Direkt till innehållet

Framtidens digitala lärande i skolan

Digitaliseringen av dagens samhälle skapar både möjligheter och utmaningar.

Samverkansprojektet Framtidens digitala lärande i skolan bidrar till utveckling av den digitala skolan. Arbetet görs i samarbete mellan kommuner, Region Halland och Högskolan i Halmstad. Visionen är att skapa digitala lärmiljöer där ny teknik genererar möjligheter.

Här får du ta del av information om Framtidens digitala lärande i skolan. Vill du fördjupa dig i vårt arbete finns bland annat vår handlingsplan att läsa. Du är också välkommen att kontakta någon av oss som arbetar i samverkansprojektet.

Bakgrund

Vi lever i en värld där digitala teknologier och medier är en del av i vårt dagliga liv. Digitaliseringen är en motor i samhällsutvecklingen och skapar såväl utmaningar som möjligheter för skola och utbildning och för samhället i stort. Detta märks inom hela utbildningssystemet (förskola, skola och högre utbildning) där tillgången till, och användningen av, nya kommunikationsteknologier och digitala resurser ökat.

2017 fick svensk skola en nationell IT-strategi, där digital kompetens och programmering ska vara tydligare i kurs- och ämnesplaner. 2020 ska varje barn/elev ha tillgång till digitala resurser i skolan. I de nya skolor som ska byggas i Halland kommande år, ska digitaliseringen bidra till lärande.

Halländska utmaningar

I Halland har vi stora utmaningar vad gäller att stärka nyanländas lärande och att hitta nya strategier för att lösa lärarbristen de kommande åren. För skolhuvudmän gäller det att fatta viktiga strategiska beslut om hur skolor ska implementera IT-strategin och utveckla framtidens digitala och analoga lärmiljöer.

Regional mötesplats i det digitala samhället

För Högskolan i Halmstad och dess lärarutbildning finns ett behov att stödja lärarutbildare, så studenterna blir mer förberedda för den digitala utmaningen som finns i svensk skola. Som en del i detta har Högskolan i Halmstad byggt ett digitalt laborativt centrum (DLC) som är en högteknologisk och laborativ miljö med fokus på lärande, kreativitet och kultur. DLC vänder sig inte bara till Högskolans personal och studenter, utan även till kommuner, organisationer, företag och andra intressenter och ska ha rollen som en regional mötesplats i det digitala samhällets framkant där syftet är att tillsammans bidra till regional utveckling.

Fyra övergripande mål

Vi arbetar gemensamt med att stärka våra olika verksamheter och skapa förutsättningar för hela regionen att bidra till en positiv resultatutveckling för barn och elever. Våra allra viktigaste målgrupper är skolledare och lärare. Men också barn/elever, lärarstudenter, tjänstemän och beslutsfattare är viktiga målgrupper för arbetet. Arbetet fokuserar på lärandeprocesser med digitala resurser. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i och vara ett stöd för de behov som finns i dag, men först och främst bidra till framtidens digitala lärande i skolan, med spetskompetens och vetenskapligt förhållningssätt.

Våra fyra övergripande mål för samarbetet:

  • Utveckla det digitala ledarskapet i den digitala skolan
  • Verka för en likvärdig skola som är rustad med digitalt kompetenta skolledare, lärare och barn/elever
  • Utveckla, pröva och utvärdera, för att gemensamt samla digitala lärresurser
  • Bidra till tillgängliga digitala och analoga lärmiljöer för lärande

Fyra fokusområden

Fyra fokusområden konkretiserar våra övergripande mål. För samtliga fokusområden är ambitionen att bedriva utveckling som går steget längre än det som redan bedrivs i kommunerna och i Region Hallands skolor idag.

Fjärr- och distansundervisning

Syftet är att skapa möjligheter för ett brett kommunalt och regionalt samarbete inom fjärr- och distansundervisning. Arbetet är tänkt att ha följande inriktningar: språk- och modersmålsundervisning på distans, undervisning för elever som av olika skäl inte deltar i ordinarie undervisning samt vuxenutbildning. Arbetet sker i samarbete med olika former av stödfunktioner inom verksamheterna.

Utveckla undervisningens kvalitet

Syftet är att undersöka och utveckla undervisningen med stöd av digitala resurser samt att utforska hur lärarens roll påverkas. På detta sätt undersöks vilka effekter digitalisering har för barn/elevers lärande och resultatutveckling. Inriktningen innebär att arbeta med praktiknära problem och frågeställningar som utgår från verksamheternas gemensamma behov. Detta sker genom att tillsammans med högskola/region sträva efter att skapa ny och unik kunskap om digitaliseringens möjligheter och utmaningar samt att stödja utveckling inom dessa områden.

Utveckla skolledares ledarskap i den digitala skolan

Syftet är att stärka skolledare i deras roll som pedagogiska ledare relaterat till lärare, barn och elever och ge dem verktyg för att hantera de förändringar som digitaliseringen medför, relaterat till styrdokument, förordningar och elevers behov.

Bidra till tillgängliga digitala och analoga lärmiljöer för nyanlända

Inriktningen innebär att förtydliga vad en tillgänglig lärmiljö är och vilka kvaliteter som efterfrågas. Att tillsammans med profession, högskola, olika företag samt aktuell forskning se på vilka lärmiljöer som ger bästa utfall för alla barn/elever och lärare. I detta inkluderas både ljus, ljud, möbler, skärmar/teknik och andra faktorer som är viktiga för den totala lärmiljön för att alla ska kunna ges samma förutsättningar att delta i undervisningen.

Vi lär, utvecklar och bidrar

Vårt arbete ska bidra till tillgängliga digitala och analoga lärmiljöer för lärande. Tillsammans prövar och utvärderar vi digitala och analoga lärmiljöer samt arbetssätt och metoder med hjälp av vetenskap och erfarenhet. Vi arbetar, med stöd av ett integrerat expertstöd och forskning, med gemensam kompetensutveckling som ett komplement till det lokala utvecklingsarbetet i kommunerna. Våra gemensamma lärdomar ska leda till generaliseringar som medför ett brett utbud av kompetensutveckling och en bättre praktik.

Vår vision

Vår vision är att bli ledande i Sverige i kompetensutveckling och lärande i en föränderlig digital värld, med stöd av forskning och beprövad erfarenhet. Vi ska också skapa tillgängliga digitala lärmiljöer där hård och mjuk teknik inte är ett hinder, utan en möjliggörare.

Utvecklingsplan

Samverkansavtal

 

Kontakt:

Håkan Cajander, social hållbarhetstrateg

Telefon: 072-083 55 85

E-post: hakan.cajander@regionhalland.se

Senast ändrad: