Direkt till innehållet

Fördjupning i sjukvårdstolkning med inriktning geriatriska sjukdomar

Syftet är att ge fördjupande kunskaper i sjukvårdstolkning till verksamma tolkar. Efter avslutad kurs ska tolken ha bättre förutsättningar att genomföra tolkningar inom sjukvården.

Kursen äger rum på följande datum våren 2020

Fredag 13 mars - söndag 15 mars 2020 (realia)

Fredag 3 april - söndag 5 april 2020 (realia och språkhandledning)

40 timmar, varav 15 timmar språkhandledning

Förlängd ansökningsdag till måndag 24 februari 2020 för sökande i språken: Arabiska, Persiska och Rumänska

Ansökan görs via SchoolSoft och tillsammans med ansökan bifogas intyg från tolkförmedling och intyg med tolkutbildningsbakgrund.

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett via schoolsoft

Kursupplägg

Kursen vänder sig till redan verksamma tolkar som behöver fördjupande kunskaper för tolkning hos läkare och/eller i samband med andra typer av tolkningar i vården med inriktning mot geriatriska sjukdomar. Kursen ger kunskaper som höjer tolkningens kvalité och som säkerställer att yrkesutövande tolkar ska kunna sköta sina uppdrag på ett professionellt och tillfredsställande sätt till båda samtalparternas belåtenhet.

I Sverige svarar människor som är 65 år och äldre mer än hälften av all sjukvårdskonsumtion trots att de utgör mindre än en femtedel av befolkningen. Detta innebär att en stor mängd tolkningar behöver genomföras med inriktning mot geriatriska sjukdomar. Exempel på symtom och sjukdomar som är vanligt förekommande hos äldre och behandlas i kursen är: åldersdiabetes, hjärt-kärlsjukdomar, cirkulationsstörningar, urologiska symptom och sjukdomar, trycksår, osteoporos, förvirringstillstånd, demens, Parkinsons sjukdom m.m. Eftersom ovanstående situationer dessutom ska kombineras med höga krav på språklig kompetens innehåller kursen moment som ger fördjupande kunskaper om svenska i vården. Kursen ger vidare en översiktlig uppdatering av sjukvårdsterminologi samt en tillämpning av i vården vanligt förekommande ord i rätt sammanhang. Kursen behandlar även tolketiska och tolkningstekniska frågor i samband med tolkningsuppdrag för äldre i vården. I samband med det andra kurstillfället ägnas två av tre dagar åt språkhandledning under förutsättning att det finns minst tre deltagare i respektive tolkspråk.

Förkunskapskrav och villkor

Den som vill delta i fördjupningskursen ska intyga att han/hon är verksam tolk (med intyg från tolkförmedling). Företräde ges till sökande med godkänt utbildningsbevis från sammanhållen grundutbildning till kontakttolk som står under tillsyn av MYH och i andra hand till sökande med andra tolkutbildningar, t.ex. arbetsmarknadsutbildningar.

Kursintyg

Deltagare som medverkat i minst 80% av undervisningstiden får ett kursintyg.

Avgift

Avgift för kursmaterial och administration 800 kr.

Kost och logi är gratis.

Behöver du komma dagen innan kursen börjar betalar du 400 kr/natt, frukost ingår.

Ytterligare information

får du genom att kontakta oss på telefon 0346-57500 eller via kursansvarige Erik Knutsson på telefon 0346-57586, mail erik.knutsson@regionhalland.se

 

 

 

Senast ändrad: