Direkt till innehållet

Stöd till distriktsorganisationer

Region Halland stöder distriktsorganisationer för ideella föreningar och idéburna organisationer.

Civilsamhället är en stor och viktig resurs i samhällsutvecklingen, som kanal för människors engagemang, delaktighet och förändringskraft. Ett väl fungerande civilsamhälle är av stor betydelse för kulturliv, folkhälsa och demokrati.

Regler för anslag till distriktsorganisationer

Region Halland inför från och med 2021 ett nytt övergripande regelverk för bidragsgivning till distriktsorganisationer som kompletteras med anpassade regelverk för distriktsorganisationer med olika verksamhetsinriktningar. De nya regelverken börjar gälla från och med 2021.

Regelverk för Region Hallands bidragsgivning till distriktsorganisationer Fastställd av Regionstyrelsen, 2020-04-08.

Driftnämnden Kultur och Skola beslutade 2020-09-17 om regelverket gällande:

 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Folkbildningsverksamhet
 • Idrottsverksamhet
 • Nykterhetsverksamhet
 • Pensionärsverksamhet

De anpassade regelverken gäller från och med 2021 och kompletterar Regionstyrelsens övergripande regelverk för Region Hallands bidragsgivning till distriktsorganisationer:

Komplettering till Region Hallands övergripande regelverk för bidragsgivning till distriktsorganisationer

Driftnämnden Ambulans, diagnostik ansvarar för regelverk gällande:

Ansökningsblanketter för barn- och ungdomsorganisationer

Barn- och ungdomsorganisationer ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten för respektive stöd.

Ansökan barn- och ungdomsorganisationer 2021

Ansökan politiska ungdomsorganisationer 2021

Ansökan ledarutbildning 2021

Rekvisition av stöd

För att få stödet utbetalt ska organisationen fylla i Region Hallands blankett för rekvisition av bidrag och anslag (Excel)

Uppföljning av stöd till distriktsorganisationer

Distriktsorganisationerna och Region Halland följer gemensamt upp den verksamhet som bedrivs enligt denna överenskommelse.

I sin årliga verksamhetsberättelse redovisar organisationerna de insatser som gjorts för att nå gemensamma mål enligt ovan. I berättelsen redovisas även den egna verksamhetsutveckling som förekommit.

Metoderna för uppföljningen utformar parterna tillsammans. Uppföljningen tar sikte på både kvalitativ och kvantitativ måluppfyllelse med koppling till de syften och mål som angetts ovan. Det görs även en bedömning vilken utveckling i regionen som samarbetet lett fram till.

Barn- och ungdomsorganisationer

Region Hallands huvuduppgift är att arbeta för en positiv samverkan och utveckling i Halland. Barn- och ungdomsorganisationerna i Halland är en betydelsefull kraft som på viktiga områden påverkar denna utveckling.

Syftet med stödet är att stödja barn- och ungdomsverksamhetens ideologiska, demokratiska, hälsofrämjande, sociala och opinionsbildande funktioner samt organisationens arbete inom områdena bildning, kultur och egen verksamhetsutveckling.

Barn- och ungdomsorganisationerna med stöd 2019 är:

 • Aktiv Ungdom Halland
 • Centerpartiets Ungdomsförbund i Halland
 • Equmenia Väst
 • Förbundet Skog och Ungdom Västra Götaland
 • Friluftsfrämjandet
 • Föreningen Norden Hallands distrikt
 • Grön Ungdom Halland
 • Göteborgs scoutdistrikt
 • Hallands Elevkårer
 • Hallands Länsförbund av 4H
 • Hallands Schackförbund
 • Hallands Scoutdistrikt
 • Hallands Socialdemokratiska Ungdomsdistrikt
 • IOGT-NTOs Junisdistrikt Halland
 • Kristdemokratiska Ungdomsförbundet Halland
 • Liberala ungdomsförbundet Halland
 • Moderata Ungdomsförbundet i Halland
 • PUN i Halland
 • Riksförbundet Unga Musikanter Halland
 • Serbiska Distriktsorganisationen
 • Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift
 • Sverok Väst
 • Unga med Synnedsättning Väst
 • Ungsvenskarna SD Halland

Studieförbundens regionala verksamhet

Region Halland stöder folkbildningsrörelsens ideologiska, demokratiska, hälsofrämjande, sociala och opinionsbildande funktioner samt organisationens arbete inom områdena bildning, kultur och egen verksamhetsutveckling.

Studieförbunden är:

 • ABF Halland
 • Folkuniversitetet
 • Ibn Rushd
 • Kulturens bildningsverksamhet
 • Medborgarskolan
 • NBV Halland
 • Sensus studieförbund
 • SISU Idrottsutbildarna
 • Studiefrämjandet
 • Studieförbundet Bilda
 • Studieförbundet Vuxenskolan

Pensionärsorganisationer

Region Hallands huvuduppgift är att arbeta för en positiv samverkan och utveckling i Halland. Pensionärsorganisationerna i Halland är en betydelsefull kraft som på viktiga områden påverkar denna utveckling.

Syftet med stödet är att stödja pensionärsverksamhetens ideologiska, demokratiska, hälsofrämjande, sociala och opinionsbildande funktioner samt organisationens verksamhetsutveckling.

Pensionärsorganisationerna är:

 • Pensionärernas Riksorganisation
 • Riksförbundet Pensionärsgemenskap
 • SPF seniorerna
 • SKPF Pensionärerna

 

Senast ändrad: