Direkt till innehållet

Intyg, studieomdöme, behörighet Allmän kurs

Du kan välja ämnen efter behov och individuella önskemål för att få motsvarande gymnasiekompetens och behörigheter för fortsatta högre studier. Ämnen som studeras på folkhögskola är likvärdiga med motsvarande ämnen i gymnasieskolan.

När du avslutar dina folkhögskolestudier får du ett intyg med de ämnen du läst. Efter avslutade studier på allmän linje, språklinjen och idrottsledarskap & hälsa kan du även erhålla ett intyg med studieomdöme enligt folkhögskolans fyragradiga skala – mindre god, god, mycket god och utmärkt studieförmåga. Detta intyg ger dig möjlighet att söka till högskola, om du uppnått grundläggande behörighet. Dessutom kan du få särskild behörighet i flera ämnen.

Du kan kombinera tidigare gymnasiestudier med dina folkhögskolestudier för att få grundläggande och särskild behörighet.

Folkhögskolans studieomdöme, som avser den studerandes studieförmåga, sker inte efter skriftliga prov utan är en gemensam bedömning av lärarna baserad på flera faktorer, där arbetsinsatsen och fullföljandet av studieuppgifter är en viktig del. Studieomdömet som du får när du lämnar skolan, använder du när du söker till högskolan.

Riktlinjer för behörigheter på allmän kurs

Möjlighet att få behörighet

Närvaro mer än 50% (frånvaro mindre än 50%)

Lämna in skriftliga uppgifter som inte blivit gjorda

Ta igen (enskilt från varje lärare) lektionsuppgifter som man har missat pga sin frånvaro.

Studieomdöme

En deltagare som gör det som står ovan har möjlighet att få studieomdöme 1,5.

Studieomdömet bygger på en helhetsbedömning av olika faktorer som speglar studieförmågan och grundar sig på hela den genomgångna folkhögskolekursen!

Vad menas med studieförmåga?

  • Kunskap och färdigheter och utveckling av dessa (söker kunskap med lärarstöd, söker/använder facklitteratur, intervjuer, söker aktivt själv, gör undersökningar, läser svåra texter, redovisar muntligt och skriftligt).
  • Förmåga till analys, bearbetning och överblick (ser och förstår samband och helheter, söker - bearbetar och vidareförmedlar information från olika källor).
  • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier (tar ansvar för sitt lärande, arbeta aktivt med olika uppgifter, deltar såväl vid enskilt som gemensamt arbete).
  • Social förmåga (medverkar i olika grupper och gemensamma aktiviteter, visa respekt och förståelse för alla människor och för gemensamma överenskommelser).

Närvaro (mindre än 20%) = studerande som uppfyller folkhögskolans krav på tillräcklig närvaro.

Senast ändrad: