Webbplatser

Webbplatser ikon

Komplettering till Region Hallands övergripande regelverk för bidragsgivning till distriktsorganisationer

(RS180615)

Regionstyrelsen beslutade 2020-03-24 om ett nytt övergripande regelverk för Region Hallands bidragsgivning till distriktsorganisationer samt att ge Driftnämnden Kultur och Skola samt Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa i uppdrag att besluta om för respektive verksamhet anpassat regelverk.

Driftnämnden Kultur och Skola beslutar 2020-09-17 om följande precisering av det övergripande regelverket gällande för:

 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Folkbildningsverksamhet
 • Idrottsverksamhet
 • Nykterhetsverksamhet
 • Pensionärsverksamhet

Barn- och ungdomsverksamhet

Förutsättningar

Region Hallands anslag utgår till barn- och ungdomsorganisationers distriktsorganisation vars verksamhet främjar barn och ungdomars intressen och är öppen för alla barn och ungdomar.

Distriktsorganisationen ska ha verksamhet som når minst 200 medlemmar i åldern 6–25 år folkbokförda i Hallands län. Om organisationen bedriver verksamhet även för andra åldersgrupper ska antalet medlemmar i åldern 6–25 år utgöra minst hälften av det totala medlemsantalet inom regionen. Ungdomarna i organisationen ska ha såväl reellt som formellt inflytande.

Dessutom ska organisationen ha lokalavdelningar i minst tre kommuner i länet.

Organisation som inte uppfyller grundförutsättningarna i föregående två stycken, men ändå har en verksamhet som till betydande del är inriktad mot barn- och ungdomar, kan efter särskild prövning erhålla anslag. Vid prövningen har verksamhetens betydelse för förverkligandet av visionen Halland – bästa livsplatsen utifrån de mål som sätts upp i Region Hallands utvecklingsstrategi, tillväxtstrategi, kulturstrategi och kulturplan stor betydelse.

Syftet med anslaget

Distriktsorganisationen ska använda anslaget för regional verksamhet, utbildning av ungdomsledare, funktionärer och förtroendevalda samt för verksamhetsutveckling.

Medlem

Som medlem i organisation med barn- och ungdomsverksamhet räknas den som under närmast föregående verksamhetsår varit registrerad medlem i lokalavdelning ansluten till distriktsorganisation och erlagt stadgeenlig medlemsavgift. Ungdomsorganisation som inte tillämpar denna medlemsdefinition ska redovisa sitt medlemsantal samt sättet för beräkningen av detta. Region Halland bedömer om redovisningen är godtagbar. När antalet medlemmar bestäms ska beräkningen göras utifrån förhållandena den dag då närmast föregående verksamhetsår avslutades.

Fördelning vid samverkan

Om distriktsorganisation omfattar flera regioner baseras anslaget på medlemmar folkbokförda inom Hallands län. För att erhålla anslag ska organisationen dock uppfylla de allmänna bestämmelserna angående medlemmar, samt ha minst 100 medlemmar folkbokförda inom Hallands län. Organisationen får då ett grundanslag som baseras på antalet medlemmar inom Halland delat med 200. Övriga anslagsformer beräknas enligt reglerna nedan.

Fördelningsmodell

Anslaget till barn- och ungdomsorganisationer består av ett grundanslag och ett medlemsbaserat anslag. Därutöver kan anslag sökas för ledarskapsutbildning.

Grundanslag är ett verksamhetsstöd som utgår till alla anslagsberättigade organisationer.

Medlemsbaserat anslag är en rörlig del baserad på antal medlemmar över 300 stycken. Anslaget fördelas utifrån följande:

 • Medlem 301–600: 100 % medlemsvärde per medlem
 • Medlem 601–1000: 50 % medlemsvärde per medlem

Garantiregel Organisation som föregående anslagsår varit anslagsberättigad men minskat sitt medlemsantal så att den understiger 200 medlemmar kan erhålla grundanslag även för det närmast följande året.

Ledarskapsutbildningsanslag söks separat. Fördelningen sker utifrån redovisade regionala deltagardagar med ledarskapsutbildning. (Se definition nedan).

Ansökan

Ansökan om anslag ska inlämnas till Region Halland senast den 15 april.

Ansökningsblanketter finns på Region Hallands webbplats. Alla beräkningar avser närmast föregående verksamhetsår. I ansökan ska antalet medlemmar i åldern 6–25 år redovisas totalt samt fördelat per kommun i Halland. Uppgifterna i ansökan och specificering av ledarskapsutbildning ska vara styrkt av revisor.

Organisationer som söker anslag ska årligen lämna verksamhetsplan för innevarande år samt verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse för föregående år till Region Halland efter genomfört årsmöte. Samtliga handlingar ska vara underskrivna av behörig firmatecknare.

Distriktsorganisation som inte lämnar ansökan och redovisningar i tid riskerar att gå miste om sitt anslag. Vid försening ska en förklaring inlämnas senast tre veckor efter föreskriven sista ansökningsdag.

Utbetalning

Normalt utbetalas 60 % av anslaget i maj månad och resterande i september. Det sker förutsatt att alla ovan nämnda handlingar inkommit.

Definition av ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning är utbildning inom ledarskap som har som syfte att kompetensutveckla befintliga ledare eller genomföra ledarskapsutbildning för personer som kan bli ledare inom organisationen eller någon av dess avdelningar i Halland.

För att vara anslagsberättigad ska ledarskapsutbildning arrangeras och genomföras i Halland av distriktet. Utbildning ska samla deltagare från minst två kommuner inom regionen eller genomföras i minst två kommuner. Ledarskapsutbildningen måste omfatta minst 6 och högst 35 deltagare. Deltagare i ledarskapsutbildning ska vara minst 13 år. Utbildningens längd bör inte överstiga två veckor. Deltagare utsedda av distriktet som deltar vid ledarskapsutbildning som riksförbundet eller annat distrikt arrangerar ger också upphov till deltagardagar, oavsett antal deltagare från länet. Endast medlemmar folkbokförda i Hallands län ger upphov till deltagardagar.

Vid redovisningen av ledarskapsutbildning till Region Halland används måttet regionala deltagardagar. Följande krav ställs i övrigt på utbildningen för att den ska ge upphov till deltagardagar: Endagskurs: Minst 5 timmar Tvådagarskurs: Minst 10 timmar, ingen dag mindre än 4 timmar Längre kurser: Minst 6 timmar/dag, första och sista dagen minst 4 timmar Med timmar avses lektionstimmar om 45 minuter.

Med ansökan ska bifogas utskickad inbjudan, kursbeskrivning och kursprogram samt deltagarförteckning med hemkommun och ålder.

Organisation som planerar att väsentligt förändra omfattningen av sin ledarskapsutbildning ska anmäla detta till Region Halland före verksamhetsårets början. Vid ökningar av verksamheten kan anslag inte garanteras för hela ökningen.

Definition av lokalavdelning

Med lokalavdelning menas att avdelningen ska var införd i distriktsorganisationens register över lokalavdelningar och att det ankommer på medlemmarna och på organ som utses av medlemmarna att besluta om avdelningens verksamhet.

Antalet lokalavdelningar i en ungdomsorganisation avgörs utifrån förhållandena den dag då senaste verksamhetsår avslutades.

Politiska ungdomsorganisationer

Förutsättningar

Region Hallands anslag utgår till politiska ungdomsorganisationers distriktsorganisation vars moderparti har mandat i regionfullmäktige. Verksamheten ska främja ungdomars intressen och vara öppen för alla ungdomar.

Ungdomar i åldern 13–25 år, folkbokförda i Hallands län, ska utgöra huvuddelen av det totala medlemsantalet och ha såväl reellt som formellt inflytande på verksamheten. Den anslagsmottagande ungdomsorganisationen ska ha egen ekonomisk redovisning.

Syftet med anslaget

Distriktsorganisationen ska använda anslaget för regional verksamhet, utbildning av medlemmar, ungdomsledare, funktionärer och förtroendevalda samt för verksamhetsutveckling.

Medlem

Som medlem i politisk ungdomsorganisation räknas den som under närmast föregående verksamhetsår varit registrerad medlem i distriktsorganisationen eller lokalavdelning ansluten till distriktsorganisationen och erlagt stadgeenlig medlemsavgift. Organisation som inte tillämpar denna medlemsdefinition ska redovisa sitt medlemsantal samt sättet för beräkningen av detta. Region Halland bedömer om redovisningen är godtagbar. När antalet medlemmar bestäms ska beräkningen göras utifrån förhållandena den dag då närmast föregående verksamhetsår avslutades.

Fördelningsmodell

Anslaget till politiska ungdomsorganisationer består av ett grundanslag och ett mandatbaserat anslag. Grundanslag är ett verksamhetsstöd som utgår till alla anslagsberättigade organisationer. Mandatbaserat anslag Anslaget fördelas utöver grundanslaget utifrån det antal mandat.

Ansökan

Ansökan om anslag ska inlämnas till Region Halland senast den 15 april.

Ansökningsblanketter finns på Region Hallands webbplats. Alla beräkningar avser närmast föregående verksamhetsår. I ansökan ska antalet medlemmar i åldern 13–25 år redovisas totalt samt fördelat per kommun i Halland. Uppgifterna i ansökan ska vara styrkt av revisor.

Organisationer som söker anslag ska årligen lämna verksamhetsplan för innevarande år samt verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse för föregående år till Region Halland efter genomfört årsmöte. Samtliga handlingar ska vara underskrivna av behörig firmatecknare.

Distriktsorganisation som inte lämnar ansökan och redovisningar i tid riskerar att gå miste om sitt anslag. Vid försening ska en förklaring inlämnas senast tre veckor efter föreskriven sista ansökningsdag.

Utbetalning

Normalt utbetalas 60 % av anslaget i maj månad och resterande i september. Det sker förutsatt att alla ovan nämnda handlingar inkommit.

Definition av lokalavdelning

Med lokalavdelning menas att avdelningen ska vara införd i distriktsorganisationens register över lokalavdelningar och att det ankommer på medlemmarna och på organ som utses av medlemmarna att besluta om avdelningens verksamhet.

Antalet lokalavdelningar i en ungdomsorganisation avgörs utifrån förhållandena den dag då senaste verksamhetsår avslutades.

Folkbildningsverksamhet

Mål

Målet med anslaget till folkbildningsverksamhet är att stödja verksamhet som syftar till att ge människor möjlighet att påverka sin livssituation och skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom t.ex. politiskt, kulturellt eller fackligt arbete. En utgångspunkt är respektive studieförbunds idémässigt förankrade mål.

Förutsättningar

Region Hallands anslag ges till verksamma studiedistrikt vars centrala organisation godkänts för statsbidrag av Folkbildningsrådet eller SISU Idrottsutbildarna samt bedriver verksamhet i minst tre av kommunerna i Hallands län.

Studiedistrikt som får statsbidrag från Folkbildningsrådet ska använda anslaget för den regionala verksamheten i Hallands län inom områdena utbildning, kultur, verksamhetsutveckling. Verksamhet ska bedrivas inom samtliga tre arbetsområden. Studiedistrikt som får statsbidrag från SISU Idrottsutbildarna ska använda anslaget för den regionala verksamheten i Hallands län till utbildning och verksamhetsutveckling.

Anslaget får inte användas som ersättning för kommunala bidrag och inte heller användas till verksamhet med kommersiellt syfte.

Syftet med anslaget

Region Hallands anslag till studieförbunden i Halland ansluter till statens fyra övergripande syften för stöd till folkbildningen:

 • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 • bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
 • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Utöver dessa syften vill Region Halland framhålla vikten av verksamhet som:

 • främjar jämställdhet mellan könen
 • främjar internationell förståelse och gemenskap
 • främjar integrering av flyktingar och invandrare i samhället samt motverkar främlingskap, rasism och diskriminering
 • främjar ett fritt och frivilligt kunskapssökande
 • riktar sig till människor som är missgynnade socialt eller kulturellt
 • riktar sig till barn- och ungdom
 • riktar sig till personer med funktionsnedsättning
 • innebär samverkan med länets kulturinstitutioner.

Fördelningsmodeller

Två fördelningsmodeller tillämpas, en för RF-SISU Halland och en för de studieförbund som får stöd från Folkbildningsrådet.

Fördelningsmodell gällande RF-SISU Halland

Grundanslag 70 % av det totala anslaget fördelas som grundanslag som ska användas för den egna organisationens drift och verksamhet.

Utvecklingsanslag 30 % av totalanslaget fördelas för utvecklingsinsatser som kompetensutveckling och utvecklingsprojekt.

Fördelningsmodell gällande studieförbund som får stöd från Folkbildningsrådet

Fördelningen av anslagen baseras på volymmått. För beräkning gäller samma villkor och kriterier som Folkbildningsrådet tillämpar för statsbidrag till studieförbund. Beräkning av fördelningen genomförs av Hallands bildningsförbund.

Ansökan

RF-SISU Halland ska årligen lämna verksamhetsplan för innevarande år samt verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse för föregående år till Region Halland efter genomfört årsmöte. Samtliga handlingar ska vara underskrivna av behörig firmatecknare. Anslaget för år 2019 baseras på 2017 års redovisning. Därefter förlängs beräkningsgrunden med ett år i taget.

Studieförbund i Halland som ingår i Folkbildningsrådet ska årligen lämna verksamhetsplan för innevarande år samt verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse för föregående år till Hallands Bildningsförbund efter genomfört årsmöte. Samtliga handlingar ska vara underskrivna av behörig firmatecknare. Hallands Bildningsförbund svarar för att årlig utvärdering görs, för en dialog med de studieförbund som ingår i Folkbildningsrådet om planer och resultatredovisning, samt redovisar årligen till Region Halland ett samlat underlag för beräkning av de individuella anslagen till studieförbunden. Detta underlag inlämnas till Region Halland senast den 15 januari. Anslaget för år 2019 baseras på 2017 års redovisning. Därefter förlängs beräkningsgrunden med ett år i taget.

Utbetalning

Anslag till studiedistrikt utbetalas av Region Halland årligen, mot rekvisition, hälften i februari och resterande del i juli.

Uppföljning

Region Halland genomför årligen en dialog med RF-SISU Halland. Dialogen fokuserar på verksamhetens utveckling, framtida inriktning och finansiering. Inför dialogmötet ska RF-SISU Halland senast 1 april ha lämnat en skriftlig redovisning som sammanfattar på vilket sätt anslaget använts föregående år.

Region Halland genomför årligen en dialog med Hallands Bildningsförbund och representanter från studieförbunden som ingår i Folkbildningsrådet. Dialogen fokuserar på verksamheternas utveckling, framtida inriktning och finansiering. Inför dialogmötet ska Hallands bildningsförbund senast 1 april ha lämnat en skriftlig redovisning som sammanfattar på vilket sätt anslaget använts föregående år.

Idrottsverksamhet

Förutsättningar

Anslag kan ges till RF-SISU Halland och Hallands parasportförbud som distriktsorganisationer inom Riksidrottsförbundet och Svenska Parasportförbundet. Verksamheterna ska främja idrottsutövandet i Halland, med fokus på barn och unga. Organisationerna ska vara öppna för alla som vill delta.

Syftet med anslaget

Att stödja distriktsorganisationer som arbetar i Halland för att förverkliga vision och mål i idrottsrörelsens idéprogram samt de övergripande mål som Region Halland har definierat för sina anslag.

Arbetet regleras genom fyraåriga överenskommelser

Region Halland träffar överenskommelser med RF-SISU Halland och Hallands parasportförbud som preciserar inriktning på arbetet under fyraårsperioder.

Fördelningsmodell

Grundanslag 70 % av det totala anslaget fördelas som grundanslag som ska användas både för den egna organisationens drift samt fördelas som regionanslag till specialidrottsförbund (SDF) i Halland.

Utvecklingsanslag 30 % av totalanslaget fördelas för utvecklingsinsatser som kompetensutveckling och utvecklingsprojekt.

Uppföljning

Region Halland genomför årligen en dialog med de distriktsorganisationer som beviljas stöd. Dialogen fokuserar på verksamhetens utveckling, framtida inriktning och finansiering. Inför dialogmötet ska organisationerna senast 1 april ha lämnat en skriftlig redovisning som sammanfattar på vilket sätt anslaget använts föregående år.

Utbetalning

Anslag utbetalas av Region Halland årligen, mot rekvisition, hälften i februari och resterande del i juli.

Redovisning

Idrottsorganisationer som rekvirerar anslag ska årligen lämna verksamhetsplan för innevarande år samt verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse för föregående år till Region Halland efter genomfört årsmöte. Samtliga handlingar ska vara underskrivna av behörig firmatecknare. Uppgifter avseende medlemmar ska vara styrkt av revisor.

Nykterhetsverksamhet

Förutsättningar

Anslag kan ges till nykterhetsorganisationer inom Hallands län vars verksamhet främjar nykterheten i Halland.

Syftet med anslaget

Distriktsorganisationen ska använda anslaget för regional verksamhet och verksamhetsutveckling.

Medlem

Som medlem räknas person som under närmast föregående redovisningsår varit ansluten till avdelning inom organisationen. Personen ska också ha erlagt stadgeenlig avgift och ha haft reella möjligheter enligt stadgarna att påverka beslut om organisationens verksamhet och inriktning.

Ansökan

Ansökan om anslag ska inlämnas till Region Halland senast den 1 mars för innevarande år. Ansökningen ska innehålla en redovisning av medlemsantal samt antal lokalavdelningar och deras spridning över kommunerna.

Alla beräkningar ska avse närmast föregående verksamhetsår. Alla inlämnade handlingar ska vara underskrivna av behöriga firmatecknare. Distriktsorganisation som inte lämnar ansökan i tid enligt ovan anmodas vid ansökningstidens utgång att inom tre veckor inkomma med en förklaring till förseningen. Sker ej detta riskerar organisationen att gå miste om sitt anslag.

Ett totalanslag för nykterhetsorganisationer beslutas av Region Halland för varje kalenderår. Anslaget fördelas utifrån hälsopolitiska mål genom ett fast grundanslag och en rörlig del baserad på antal medlemmar. Grundanslaget utgör 75 % av Region Hallands totalanslag där en enskild organisation som mest kan erhålla 1/3 av det totala grundanslaget. Det rörliga anslaget utgör resterande del av totalanslaget och fördelas utifrån respektive organisations andel medlemmar av alla organisationers, som beviljats bidrag, medlemmar. Beviljas endast en organisation bidrag utgår endast hälften av medel avsatta för den rörliga delen av anslaget.

Utbetalning

Utbetalning sker när samtliga anslagsberättigade organisationer har lämnat in sin rekvisition. Normalt utbetalas hälften av anslaget i mars månad och resterande i juli månad.

Redovisning

Nykterhetsorganisationer som söker anslag ska årligen lämna verksamhetsplan för innevarande år samt verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse för föregående år till Region Halland efter genomfört årsmöte. Samtliga handlingar ska vara underskrivna av behörig firmatecknare. Uppgifter avseende medlemmar ska vara styrkt av revisor.

Pensionärsverksamhet

Förutsättningar

Anslag kan ges till pensionärsorganisation inom Hallands län vars verksamhet främjar pensionärers intressen och som är öppen för alla pensionärer.

Syftet med anslaget

Distriktsorganisationen ska använda anslaget för regional verksamhet och verksamhetsutveckling.

Medlem

Som medlem räknas person som är förtids- eller ålderspensionär eller make/maka eller motsvarande till pensionär och under närmast föregående redovisningsår varit ansluten till lokalavdelning inom organisationen. Personen ska också ha erlagt stadgeenlig avgift och ha haft reella möjligheter enligt stadgarna att påverka beslut om organisationens verksamhet och inriktning.

Ansökan

Ansökan om anslag sker genom att en rekvisition inlämnas till Region Halland senast den 1 mars. Rekvisitionen ska innehålla en redovisning av medlemsantal samt antal lokalavdelningar och deras spridning över kommunerna. Alla beräkningar ska avse närmast föregående verksamhetsår. Alla inlämnade handlingar ska vara underskrivna av behöriga firmatecknare. Distriktsorganisation som inte lämnar rekvisition i tid enligt ovan anmodas vid ansökningstidens utgång att inom tre veckor inkomma med en förklaring till förseningen. Sker ej detta riskerar organisationen att gå miste om sitt anslag. Anslaget fördelas årligen till pensionärsorganisationerna i förhållande till deras medlemstal och antal lokalföreningar. Utbetalning Utbetalning sker när samtliga anslagsberättigade organisationer har lämnat in sin rekvisition. Normalt utbetalas hälften av anslaget i mars månad och resterande i juli månad.

Definition av lokalavdelning

Med lokalavdelning menas att avdelningen ska var införd i distriktsorganisationens register över lokalavdelningar och att det ankommer på medlemmarna och på organ som utses av medlemmarna att besluta om avdelningens verksamhet.

Antalet lokalavdelningar i organisationen avgörs utifrån förhållandena den dag då senaste verksamhetsår avslutades.

Redovisning

Pensionärsorganisationer som beviljas anslag ska årligen lämna verksamhetsplan för innevarande år samt verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse för föregående år till Region Halland efter genomfört årsmöte. Uppgifter om antal avdelningar och antal medlemmar i Halland ska redovisas. Samtliga handlingar ska vara underskrivna av behörig firmatecknare.

Senast ändrad: