Direkt till innehållet

Kompetensförsörjning

Det regionala kompetensförsörjningsarbetet syftar till att tillsammans med relevanta aktörer bidra till samverkan inom utbildningsplanering och kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

Målet är att få en förbättrad kompetensförsörjning genom en god matchning mellan utbildningsutbud, kompetensinsatser och behov av kompetens hos arbetsgivare.

Hallands strategi för hållbar tillväxt

Ett av tre strategiska områden i strategin handlar om utbildning, kompetens och jämlik hälsa. En väl fungerande kompetensförsörjning och kompetensutveckling ökar möjligheterna att möta de samhällsutmaningar vi står inför. Det möjliggör också den omställning på arbetsmarknaden som krävs för att nå en hållbar regional utveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv med hög sysselsättning och en god matchning av kompetens.

Tillsammans – regionalt kompetensråd

Till det regionala kompetensförsörjningsarbetet finns ett kompetensråd. Syftet med kompetensrådet är att samla upp behov och utmaningar från olika nätverk, grupper, kontakter som kompetensrådets medlemmar ingår i, samt att vara ett stöd för att förankra förslag på utveckling och sprida de aktiviteter som genomförs. I kompetensrådet finns medlemmar från både utbildnings- och arbetsgivarsidan.

Regionalt kompetensförsörjningsarbete – ett nationellt uppdrag

Regeringen har gett regionerna i uppdrag att arbeta med regionalt kompetensförsörjningsarbete. Det innebär att tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens på kort och lång sikt, föra dialog med berörda aktörer om de behov som identifierats samt ge förslag på insatser som kan tillgodose behoven.

Kontakt

Pernilla Isaksson, social hållbarhetsstrateg

035-17 98 78

pernilla.isaksson@regionhalland.se

Senast ändrad: