Direkt till innehållet

Välmående ger resultat

Välmående ger resultat är en utbildningssatsning i samarbete mellan Region Halland och Bättre skolor med syfte att öka både pedagogers och barns/elevers välmående samt elevers prestation i skolan.

Metoden består av sex stycken utbildningsmoduler som tillsammans täcker de områden forskningen visat har störst inverkan på välmående och studieresultat.

Dessa områden är:

  1. Förståelse för vad som påverkar elevers lärande utifrån John Hatties effektforskning.
  2. En ökad helhetsförståelse för välmående, inlärning och utveckling utifrån kognitivneurovetenskap och välmåendeforskning.
  3. Konkreta och beprövade metoder och verktyg från positiv psykologi, exempelvis Mindset från Carol Dweck.

Metoden är unik då den relaterar dessa tre forskningsområdena till varandra samtidigt som pedagogerna får konkreta verktyg i arbetet med att bidra till att stärka de förmågor som barn och unga behöver för att hantera den komplexa värld de växer upp i:

  1. Att se sina styrkor och förmågor
  2. Att ha ett växande tankesätt som innebär att se sin egen ansträngning som viktig för sitt eget lärande
  3. Att kunna skapa positiva relationer
  4. Att kunna hantera motgångar
  5. Att känna till och leva efter sina värderingar.

Film där Erik Fernholm, grundare av Bättre skolor, talar om bakgrunden till och innehållet i Välmående ger resultat. Filmen är inspelad i Kungsbacka hösten 2015 under en inspirationsdag för rektorer.

Utvecklingsmaterialet

Materialet i Välmående ger resultat är uppdelat i sex moduler utifrån olika forskningsområden. Dessa områden är utvalda med utgångspunkt i det forskningen visat ger bäst resultat. Vissa effekter märker man på en gång, andra tar längre tid på sig.

Modulerna innehåller en faktadel med diskussionsmaterial samt en cirka 20 minuters film.

Till varje modul finns förslag på övningar som enkelt kan användas enskilt, i arbetslaget eller tillsammans med barnen eller eleverna i klassrummet.

Modulerna (pdf):

Filmerna:

Övningarna (pdf):

 

Under 20142016 testades materialet på förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Halland. I augusti 2016 påbörjades också en 1,5 år lång processledarutbildning. Utbildningen avslutades i maj 2018 och nu finns det 30 utbildade processledare i de halländska kommunerna.

Utvärdering

Under 20172018 genomför Högskolan i Halmstad en oberoende kvantitativ och kvalitativ utvärdering av Välmående ger resultat på uppdrag av Region Halland. Läs utvärderingen här!

Arbetar du utanför Halland och vill arbeta med Välmående ger resultat? Kontakta Bättre skolor som är Region Hallands samarbetspart i detta arbete.

Bakgrund

Den psykiska ohälsan hos barn och unga har ökat de senaste 20 åren och är idag en av våra stora framtidsfrågor. Samtidigt ser vi också att måluppfyllelsen i skolan har haft en negativ utveckling under lång tid och att det finns tydliga skillnader mellan olika grupper.

Det finns ett mycket starkt samband mellan villkoren under uppväxten och hälsa. Därför är också värdet i att ge alla barn förutsättningar att växa och utvecklas på bästa sätt stort för både individen och samhället.

Sambandet mellan skolprestation och psykisk hälsa är bevisat stark och därför är det idag kanske viktigare än någonsin att ge barn och unga de förutsättningar de behöver för att skapa ett mer välmående, hållbart och värdeskapande liv. Pedagoger och annan personal som mår bra påverkar barnen och eleverna positivt. I skolan kan man se att välmående pedagoger har elever som presterar bättre – Välmående ger resultat, helt enkelt.

Välmående ger resultat initierades av de lokala nämnderna i Varberg, Falkenberg och Laholm. Efterhand har även de lokala nämnderna i Kungsbacka, Hylte och Halmstad anslutit. Arbetet sker nu tillsammans med samtliga halländska kommuner och Länsstyrelsen Halland.

Varberg, Falkenberg och Laholm var först ut i en pilotomgång. Därefter följde Kungsbacka. I och med den påbörjade processledarutbildningen kommer det att finnas utbildade processledare i varje kommun. Vi når i dagsläget 700 pedagoger och 4000 barn via satsningen.

 

Kontakt:
Karin Jansson, social hållbarhetstrateg
Telefon: 070-356 50 43
E-post:

Senast ändrad: