Direkt till innehållet

Antagningskrav och antagningsprocess

Inom följande områden ordnas långa kurser vid Katrinebergs folkhögskola:

 • allmän grundläggande utbildning på gymnasienivå med ett brett ämnesutbud
 • utbildning för personer med intellektuella funktionsnedsättningar
 • utbildningar inom idrott, hälsa och friskvård
 • utbildningar inom teater och film
 • kontakttolkutbildning

Skolan ska vara öppen för att erbjuda kortare kurser inom allmänbildning, fortbildning, personlig utveckling och kultur i dess olika former. För många kurser och andra arrangemang är det naturligt att skolan samverkar med folkrörelser och organisationer inom Halland.

Antagningskriterier, förutsättningar för antagning

Skolans målsättning vid antagningsarbetet är att skapa en grupp där individerna bedöms kunna fungera bra tillsammans och kunna tillgodogöra sig kursen. Vi tittar bland annat på studiemotivation, studiebakgrund, behov av kursen, om kursen verkar rätt för den som söker och vilka referenser den sökande har. Vid Allmän kurs prioriteras kort tidigare utbildning, förutsatt grundskolebehörighet. För respektive kurs finns nedan beskrivet vilka antagningskrav som gäller för just den kursen. Varje sökande skall till ansökan svara på några frågor som beskriver varför man vill gå på Katrinebergs folkhögskola.

Grundförutsättningar för ansökan och antagning:

 • Den sökande ska fylla minst 18 år senast under det år studierna påbörjas.
 • Deltagarsammansättningen ska, om möjligt, spegla det mångkulturella samhället.
 • Könsfördelningen bland deltagarna ska, om möjligt, spegla könsfördelningen i samhället.

Till ansökan ska bifogas:

 • Personbevis
 • Gymnasiebetyg / betyg från senaste utbildning
 • Eventuella arbetsintyg
 • Personligt brev
 • Referens

Bedömning av sökande görs i stor utsträckning genom kontakt med referenser och sökanden.

Antagningsprocess

Ansökan till skolans samtliga långkurser görs genom digital ansökan, sökande skapar konto i ”Schoolsoft”. Antagningskrav beskrivs vid respektive kurs. Vid skolans särskilda kurser gör respektive linjeledare, tillsammans med sitt arbetslag preliminär antagning som slutligt fastställs av rektor. Vid skolans allmänna kurser görs den preliminära antagningen av studierektor och studievägledare/kurator. När antagningen är klar får du ett skriftligt besked om du är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Beskedet lämnas i de flesta fall i juni respektive december. Reserver och sena ansökningar får av naturliga skäl besked senare. I händelse av att kursen har mycket få sökande finns risk att kursen ställs in. Besked får du om detta senast fem veckor efter sista ansökningsdag. Om du är antagen kommer du att få ett brev hemskickat där det finns information om bland annat kursstart. Du kommer också få ett häfte Katrineberg A-Ö som innehåller information om skolan och annat som är bra och viktigt att känna till när du studerar på Katrineberg.

Antagningsprocess för påföljande läsår

Vid några av skolans linjer finns möjlighet att studera ett eller flera år. Det finns ingen automatik att bli antagen till ett påföljande läsår om man genomfört ett år vid skolan. Vår rutin är att du ansöker/fyller i ”blankett för fortsatta eller avslut av studier” och lämnar till skolan. Denna ansökan behandlas vid linjemöte med lärarlaget där rekommendation ges om avslut eller fortsättning. Slutlig antagning sker av rektor, då har skolan bedömt sökandes förutsättningar för fortsatta studier på skolan. Bristande studieflit och oklar frånvaro kan vara skäl till att inte antas till påföljande läsår. Meddelande om antagning för påföljande läsår lämnas senast näst sista veckan i din 2’a termin.

Överklagan; antagning

Antagningsbeslut kan överklagas, det gör du senast tre veckor efter antagningen genom skriftligt (epost eller vanlig post) meddelande till skolan. Överklagan behandlas av rektor och i förekommande fall av styrelse.

Antagningskrav vid respektive kurs/linje

Beskrivning av kurser med antagningskrav samt antagningsprocess läsåret 2019-2020

Aktivt liv

Kursen erbjuder alla som är intresserade möjligheten att, på egna villkor, delta i en kurs som ytterligare kan berika livet både för deltagare och för omgivning. Kursen varvar teori och praktik, och syftar till att deltagare ska få möjlighet att:

 • ägna sig åt egen motion och idrottande,
 • fördjupa kunskaper kring hälsa – fysiskt/psykiskt/socialt,
 • fördjupa kunskaper kring idrottsrörelsen.
 • bli delaktig i föreningsliv/idrott.

Antagningskrav

Intresserad av att använda en del av sin tid till att, tillsammans med andra, ägna sig åt hälsa, idrott och motion samt samhälle och idrottsrörelse. Kursen riktar sig till daglediga – t ex pensionär, deltidsarbetande, eller liknande. Har ett intresse av motion och idrott samt är intresserad av hälsa. Inget krav om aktiv idrottsbakgrund.

Allmän kurs

Följande text gäller för samtliga profiler inom Allmänna kursen.

Kursen syftar till att ge grundläggande utbildning som förberedelse för högre studier och/eller yrkesliv, att ge deltagarna redskap för att delta i samhällslivet och att kunna förstå och påverka samhället, samt att deltagarna ska uppnå förmåga att planera, genomföra och avsluta en uppgift.

Följande underliggande mål ligger till grund för samtliga Allmänna kurser:

 •  stärka deltagares studieförmåga,
 •  träna deltagares förmåga att samla in, bearbeta, formulera och presentera en uppgift skriftligt och muntligt,
 •  kunna kommunicera med andra i tal och skrift och kunna hantera olika medier,
 •  lära sig ett analytiskt förhållningssätt och ett kritiskt tänkande i förhållande till informationen,
 •  motivera och entusiasmera deltagare,
 •  lära tillsammans och vara del av ett socialt sammanhang.

Antagningskrav

Generellt för alla kurser inom Allmänna kursen:

 • eftersom folkhögskolan har ett uppdrag att utjämna utbildningsklyftorna i samhället prioriteras sökande med kort utbildning framför sökande med längre utbildning,
 •  eftersom lärandet är livslångt måste äldres behov av utbildning väga tungt vid antagningen. Äldre sökande går därför före yngre sökande,
 •  klar behörighet från grundskola i ämnena svenska, matematik och engelska.

Sökande ska berätta något om sig själv och sina intressen. Vad man väntar sig av tiden på Katrineberg och vilka framtidsplaner man har.

Allmän kurs- Idrott och Hälsa

Kursen passar alla nivåer. Möjlighet att prova på aktiviteter som är givna eller som vi bestämmer gemensamt. Parallellt med det praktiska arbetet fördjupning teoretiskt i ämnen som handlar om träning, träningens betydelse för hälsan, anatomi, mental träning och kostlära. Kunskap om vad som händer i kroppen när man är fysiskt aktiv och vilka vinster som det ger vår kropp. I kursen ingår också studieresor, temadagar, gästföreläsningar m.m. Eftersom kursen gör många praktiska positiva saker tillsammans blir resultatet en väl sammansvetsad grupp som har mycket roligt tillsammans.

Ämnen: Idrottsämnen (prova olika idrotter), Anatomi, Träningslära (praktiskt och teoretiskt), Idrottspsykologi, HLR, Skador, Kost, Egen träning, Gruppträning, Planera-genomföra arrangemang.

Antagningskrav

Beskriva något speciellt intresseområde inom idrott eller hälsa, om man har något speciellt mål med utbildningen.

Allmän kurs – lärarassistent

Att arbeta som lärarassistent innebär att avlasta och vara ett stöd till lärare i deras yrkesutövning. Som lärarassistent bidrar man också till att skapa en tryggare skolgång för eleverna. Bland kursmomenten finns exempelvis socialpsykologi, kommunikation och samtalsmetodik, NPF, skolans organisation och regelverk, pedagogik, lek och rörelse, barn och ungdomars utveckling, skoladministration m.m. Därutöver ingår vissa ämnen på gymnasienivå. I utbildningen ingår också praktikperioder ute på skolor. Utbildningen ger dig kompetenser att arbeta som lärarassistent inom skolan. Den kan också vara intressant för dig som vill arbeta som elevassistent och är även en bra grund för dig som längre fram tänker studera till lärare.

Antagningskrav

Antagningskriterier är Svenska 1 och 2, Matematik 1, Engelska 5 – eller motsvarande. Utdrag ur belastningsregister ska bifogas ansökan. I text beskriva om hur man, efter avslutad kurs tänker sig att man kan göra skillnad som anställd i skolan. Man bör vara 21 år eller äldre.

Allmän kurs – Musik/performance

Projektarbeten tillsammans på olika teman som är givna eller som bestäms gemensamt. Ungefär två projekt per termin. Arbete med att sceniskt gestalta ett framförande på ett professionellt sätt. Vi rör oss fritt mellan genrerna, pop, rock, visa m fl områden. Vi kommer att framföra våra föreställningar/projekt på skolan och på mindre turnéer.

Ämnen: Sceniskt gestaltning / Musikalisk kommunikation. Ensemblespel / Sång / Kör samt Individuell sångcoaching och röstavspänning. Praktisk instrumentkännedom / bruksspel på: Gitarr, trummor, bas och klaviatur. Den musikteori som ingår i kursen löper parallellt med det praktiska arbetet. Undervisningen sker till största del i masterclass. Gästlärare kommer att ge clinics / workshops i olika ämnen / instrument varje termin.

Antagningskrav

Till ansökan bifogas ett personligt brev där det beskrivs vilken typ av sångare/musiker man är och vad man önskar få ut av utbildningen (det räcker med några rader). Sökande ska också skicka in en enkel inspelning (gjord på mobiltelefon eller liknande) där sökande sjunger och/eller spelar något instrument. Ljudfilen skickas till skolans e-post. Det ingår även intervju (telefon eller Skype) där även sång- instrumentframförandet kan göras, med ansvarig lärare vid antagningsförfarandet. Antal platser vid profilen är begränsat till 8.

Allmän kurs – vårdprofil

Allmän kurs med vårdprofil kan ge ökade möjligheter inom yrken eller vidare studier för vård- och omsorg. Möjlighet finns till behörighet i gymnasiekursen "grundläggande vård- och omsorg". Kursens mål:

 •  utveckla förmåga att stödja och assistera människor i egenvård samt att ge personlig omvårdnad utifrån ett etiskt och inkluderande förhållningssätt,
 •  grundläggande kunskaper om anatomi och fysiologi samt om vanligt förekommande sjukdomar, smitta och smittspridning,
 • möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om läkemedel och läkemedelsanvändning

Antagningskrav

I text berätta något om sig själv och sina intressen. Vad väntar man sig av tiden på Katrineberg? Vad har sökande för framtidsplaner med anknytning till profilen? Berätta om eventuella erfarenheter inom vård- och omsorgsarbetsområdet.

Diplomerad hälsovägledare

Efter genomgången Hälsovägledarutbildning kunna arbeta praktiskt med förändringsarbete för hälsoutveckling på individ- och gruppnivå. En utbildning med bred teoretisk kunskap inom områdena fysisk aktivitet, kost och livsstilsförändringar. Samtidigt skaffar du dig goda praktiska färdigheter.

Teoretiska och praktiska moment som behandlas under året: Hälsovetenskap, KASAM, Friskvård – hälsovård – sjukvård, Idrottens roll i samhället, Näringslära, Kostanalys och matvanor , Fysisk aktivitet, Motiverande samtal, MI, Hälsoprofilbedömning, Projektarbete, möjlighet till Massageutbildning som valbar kurs

Antagningskrav

För att bli antagen bör man minst ha tvåårig gymnasieutbildning eller motsvarande och dessutom minst fyra års erfarenhet av arbetslivet. Det är en fördel om sökande är engagerad i någon form av friskvårdsaktivitet. Man bör ha ambitionen att arbeta med friskvårdfrågor efter utbildningen.

I den personliga beskrivningen bör sökande berätta om sin tidigare skolgång och sitt intresse för friskvård. Tänk på att friskvård är ett vitt begrepp där mycket kan ingå. Sökande bör också berätta hur man tänker använda sina kunskaper från utbildningen när den är klar.

Distanskurs; Anatomi och fysiologi

Kort introduktions- och meriterande för de som vill söka till Personlig tränar linjen. Fokuserar på kunskaper i fysiologi och anatomi

Antagningskrav

Vikt läggs vid vårt demografiska ansvar; att sprida utbildningen till flera olika målgrupper som ålder, kön, social situation, tidigare studier samt motivet att gå kursen. Samtliga antagna och reserver medverkar i en kompletterande enkät för att fastställa studiemotivation samt förutsättningar för att delta i kursen.

Distanskurs för Kontakttolkar

Syftet med grundutbildningen är att utbilda kontakttolkar för samhällets behov. Utbildningen innehåller sju delkurser: Introduktionskurs, Samhällstolkning, Sjukvårdstolkning, Juridik för tolkar, Migrationstolkning, Språkfärdighet – svenska i tolkning samt Tolketik och tolkningsteknik.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 •  tolketik och rollen som tolk för att kunna hantera olika tolkningssituationer på ett tolketiskt korrekt sätt,
 •  samhälleliga funktioner, sjukvård, rättsväsende och asyl- och migrationsärenden d v s goda realia- och terminologikunskaper inom varje ämnesområde,
 •  det svenska samhällets grundläggande värderingar för att kunna genomföra en professionell tolkning.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 •  kunna använda och förstå förekommande facktermer och speciella fraser inom utbildningens fackområden på käll- och målspråk,
 •  söka kunskap i realia och terminologi med hjälp av litteratur, internet, myndighets- och organisationskontakter,
 •  kunna tillämpa olika tolkningstekniker och metoder, samt anpassa dessa till vanligen förekommande tolkningssituationer,
 •  kunna hantera problem som uppstår under en tolkning.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 •  på ett självständigt, effektivt och rättssäkert sätt tolka i käll- och målspråk, i vanligen förekommande sammanhang för en kontakttolk,
 •  utifrån god tolksed självständigt och uthålligt utföra tolkuppdrag under varierande förhållanden, med förmåga till samarbete samt hantera etiska dilemman.

Antagningskrav

För tillträde till utbildningen krävs 3-årig gymnasieutbildning inklusive Svenska 2 / Svenska B eller motsvarande samt mycket goda kunskaper i svenska och tolkspråket. Vid antagning prövas kunskaperna genom prov och intervjuer.

Entreprenörskap inom friskvård och hälsa

Entreprenörskapsutbildningen är en utbildning för dig som vill leva på att arbeta inom branschen friskvård och hälsa. Syftet är att utveckla det personliga entreprenörskapet, hitta, sätta och nå mål, skapa ett affärsmässigt tänk samt utveckla den personliga marknadsföringen för att skapa ett framgångsrikt företagande inom branschen friskvård och hälsa.

Moment i kursen:

 •  personligt entreprenörskap, att leva och arbeta med idrott och hälsa,
 •  affärsidé – hur formuleras den?,
 •  marknadsföring och försäljning, personlig och professionell – hur gör du på bästa sätt?,
 •  personligt ledarskap,
 •  skapa och bygga nätverk,
 •  ekonomiska faktorer.

Deltagarna skall efter avslutad kurs ha kunskaper som innebär att man är redo att starta egen verksamhet för att kunna leva på och arbeta inom branschen friskvård och hälsa.

Antagningskrav

För att bli antagen till utbildningen bör man ha minst tvåårig gymnasieutbildning eller motsvarande och dessutom minst fyra års arbetslivserfarenhet. Det är en fördel om sökande är engagerad i någon form av friskvårdsaktivitet och har intresse och erfarenhet av entreprenörskap i någon form. Genomgången utbildning inom friskvård och hälsa eller personlig tränare är ett krav.

I det personliga brevet bör sökande berätta om tidigare skolgång och om intresset för friskvårds- och hälsofrågor samt hur man tänker använda sina kunskaper från utbildningen när den är klar.

Filmlinjen

Filmlinjens ettåriga grundutbildning fokuserar på filmiskt berättande och produktion. Grundläggande handledning inom regi, manus, foto, ljus, ljud och redigering, varvas med praktiska övningar och inspelningstillfällen, där det ges möjlighet att undersöka och utveckla ett personligt berättande. Genom studiebesök, gästföreläsare och möjlighet till praktik får deltagare inblick i filmbranschen. Utbildningen lägger stor vikt vid samarbete och förmågan att kommunicera en vision.

Filmlinjens andra år är en fortsättning på filmlinjens grundutbildning eller motsvarande. Utbildningen syftar till att ge deltagaren fördjupade kunskaper i filmproduktion och att fortsätta utveckla sitt personliga berättande. Påbyggnadsåret är ett produktionsår där alla deltagare ges möjlighet att skriva manus och regissera en större produktion, samt arbeta i flera olika teamfunktioner. Varvat med filmproduktion och gästföreläsare fokuserar utbildningen på manusutveckling, regi, filmanalys och redigering.

Under andra året finns möjlighet till en längre praktikperiod samt fördjupning inom specifika områden och längre samarbeten med deltagarna på skolans skådespelarlinje.

Antagningskrav

Filmlinjen antar varje år upp till 12 personer till år 1.

Den som söker:

 •  bör vid utbildningens start ha avklarat gymnasieutbildning,
 •  har ett stort intresse för gestaltande berättande med ord och bild, och gärna erfarenhet av arbete med rörlig bild,
 • ska vilja utvecklas tillsammans med andra i en tätt samarbetande grupp,
 •  ska under antagningsprocessen bedömas ha god samarbetsförmåga, motivation, kapacitet och kunna ta eget ansvar för studier och omgivning.

Till det andra påbyggnadsåret inom filmproduktion antas varje år 8 – 12 personer. För att söka påbyggnadsåret ska man antingen ha gått år 1 eller ha en motsvarande utbildning.

För att gå vidare/söka till år 2 – påbyggnadsåret ska den som söker:

 •  bedömas kunna respektera och ta stort ansvar för sina egna och gruppens studier/planeringar,
 •  ha skaffat sig betydande egna erfarenheter av filmskapande,
 •  visa på delaktighet i skolans övergripande verksamhet.

I giltig ansökan ingår: Ansökningsblankett, personligt brev, arbetsprov och kopior av betyg.

I det personliga brevet beskrivs vem man är och varför man vill studera vid Filmlinjen på Katrinebergs Folkhögskola (max 1 A4).

Arbetsprov:

 •  bifoga en idé till en film man vill göra. Beskriv kortfattat vad filmen ska handla om och hur den slutar,
 • nämna 1-3 filmer sökande gillar och beskriv kortfattat varför man tycker om dessa filmer och varför de betyder något för sökande.

Vid antagningen av deltagare tas hänsyn till hur väl man bidrar till gruppens sammansättning enligt vår målsättning om jämn fördelning och mångfald med tanke på kön, bakgrund, ålder och erfarenhet. Vi strävar efter att bilda en grupp med varierade kunskaper, erfarenheter och ambitioner. I enlighet med folkhögskolans ”lära av varandra”- princip är målsättningen att vi utvecklas tillsammans av varandras kunskaper, förmågor och olika perspektiv. Efter ett första urval kallas sökande till en intervju/antagningsdag.

Hallands Konstskola

Övergripande mål:

 •  teckning, måleri, skulptur och grafik, rörlig bild, ljud och animation.
 •  platsspecifik, performance och idébaserad konst,
 • metoder och tekniker för två- och tredimensionell gestaltning,
 •  att kunna bearbeta, presentera och uttrycka idéer självständigt,
 •  att arbeta rumsligt: planera, genomföra och delta i utställningar,
 •  färdigheter i säkerhet och miljömedvetenhet i val av material och utrustning,
 •  att kritiskt granska och bedöma egna och andras arbeten och sätta det i relation till etiska val i frågor om konstnärlig frihet och ansvar,
 •  kännedom om branschen, olika produktionssätt och försörjningsmöjligheter,
 • ett perspektiv på konstscenen nationellt och internationellt.

Kursmoment:

 • Teckning: Krokiteckning, rumslighet, perspektivlära, linjeteckning.
 • Måleri: Färglära, måleriteknik (akryl, olja, vattenfärg).
 • Skulptur: Modellering, materialkunskap, rumslighet, formtagning.
 • Rörlig media (video, animation, foto): Dokumentation, manus, redigering, teckning, ljud, stopmotion
 • Grafik: Torrnål, polymer, etsning, linoleum

År 1

Teknik och materialkunskap, temauppgifter, självständigt arbete, presentation och grupparbete, handledning.

År 2

Fördjupning av nya tekniker och metoder, processinriktat och självständigt arbete och projektarbete med redovisning, slututställning, portfolio.

Övrigt innehåll:

Konstorientering år 1 och 2: Föreläsning, studiebesök, konstbegrepp, konsthistoria.

Presentationsteknik: Installation, utställning, portfolio.

Antagningskrav

Utbildningen har 16 platser, till linjens andra år kan man söka direkt. För att antas till andra året behövs en ettårig grundläggande konstutbildning eller motsvarande.

I giltig ansökan ingår arbetsprover, ansökningsblankett, personligt brev och kopior av betyg.

Till ansökan och det personliga brevet bifogas 5 arbetsprover. Sökande nämner ett par konstnärer som man gillar och kortfattat beskriver varför man tycker konstnärerna är intressanta och vad de betyder för sökande.

Sökande till år 2 ska även presentera kortfattat och beskriva en idé till ett eget konstprojekt som man vill arbeta och utveckla, sökande kallas till intervjudag.

Arbetsprover:

Vi vill se hur man arbetar. Därför ska man skicka in 5 arbeten gärna i varierade teknik och material. Med olika tekniker menas teckningar, skulpturer, objekt, måleri, installationer, foto, video.

Materialet presenteras på ett USB, en CD, en DVD, via e-post eller papperskopior. Bilder sparas i något av följande format: .jpg, .jpeg, .png eller .Gif. Bilderna får inte vara tyngre än 3 MB. Uppgifter som anger originalstorleken på arbeten bifogas. Video- och ljudfiler laddas upp på eget skapat konto på Youtube eller Vimeo (länk ska anges). Maxlängd för varje film- och ljudverk är 3 minuter.

Personligt brev:

Beskriv (max en A4) vem man är och vilka ambitioner och motivation man har för att börja på Hallands konstskola.

Utbildningsbevis:

Vidimerade kopior på gymnasieutbildning, högre utbildningar och yrkeserfarenhet.

Antagning:

Utgångspunkt för antagning är arbetsprover och personligt brev. I antagningsprocessen läggs ett omfattande arbete och stor omsorg på urvalet till studieplatserna. Kvalitet, variation, ambition och att kunna ta eget ansvar för studier och omgivning är av stor betydelse. Vi strävar efter att det ska bli en blandad grupp med olika bakgrund, erfarenheter och åldrar. Ansökan ska vara fullständig och skolan tillhanda senast sista ansökningsdagen. Sökande har en avklarad gymnasieutbildning bakom sig. Efter ett första urval, kallas sökande till intervju. Om sökande inte har möjlighet att fysiskt närvara kan intervjun göras via Skype.

Naturen som hälsofrämjande arena

Kursen vänder sig till den som vill arbeta med naturen som resurs i friskvårdsarbetet. Man får kunskaper kring trädgårdens användning som grön rehab, hur naturen kan fungera som ett utegym mm.

Målet med kursen är att skapa kunskaper inom området naturen/trädgården för rehab, träning, återhämtning och friskvård.

Syftet med kursen är att inspirera och fortbilda kursdeltagarna inom området natur/utemiljö och hälsa.

Moment i kursen:

 •  naturen/trädgården för rehab och återhämtning,
 •  motion och träning i naturen, teori och praktik,
 •  ätbart i naturen,
 •  promenadmöten/Walk and talk, teori och praktik,
 •  utepedagogik.

Antagningskrav

För att bli antagen bör sökande ha minst tvåårig gymnasieutbildning eller motsvarande och dessutom minst fyra års erfarenhet av arbetslivet. Genomgången utbildning inom friskvård och hälsa, hälsovägledarutbildning eller motsvarande är ett krav. Det är en fördel om sökande är engagerad i någon form av friskvårdsaktivitet. Man bör ha ambitionen att arbeta med friskvårdsfrågor efter utbildningen.

I den personliga beskrivningen bör man berätta om sin tidigare skolgång och sitt intresse för friskvård. Tänk på att friskvård är ett vitt begrepp där mycket kan ingå. Sökande bör också berätta hur man tänker använda sina kunskaper från utbildningen när den är klar. Gruppens olika erfarenheter är viktiga för utbildningen, gruppens deltagare skall kunna dra nytta av varandra och utvecklas av varandras förmågor.

Personlig tränare

Kursen är en del i det livslånga lärandet, ska möjliggöra för deltagare att kunna arbeta inom hälso-idrotts- och träningsbranschen, samt bidra till ett ökat hälso-, folkhälsomedvetande. Följande underliggande mål ligger till grund för det övergripande målet:

 • att förbereda deltagare för yrkesliv som personlig tränare, träningsrådgivare eller fystränare,
 •  att ge deltagare relevanta kunskaper främst inom ämnesområdena anatomi, fysiologi, träningslära, beteendevetenskap, skador och rehabilitering, näringslära och folkhälsa,
 •  att deltagare får förståelse för och förmåga att bemöta och inspirera människor med olika behov och förutsättningar.

Ämnen: Idrottsfysiologi, Beteendevetenskap, Branschkunskap, Träningslära, Näringslära, Folkhälsa, Skador och rehabilitering, Marknadsföring och försäljning samt Anatomi och Massage.

Antagningskrav

Vi vill nå:

 • motiverade och idrotts- och hälsointresserade deltagare,
 • deltagare med ambitionen att arbeta som personlig tränare, fys-tränare eller liknande.

Deltagare:

 •  bör ha dokumenterade grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi,
 •  ska ha betydande egen erfarenhet av systematisk fysisk träning,
 •  ska kunna och vilja medverka i och utföra olika former av träning och fysiska aktiviteter,
 •  ska bedömas kunna ta stort eget ansvar för sina studier,
 •  bör ha grundläggande kunskaper i träningslära och näringslära,
 • bör ha referenser som stärker deras lämplighet,
 • ska vara minst 20 år och ha minst ett års erfarenhet av annan sysselsättning efter avslutad gymnasieskola,
 • ska bedömas motiverade för utbildningen och dess form och innehåll, samt ha en bred syn på träning, hälsa och idrott.

Deltagare antas i första hand utifrån hur väl man uppfyller ovanstående. Hänsyn tas därefter till hur väl man bidrar till gruppens sammansättning.

Tanken är att gruppen även skall kunna dra nytta av varandras perspektiv och utvecklas av varandras förmågor. Det är därför viktigt att sökande definierar på vilket sätt man tror att man kan bidra till gruppen.

Praktisk linje

Praktisk linje är en 1-2-årig utbildning för ungdomar med särskolebakgrund. Kursens målsättning är att ungdomarna stärks och utvecklas till självständiga samhällsmedborgare inom områdena:

Ett eget boende

Utbildningens mål är att deltagarna i så stor utsträckning som möjligt skall kunna klara ett eget framtida boende. De skall även bli medvetna om det eventuella behov av stöd de kommer att ha i framtiden

Arbete/sysselsättning

Utbildningens mål är att deltagarna skall förbereda sig för en framtida sysselsättning/ett framtida arbete. Deltagarna skall få insikt om sina egna starka sidor och förmågor och även sina begränsningar.

En meningsfull fritid

Utbildningens mål är att deltagarna under utbildningen skall få ökade kunskaper om olika fritidssysselsättningar för att öka möjligheterna att hitta något som de kan ägna sig åt under och efter utbildningen.

Allmän bildning

Utbildningens målsättning är att deltagarna skall få ökade kunskaper om hur samhället fungerar och få insikt om sin egen roll i detsamma.

Antagningskrav

I ansökan berätta något om sig själv och sina intressen. Vad väntar man sig av tiden på Katrineberg? Vad har sökande för framtidsplaner med anknytning till profilen?

Praktisk linje vänder sig till ungdomar som har gått i särskola eller på annat sätt haft behov av extra stöd i sin tidigare skolgång. Kursen har plats för 12 deltagare. Det betyder att antalet som blir antagna beror på antalet som slutar läsåret innan.

På Praktisk linje bor samtliga deltagare på skolans internat. Det finns assistenter på kvällstid, måndag till torsdag fram till klockan 20.30. Klockan 8.30 på morgonen börjar skoldagen. För att kunna gå på utbildningen krävs att deltagarna klarar av tiden däremellan utan särskilt stöd.

Skolan får bidrag för assistenter grundat på deltagarnas behov av stöd. Därför krävs det att det finns ett stödbehov för att kunna gå på utbildningen.

Kriterier:

 •  genomfört Prova på kurs,
 •  utvecklingsprognos: Sökanden bör ha förutsättningar att utvecklas från någon form av beroende mot en mer självständig tillvaro främst inom områdena boende, arbete/sysselsättning och fritid,
 • gruppklimat: Sökanden bör bidra till ett gott gruppklimat. Viktigast bedöms förhållningssättet till övriga deltagare på linjen men även förhållningssättet till linjens personal, andra linjers deltagare samt övrig personal bedöms,
 • deltagande efter förmåga: Sökanden bör efter förmåga delta i de moment som ingår i Prova på kursen. Det som bedöms är bland annat närvaro, förmåga att passa tider, uthållighet samt vilja att prova moment där sökanden känner sig osäker,
 • behov: Det görs en bedömning av sökandens behov av olika former av stöd under utbildningen. Det görs även en bedömning av sökandens totala behov av utbildningen,
 •  motivation: Den sökande är motiverad att utvecklas, bjuda till och bidra till linjens bästa utifrån sin förmåga,
 • kön: Könsfördelningen bland linjens deltagare ska om möjlighet finns, spegla könsfördelningen i samhället,
 •  intresse av vår verksamhet: Sökanden bör visa intresse för de mål som finns för linjen samt för de moment som finns på schemat,
 •  reservplan: Det görs en bedömning av den situation som den sökande hamnar i om hon/han inte blir antagen. Vi bedömer bland annat möjligheten att den sökande kan utvecklas i annan verksamhet ett år och göra en ny ansökan året efter,
 • spridning inom gruppen: Vår uppfattning är att olikheter berikar. Därför ser vi gärna en spridning när det gäller deltagarnas starka och svaga sidor.

Seniorledarutbildning

Vänder sig till den som har ett intresse av äldre och vill arbeta med det friska åldrandet. Deltagare vill arbeta med och motivera äldre till aktivitet och få livskvalitet.

Målet med kursen är att skapa kunskaper kring olika hälsofaktorer som utvecklar/bibehåller en god hälsa för äldre.

Syftar till att skapa en mötesplats för de som är intresserade av hälsa och välbefinnande med inriktning på äldre och det friska åldrandet.

Moment i kursen:

 •  fördjupade kunskaper i att arbeta med kvalitativa faktorer i det friska åldrandet,
 •  vi kommer att arbeta med och diskutera kring åldrandet ur såväl det fysiologiska som psykosociala perspektivet,
 •  kursen behandlar olika livsstilsfaktorer såsom fysisk aktivitet, kost, social gemenskap och styrketräning för äldre,
 • coaching och motiverande samtal.

Antagningskrav

För att bli antagen bör sökande ha minst tvåårig gymnasieutbildning eller motsvarande och dessutom minst fyra års erfarenhet av arbetslivet. Det är en fördel om sökande är engagerad i någon form av friskvårdsaktivitet. Deltagare bör ha ambitionen att arbeta med friskvårdfrågor efter utbildningen. Man skall ha intresse av att arbeta med äldre och det friska åldrandet. Genomgången utbildning inom friskvård och hälsa, hälsovägledarutbildning eller motsvarande är ett krav.

Då utbildningen vänder sig till den som har ett intresse av äldre och äldres hälsa där man vill arbeta med det friska åldrandet i fokus. Sökande vill arbeta med och motivera äldre till aktivitet och nå en god livskvalitet. Gruppens olika erfarenheter är viktiga för utbildningen. Gruppens deltagare skall kunna dra nytta av varandra och utvecklas av varandras förmågor. I den personliga beskrivningen bör sökande berätta om sin tidigare skolgång och sitt intresse för friskvård. Tänk på att friskvård är ett vitt begrepp där mycket kan ingå. Sökande berättar hur man tänker använda sina kunskaper från utbildningen när den är klar.

Skådespelarlinjen

Katrinebergs skådespelarlinje ger grunderna i olika skådespelartekniker. Våra lärare har olika utgångspunkter och metoder för att närma sig det sceniska uttrycket. Under året arbetas med olika sceniska utmaningar i en positiv och trygg artistisk miljö, där individens och hela klassens utveckling står i fokus. Året innefattar scenprojekt, redovisningar i teater, dans och sång, workshops, föreställnings- och produktionsarbete.

Skådespelarlinjens fördjupningsår

Fördjupningsåret handlar huvudsakligen om skådespelarteknik, hur vi som skådespelare använder oss själva som instrument för att forma och gestalta en roll på ett så trovärdigt sätt som möjligt. Vi tränar det sceniska uttrycket, både genom att utmana våra ”vanliga” gestaltningssätt samt att utveckla vår kapacitet på det emotionella och sinnliga planet. Vi arbetar med undervisningsblock där improvisationer och impulser är i fokus, men också med scener ur moderna och klassiska pjäser, uppgifter som påminner om skådespelarens vardagliga arbete.

Under året ligger flera produktioner insprängda mellan lektionsblocken, bland annat ett projekt där deltagarna skapar sina egna korta föreställningar, från manus till färdig produktion. De senaste åren har tvåorna också turnerat med en av sina slutproduktioner.

Antagningskrav

Till år 1 antas varje år 12 studerande. Till år 2 antas varje år 8-12 studerande. (För att söka fördjupningsåret ska man antingen gått år 1 eller motsvarande.)

För att kunna söka till utbildningen ska sökande:

 •  ha gått ut gymnasiet vid utbildningens start,
 •  ha ett brinnande intresse för skådespeleri, rörelse och röst samt en vilja att berätta på scen och i film,
 •  vara beredd på att i perioder arbeta intensivt och i nära samarbete med andra,
 •  vara redo att arbeta med sig själv som sitt främsta instrument,
 •  ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen.

I det personliga brevet anges tidigare erfarenheter av teaterverksamhet, i vilket sammanhang man deltagit, vad man gjort och hur länge. Berätta om vad man hoppas att den här kursen skall leda till för sökande. Berätta gärna också om andra intressen, förmågor och varför man valt just denna utbildning. Sökande kallas till antagningsdag med scenprov, röst- och rörelseövningar samt intervju på skolan.

Urvalskriterier:

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval. Skolan bjuder in alla sökande till en antagningsdag där man får jobba dels i workshopform och dels individuellt. För att komma in på utbildningen ska man under antagningsdagen kunna visa på följande:

 • samarbetsförmåga, att kunna arbeta sceniskt tillsammans med andra personer och fungera i grupp. (Exempel: I samband med sökningen ska man kunna visa förmåga att reflektera över sin roll i grupparbeten, visa att man kan se andras behov och ta hänsyn till dem, visa att man kan ge andra utrymme och visa att man har förmåga att dela med sig av sina åsikter),
 •  motivation, självdisciplin och drivkraft för att driva sin egen utveckling framåt i samarbete med lärare och övriga deltagare. (Exempel: I samband med sökningen ska man kunna beskriva vilka mål man har med att gå kursen och kunna beskriva förväntningar på utbildningen),
 •  förmåga att fokusera på uppgift och medspelare,
 •  kapacitet att gestalta känslor och uttryck på ett trovärdigt sätt i ett sceniskt sammanhang.

För att kunna gå vidare till fördjupningsåret krävs att man under det första året:

 •  Genom uthålligt arbete förbättrat dina kunskaper inom det gestaltande mediet.

 

Senast ändrad: