Direkt till innehållet

Hyresavtal, allmänna och särskilda villkor

ALLMÄNNA OCH SÄRSKILDA VILLKOR

TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ KATRINEBERGS FOLKHÖGSKOLA

Följande allmänna och särskilda villkor gäller för förhyrningen.

Allmänna villkor

Hyresgästen förbinder sig

 • Att inte flytta fastmonterade inventarier,
 • Att i förväg kontakta internatföreståndare och vaktmästare om hyresgästen vill använda egna möbler,
 • Att inte utan särskilt tillstånd sätta upp anslag, skyltar, markiser, utomhusantenner eller annat liknande på fastigheten samt att vid reparation av fastigheten på egen bekostnad ta ner och i förekommande fall sätta upp dem igen; meddelanden kan dock sättas upp på för ändamålet avsedd anslagstavla,
 • Att uppsätta föremål på ett varsamt sätt. Det är inte tillåtet att slå spik i väggarna utan särskild väggkrok skall användas, rummets möbler får ej användas utomhus,
 • Att omedelbart anmäla uppkomna skador till internatföreståndare eller skolans reception. Hyresgästen är ersättningsskyldig för skada som uppkommer genom vårdslöshet eller åsidosättande av hyresavtalet,
 • Att tillåta hyresvärden att tillträda rummet vid reparation eller annan skada samt vid utövande av nödvändig tillsyn. Sådant tillträde skall meddelas hyresgästen. Vid uppenbar fara för hus eller närboende kan hyresvärden tillträda rummet utan föregående meddelande,
 • Att ansvara för städning i det egna rummet och tillsammans med övriga internatboende regelbundet hålla ordning i dagrum, kök, trapp, trapphus och korridorer,
 • Att inte spela musik på hög volym eller föra oväsen så att övriga boendens studiero och/eller nattsömn störs, gäller mellan kl 23.00 och 07.00,
 • Att endast parkera motorfordon på avsedda parkeringsplatser. Körning med motorfordon fram till elevhemmen skall undvikas,
 • Att själv bortforsla avfall till skolans återvinningsstationer och följa skolans regler om källsortering,
 • Att hålla lägenheten tillgänglig för sotning och rensning av kanaler,
 • Att lämna rummet i samma skick vid kursens slut som vid inflyttning, frånsett normalt slitage,
 • Att senast flytta ur rummet kl 14.00 sista skoldagen,
 • Att vid avflyttning lämna lägenheten väl rengjord samt att då till hyresvärden överlämna samtliga port- och dörrnycklar,
 • Att ersätta varje förlorad nyckel/tagg med 250 kr.

Särskilda villkor

Hyresgästen förbinder sig

 • Att betala internatavgiften enligt skolans avisering. Försumlighet leder till att hyresgästen sägs upp från rummet/bostaden,
 • Att noga iaktta särskilda föreskrifter i fråga om brandskyddsåtgärder, som bl a innefattar stor försiktighet med all eld på internatet. Endast enstaka stearinljus får tändas och dessa skall alltid vara under uppsikt. Alla rökelser eller annat som ger rök eller orsakar onormal hetta är förbjudet att använda. I varje elevhemskorridor finns automatiskt brandlarm som aktiveras genom att rök- och värmedetektorn påverkas eller att någon trycker på den särskilda brandknappen. Den som startar falsklarm blir ersättningsskyldig för detta, kostnaden är 7500 kr,
 • Att respektera och följa skolans anvisningar gällande policy för alkohol och droger på internatet,
 • Att inte röka i rummet eller i för skolan gemensamma lokaler; rökförbud gäller generellt,
 • Att inte – vare sig mot betalning eller utan betalning – låta annan disponera rummet,
 • Att inte ha nattgäster under vardagar och lov och vid veckoslut anmäla på särskild blankett eventuell nattgäst.
 • Att inte inrymma sällskapsdjur i rummet.

Hyresgästen har inte rätt att få nedsättning av hyran för tid varunder hyresvärden låter verkställa arbete för sedvanligt underhåll av lägenheten eller fastigheten. Arbetet skall dock utföras utan onödig tidsutdräkt

I enlighet med hyreslagen skall hyresgästen väl vårda lägenheten och vad som hör till denna samt vid dess användning iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att betala skadestånd om hans/hennes åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras

 • På grund av krig eller upplopp,
 • På grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över eller inte heller har kunnat förutse.

Senast ändrad: