Direkt till innehållet

Hyresavtal

HYRESAVTAL

TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ KATRINEBERGS FOLKHÖGSKOLA

1. Hyresobjekt, upplåtelseändamål m.m.

Användningsändamålet med bostäderna i byggnaden som ligger i eller i anslutning till folkhögskolans undervisningslokaler är att de ska upplåtas till studerande/kursdeltagare på folkhögskolan, varför boendet är ett s.k. kategoriboende i en specialbyggnad.

Hyresvärden upplåter enligt detta hyresavtal möblerad bostad i den aktuella folkhögskolan.

Förutsättning för detta hyresförhållande är att hyresgästen bedriver aktiva studier på folkhögskolan samt att hyresavtalet skall gälla under en begränsad tid.

Prövning av hyresgästens behov av bostaden kan därför ske under hyrestiden. Hyresförhållandet skall dock senast upphöra när hyresgästen är klar med sina studier.

I förhyrningen ingår allmänna och gemensamma utrymmen i huset: exempelvis dagrum, kök/pentry, klädvårdsrum, tvättstuga, toalett, dusch och fritidslokal.

Hyresvärden äger utan föregående tillsägelse rätt till tillträde till ovan angivna allmänna och gemensamma utrymmen.

2. Möbler och annan utrustning

I förhyrningen ingår möbler och utrustning enligt till detta hyresavtal bifogade förteckning, bilaga 1.

Hyresgästen har att väl vårda hyresobjektet och de i förhyrningen ingående möbler och utrustning. Vid hyresavtalets upphörande skall besiktning ske av hyresobjektet, varvid genomgång av skicket på vad som sålunda ingår skall bedömas. Hyresgästen ansvarar för överslitage och skador.

3. Hyrestid, uppsägning m.m.

Avbryter hyresgästen studierna under läsåret, är hyresgästen skyldig att omedelbart avflytta från hyresobjektet och folkhögskolan.

Åsidosätter hyresgästen vad som skall iakttagas enligt vad som anges i de särskilda villkoren för detta hyresavtal, se ”Allmänna och särskilda villkor”, bilaga 2, är detta avtal förverkat och hyresgästen skyldig att omgående avflytta.

Det är av synnerlig betydelse för hyresvärden att hyresgästen iakttar vad som ovan angivits med hänsyn till hyresförhållandets förutsättningar och karaktär. Åsidosättande av skyldigheter innebär att hyresavtalet förverkas enligt 12 kap 42 § första stycket 8 jordabalken.

Hyresgäst som utan att avbryta sina studier önskar avflytta från hyresobjektet, skall skriftligen uppsäga detta hyresavtal, varvid två (2) veckors uppsägningstid gäller.

För hyresvärden gäller i fall där hyresavtalet inte är förverkat, en uppsägningstid om tre (3) månader.

På hyresgästens skriftliga förfrågan kan hyresvärden, under förutsättning att aktiva studier pågår, medge förlängning av hyresavtalet efter ovan angivna sluttidpunkt.

Hyresvärdens medgivande skall vara skriftligt och bifogas detta hyresavtal.

4. Internatavgift, hyra, tillägg till hyra m.m.

Internatavgiften för höstterminen 2020 är 21. 600 kr, inklusive kost måndag till fredag (ej under lovdagar).

Internatavgiften för vårterminen 2021 är 23. 320 kr, inklusive kost måndag till fredag (ej under lovdagar).

Internatavgift, hyra inklusive kost betalas efter erhållen faktura fyra gånger under höstterminen och fyra gånger under vårterminen.

5. Betalningspåminnelse, krav och inkasso

Hyresvärden, Katrinebergs folkhögskola följer Region Hallands rutiner gällande betalningspåminnelse, krav och inkassohantering.

6. Reservnyckel

Hyresgästen medger hyresvärden rätt att inneha reservnyckel/huvudnyckel till hyresobjektet.

7. Försvagat besittningsskydd

Hyresgästen är införstådd med och accepterar att denna förhyrning endast är tillfällig och skall upphöra i samband med att studierna/kursen avslutas eller av någon anledning avbrutits i förtid.

Detta betyder att hyresgästen inte har rätt till förlängning av hyresavtalet efter nämnda tidpunkt utan måste avflytta från bostaden i enlighet med vad som anges i punkten 3 ovan

8. Övrigt

Detta hyresavtal får inte inskrivas i fastigheten.

Aktuell och uppdaterad förläggningslista publiceras och är tillgänglig för personal m fl via skolans intranät, förläggningslistan anslås också i skolans lokaler. Förläggningslistan sparas i 24 månader.

I övrigt gäller för hyresförhållandet till detta avtal bifogade bilagan benämnd ”Allmänna och särskilda villkor”, bilaga 2.

 

Senast ändrad: