Direkt till innehållet

Agenda 2030

Genom FN:s Agenda 2030 med 17 utvecklingsmål och 169 delmål har världens länder åtagit sig att utrota fattigdom och hunger, skydda de mänskliga rättigheterna, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt garantera ett hållbart skydd för vår planet och dess resurser.

Agendan är en handlingsplan för hur världens alla länder ska arbeta för att skapa en fredlig, rättvis och jämlik värld fram till år 2030. I Sverige har regeringen utnämnt Agenda 2030-delegationen för att främja det svenska arbetet. Kommuner och regioner är viktiga aktörer i arbetet med att nå de globala målen.

Så jobbar Region Halland med Agenda 2030

Region Halland har genomfört en kartläggning av styrande dokument, policys och planer för att se hur vi arbetar med Agenda 2030-målen. Kartläggningen av hur de olika styrdokumenten täcker in de globala målen är en bra grund för det fortsatta arbetet med Agenda 2030 kopplat till det regionala uppdraget. Resultatet visade att Region Halland som organisation arbetar med de flesta av målen men att det finns stora skillnader mellan de olika styrdokumenten.

Mål 1: Ingen fattigdom

Region Halland ska arbeta förutsättningsskapande med de faktorer som bidrar till hälsa, att vuxna ges möjligheter till egen försörjning.

Mål 2: Ingen hunger

Genom hälso- och sjukvården bidrar Region Halland till att förbättra levnadsvanor. I tillägg har Region Halland en viktig roll när det gäller livsmedelsförsörjning och att skapa förutsättningar för ett hållbart lantbruk.

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Insatser som bidrar till god hälsa och välbefinnande är en prioritering i den halländska tillväxtstrategin. I strategin lyfts insatser som utjämnar hälsoskillnader, en god och jämlik offentlig samhällsservice och en god start i livet.

Exempel från Region Halland:
Välmående ger resultat är en hälsofrämjande utbildningssatsning i samarbete mellan bland annat Region Halland och kommunerna som knyter skolforskning närmare praktiken. Syftet är att öka lärares och elevers välmående och bidra till bättre prestationer i skolan.
Region Halland följer regelbundet den vuxna befolkningens hälsa genom befolkningsstudien Hälsa på lika villkor.
Projektet From Great to Excellent syftar till att minska gapet mellan elevernas kapacitet och prestationer, samt öka välmåendet hos elever.

Mål 4: God utbildning för alla

Inkluderande undervisning av god kvalitet är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.
Exempel från Region Halland:
Studie- och yrkesvägledning för att minska avståndet mellan utbildning och arbetsliv.
Kompetensplattform Halland vill bidra till en väl fungerande kompetensförsörjning och en god matchning mellan utbildningsutbud och behov av kompetens hos arbetsgivare i Halland.
Region Halland arbetar med att jämna ut skillnader i resultat mellan pojkar och flickor.

Mål 5: Jämställdhet

Jämställdhets- och mångfaldsperspektiv har till stor del integrerats i ordinarie styrdokument, planer och strategier. Dessa perspektiv beaktas i samtliga projekt som Region Halland driver eller finansierar.
Exempel från Region Halland:
Från vaggan till graven syftar till en mer jämställd regional tillväxt genom att synliggöra orsaker och konsekvenser bakom ojämställdhet och ojämlikhet ur ett livscykelperspektiv.
Region Halland arbetar för att inkludera utrikesfödda. Språkstart Halland riktar sig till asylsökande och nyanländas familjer och ger en introduktion i det svenska språket, utökar familjernas nätverk samt ger en orientering i det svenska samhället.

Mål 6: Rent vatten och sanitet

Vatten och sanitet är kommunala ansvarsområden.
Exempel från Region Halland:
Regional samhällsplanering kommer under 2019 att bidra till att utveckla den nystartade forskningsstationen i Tiraholm som har fokus på framtida tillgång på dricksvatten av god kvalitet.
Region Halland arbetar för att det ska finnas ett stöd till nedfallsmätningar och kustvattenkontroll.

Mål 7: Hållbar energi för alla

Energikontoret Region Halland samverkar på den nationella nivån med Energimyndigheten och på lokal nivå med Energi- och klimatrådgivningen som ska ge lokal, opartisk och gratis rådgivning om energieffektivisering och förnybar energi till företag, hushåll och föreningar.
Region Halland samarbetar aktivt med kommunerna och länsstyrelsen med projektet Idéburen upphandlingsprocess för hållbar framtid.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Region Halland stöttar entreprenörskap och företagande genom att tillhandahålla ett generellt innovations- och företagsstöd.
Region Halland ska arbeta för att förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring
Exempel från Region Halland:
Stimulera produktutvecklingen i fossilfria material, öka andelen förnybar energi och minska användning av miljöbelastande engångsmaterial och kemikalier.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hösten 2017 beslutade Region Halland om en Handlingsplan för grön tillväxt, energi och klimat 2018-2020. I planen finns åtaganden om att utveckla den före detta naturbruksskolan Plönninge utanför Halmstad till ett halländskt centrum för grön tillväxt och ekologiskt hållbarhet.
Region Halland har ställt sig bakom det nationella målet att 90 procent av Sveriges hushåll och företag ska ha tillgång till bredband på 100 Mbit/sekund år 2020.

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Jämlika förutsättningar är en högt prioriterad fråga i Tillväxtsstrategin för Halland och jämlikhetsperspektivet genomsyrar arbetet för en hållbar utveckling och tillväxt. Vikten av goda och jämlika förutsättningar för barn och unga samt en jämställd och inkluderande arbetsmarknad ges särskilt fokus, vilket är förutsättningsskapande för en mer jämlik hälsa och minskade ojämlikheter generellt.
Exempel från Region Halland:
Hälsa på lika villkor är ett arbete som regelbundet följder den vuxna befolkningens hälsa. Data från den senaste studien har under året använts i olika fördjupnings- och analysarbeten. Bland annat i projektet Från vaggan till graven, en studie om ojämställdhet och ojämlikhet utifrån ett livscykelperspektiv.

Mål 11: Hållbara städer och samhälle

Region Halland har en viktig roll genom det regionala utvecklingssansvaret och en stor del av arbetet sker genom samplanering med flera andra parter.
Exempel från Region Halland:
Arbetet med Arena Grön Tillväxt stödjer utvecklingen av nya biobaserade produkter och tjänster. Exempel på insatser är Bioinnovations-projektet Förnybara former i hälso- och sjukvården där sjukhus i Halland och Västra Götaland används som testmiljö för att utveckla cellulosa-baserade förbrukningsvaror som kan ersätta plast.
”Biogas 2020”, ett projekt som ska etablera en plattform för biogas tillsammans med partners i Öresund-Kattegatt-Skagerrack-området.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

I Region Hallands Riktlinjer för det interna klimat- och miljöarbetet 2017-2020 finns ett åtagande om att delta i arbetet för att synliggöra ekologiska-, ekonomiska-, och sociala hållbarhetsaspekter på livsmedel. Man har även ett åtagande om att minska användingen av miljöbelastande engångsmaterial och kemikalier.
Exempel från Region Halland:
Arena Grön Tillväxt stödjer utveckling av nya biobaserade produkter och tjänster.
Förnybara former i hälso- och sjukvården där sjukhus i Halland och Västra Götaland används som testmiljö för att utveckla cellulosabaserade förbrukningsvaror som kan ersätta plast.
The Blue Move for Green Economy främjar användningen av vätgas från förnybar energi.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringen

Region Halland arbetar för att vårda den halländska miljön: Halland ska vara en föregångare i arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling.
Region Halland arbetar för att medverka till att reducera klimatstörande utsläpp, hållbar resurshantering och delta i miljövänliga innovationer i näringslivet.
Ekologiska-, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter på livsmedel ska utvecklas och synliggöras genom nyckeltal och beräkningar i samarbete med andra regioner och nationella aktörer.

Mål 14: Hav och marina resurser

Region Halland arbetar för en god havs- och landmiljö för bibehållen attraktiv livsmiljö i Halland.
Exempel från Region Halland: stöd till nedfallsmätningar och kustvattenkontroll.  Mål för 2018-2020: lämna bidrag till uppföljning av försurande nedfall och kust- och sötvattens förändring.
Öka kunskapen om vatten för att exempelvis kunna minska föroreningar av till exempel läkemedel

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Region Halland arbetar för en hållbar stadsplanering för ett attraktivt Halland. En grundläggande förutsättning för en fortsatt hållbar utveckling i Halland är att ekosystemen och vår natur håller sin attraktivitet, mångfald och förmåga att leverera nytta för oss människor genom så kallade ekosystemtjänster.
Ekologisk-, social och ekonomisk hållbarhet är givna förhållningssätt när innovationer skapas med i utgångspunkt i bruket av jord-, skog- och vatten utifrån nya och gamla behov.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Region Halland har valt att arbeta utifrån ett likabehandlingsperspektiv, som innefattar såväl jämställdhets- som jämlikhetsaspekter i linje med vår värdegrund samt syftar till att inkludera alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Varor och tjänster som levereras till Sveriges regioner och landsting ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Region Halland kan vara en viktig aktör för att skapa hållbara samhällen i Sverige och internationellt genom att dela med sig av regionens kompetens och erfarenhet. En kartläggning har gjorts om hur Region Halland arbetar med de globala målen och förhoppningsvis kommer den att ligga som en grund för Region Hallands kommande arbete med Agenda 2030.

Senast ändrad: