart resande
  • Ett robust transportsystem för näringslivets transporter
  • Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer
  • Goda förbindelser med Stockholm

Viktig analys av transportsystemet

Arbetet med att ta fram Regional infrastrukturplan 2018-2029 föregicks av ett stort analysarbete. Den regionala systemanalysen för transportsystemet Transportsystem för en hållbar regional utveckling - Halland 2035 ger en god bild av Hallands förutsättningar och det blir tydligt att Västkuststråket är det viktigaste för den halländska tillväxten.

Nationell plan för transportsystemet 2018–2029

I Sveriges nationella plan för transportsystemet 2018-2029 tilldelades Halland cirka 100 miljoner kronor om året för investeringar i länets järnvägar, större vägar, cykelvägar och kollektivtrafikens bytespunkter.

Regional infrastrukturplan 2018–2029

Transportsystem för en hållbar regional utveckling – Halland 2035

Näringslivets transporter i Halland

Senast ändrad: