Direkt till innehållet

Tillväxtstrategi 2014–2021

Halland är en växande och välmående region. Det är många som tycker att det är bra att leva och arbeta i Halland. Men bra kan bli bättre. För att möta framtida utmaningar har vi arbetat fram en strategi som visar vägen mot framtidens Halland.

Hallands Tillväxtstrategi beskriver mål och prioriteringar för att nå visionen om Halland som den bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin är ett politiskt taget dokument som pekar ut riktningen under kommande år. Många olika samhällsaktörer, med varierande roller och uppdrag, arbetar tillsammans för att nå målen om Halland som en mer attraktiv, konkurrenskraftig och inkluderande region och i förlängningen den bästa platsen för invånare och besökare.

Tillväxtstrategin är framtagen utifrån analyser. Den beskrivs med utgångspunkt i politiska områden. Inom varje område finns det ett antal prioriteringar. I processen med att ta fram Tillväxtstrategin genomfördes dialoger med de halländska kommunerna, näringsliv, myndigheter och andra parter och organisationer. Man ställde då frågan om prioriteringarna är de rätta och hur man kan koppla samman prioriteringarna utifrån vars och ens roll och ansvar. En process av detta slag bygger på att alla delar av samhället är involverade och långsiktigt arbetar åt samma håll.

Tillväxtstrategin följs upp varje år. Resultatet av uppföljningen ligger till grund för samtal och diskussioner på såväl regional som nationell nivå. 2015 kompletterades Tillväxtstrategin med ett ökat perspektiv på social hållbarhet och god och jämlik hälsa och 2017 med ökat perspektiv på ekologisk hållbarhet.

Under våren 2020 förlängdes nuvarande tillväxtstrategis giltighetstid med ett år och gäller nu 2014–2021, samtidigt arbetar vi aktivt med att ta fram en ny tillväxtstrategi som du kan läsa mer om här.

Tillväxtstrategi 2014–2020

Analys – regional tillväxtpolitik 2014–2020 (pdf)

Analys - regional tillväxtpolitik 2014-2020, fortsättning (pdf)

Senast ändrad: