Direkt till innehållet

Hållbar affärsutveckling

En av Region Hallands uppgifter är att stötta företag som vill utvecklas och växa på ett hållbart sätt. Nu utlyser Region Halland projektmedel för aktörer inom affärsutveckling som stimulerar små och medelstora företag i Halland till hållbar tillväxt. Fokus för utlysningen är affärs-utvecklingsprocesser som bidrar till att förflytta det halländska näringslivet mot en hållbar omställning.

Idag finns det ett antal organisationer i Halland som fokuserar på affärsutveckling utifrån olika perspektiv. Region Halland ser behov av att komplettera utbudet för att kunna möta framtidens möjligheter inom hållbar tillväxt och utlyser därför 6 miljoner kronor per år i tre år för detta.

Ett konkurrenskraftigt, inkluderande och attraktivt Halland är målet för Tillväxtstrategin för Halland. För att nå detta behövs bland annat fortsatt god utveckling av det livskraftiga och mångfacetterade näringslivet i Halland.

Utlysningens effektmål på längre sikt

 • öka företagsledningars kunskaper om hållbar affärsutveckling
 • näringslivet har ökat sin omställningsförmåga
 • fler företag ser hållbar tillväxt som den självklara vägen
 • bidra med kunskap som kan nyttiggöras i metoder, processer, tjänster och produkter

Vem kan ansöka om medel?

Utlysningen vänder sig till aktörer, offentliga, ideella och privata organisationer samt bransch- och intresseorganisationer som på olika sätt verkar eller vill verka inom området regional utveckling i Halland. Fokus i utlysningen av medel är hållbar tillväxt. Region Halland ansvarar för att hela Halland får tillgång till stöd, därför ska det i ansökan framgår hur den geografiska spridningen av de rekryterade företagen ser ut. Det är även möjligt att samverka med andra aktörer för att säkerställa en fördelning av insatser över hela regionen.

Urvalskriterier

 • Konkretiserande av den primära målgruppen för insatsen.
 • Konkretiserande av modell för att utveckla hållbarhetsaspekterna.
 • Metod för rekrytering av företag.
 • Metod för affärsutveckling.
 • Arbetet med de horisontella kriterierna.
 • Deltagande i aktörsrådet Halland för erfarenhetsutbyte med andra organisationer.

Kostnadsbudget

 • Rekrytering av företag
 • Personal
 • Resor
 • Lokaler
 • Tjänster
 • Övrigt och indirekta kostnader

Hur mycket medel kan sökas?

Medlen sökes utifrån egen kostnadsbudget.

Projektmedlen täcker max 60 procent av den totala projektkostnaden.

Finansiering sker årsvis i max tre år.

Hur länge kan projektet pågå?

Max 3 år med start 1 januari 2020

Ansökningsformulär

Ansökningsformulär till utlysning hållbar affärsutveckling

Sista ansökningsdatum

26 februari 2020

Senast ändrad: