Svårt att nå Region Halland via telefon

Just nu är det svårt att nå Region Hallands sjukvård och övriga verksamheter på telefon. Leverantören felsöker. 1177 och 112 fungerar som vanligt.

Direkt till innehållet

Kursplan Personlig Tränare

Idrottsfysiologi

Innehåll

- Nervsystemet – centrala och perifera, motorisk enhet, muskelcell, muskelfibrer, kontraktion, muskelspole, senorgan, proprioception

- Matspjälkning

- Energiomsättning – kroppens energisystem och energiomsättning vid fysiskt arbete

- Respiration och cirkulation – syretransport vid fysiskt arbete, syreupptagningsförmåga, aerob kapacitet

- Fysiska tester: enligt fysprofilen samt maxpulstest & laktattest

Mål

- Ge grundläggande kunskaper i människans fysiologi med inriktning på fysisk aktivitet.

- Förstå hur kroppens olika organ fungerar vid fysisk aktivitet och idrottande

- Kunna redogöra för vilken effekt styrketräning samt konditionsträning har på cirkulation och skelettmuskulatur.

- Ha kunskap om olika fysiska testers funktion och utförande

Beteendevetenskap

Innehåll

Genomgångar, diskussioner samt praktiska övningar inom främst följande moment:

- Motivation – bakomliggande relevanta teorier och begrepp

- Kommunikation och samtalsmetodik – modeller och förutsättningar för god kommunikation och effektiva samtal.

- Beteendeförändring – teoretiska modeller och praktiska konsekvenser

- Målsättningar – att skapa effektiva målsättningar

- Etik och moral – etiska förhållingssätt relaterade till PT-yrket

- PT-filosofi – att medvetandegöra och forma sin egen filosofi och förhållningssätt till yrket.

Mål

- Känna till grundläggande begrepp inom områdena motivation, beteendeförändring, kommunikation, samtalsmetodik och målsättning.

- Ha förståelse för bakomliggande teoretiska förutsättningar angående ovanstående.

- Kunna tillämpa kunskaper inom ovanstående områden i praktiken.

 

Branschkunskap

Innehåll

- Studiebesök och/eller gästföreläsare från organisationer eller företag inom tränings-/hälso-/idrotts-/friskvårdsbranschen.

- Praktik vid tränings-/hälso-/friskvårdsanläggning eller liknande med stark anknytning till kursens karaktär.

- Genomgångar, erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner kring olika aspekter av branschen.

Mål

- Kännedom om branschen, dess innehåll och förutsättningar.

- Förståelse för olika aspekter av branschen såsom träningsformer, målgrupper, ekonomi, folkhälsa, o.s.v.

- Erfarenhet av praktiskt arbete som PT eller motsvarande, inom branschen.

 

Träningslära

Innehåll

- Teoretisk & praktisk undervisning, samt egen träning.

- Träningsformer - olika typer av styrketräning, funktionell träning, stabilitetsträning, rörlighetsträning, aerob & anaerob träning, spänstträning, snabbhetsträning etc.

- Träningsplanering - träningsprinciper, träningsupplägg för olika målgrupper ex motion, prestation, rehabilitering

- Träningslära - för specifika grupper/individer (ex. elit, barn/ungdom, seniorer, gravida), fysisk aktivitet för att förebygga och behandla ohälsa (ex. diabetes, hjärt-kärlsjukdom, psykisk ohälsa etc.)

- Utvärdering - teoretisk och praktiskt genomförande av diverse fysiska tester

- Testledarutbildning, Licensiering styrketräningsinstruktör.

- Dopning

Mål

- Ge kunskap om olika träningsformer; syften, effekter och praktiskt utförande

- Kunna planera lämpliga träningsupplägg för olika grupper/individer

- Ha kunskap om olika fystester samt att praktiskt kunna genomföra dem

 

Näringslära

Innehåll

- Näringsämnen – olika typer, funktion och optimalt intag

- Energi – balans/behov, måltidsordning, kost & dryck i samband med träning, registrering av kostdagbok & införande i kostdataprogram

- Ätstörningar

Mål

- Få förståelse för kostens betydelse för välbefinnande och prestation

- Ha kunskap om bra kost – och dryckintag

- Förstå vad som kan orsaka ätstörningar och hur det kan bemötas

 

Folkhälsa

Innehåll

- Folksjukdomar – genomgång av de vanligaste folksjukdomarna

- Hälsa – vad är hälsa, vad påverkar hälsan och hur uppnås god hälsa

- Fysisk aktivitet/inaktivitet – effekter på hälsa

Mål

- Ha förståelse för bakomliggande orsaker till att man drabbas av folksjukdomar, vilka drabbas och varför

- Veta hur folksjukdomar kan förebyggas och undvikas

- Ha insikt i vad som påverkar hälsa ur ett helhetsperspektiv

- Förstå vilken effekt fysisk aktivitet har på hälsa

Skador & rehabilitering

Innehåll

- Skador – genomgång av de vanligaste skadorna, uppkomst och hur de förebyggs.

- Akut omhändertagande vid skada.

- Rehabilitering – träningsprogram för de vanligaste skadorna. Casearbete.

Mål

- Känna till de vanligaste skadorna

- Kunna komponera lämpliga rehabiliteringsprogram

Marknadsföring & försäljning

Innehåll

- Marknadsföring – som arbetssökande eller som egen företagare.

- Försäljning – av PT-tjänster.

Mål

- Få en inblick i hur man som arbetssökande PT eller som egen företagare kan marknadsföra sina tjänster.

- Förstå försäljningsprocessen av tjänster

 

Anatomi

Innehåll

- Terminologi och rörelsebeskrivning – anatomiska grundställningen, kroppens olika plan, läges- och riktningsbeskrivningar samt rörelsebeskrivningar.

- Skelettlära – skelettets indelning

- Fog- och ledlära – de olika förbindelserna i kroppen

- Musklelära – genomgång kroppens alla muskler

- Rörelseanalys – hur musklerna arbetar i en rörelse.

- Hållningsanalys – ideal kroppshållning

Mål

- Kunskap i terminologi och rörelsebeskrivning som används när man jobbar inom idrott och hälsa

- Kännedom om skelettets indelning samt benämningar på latin

- Känna till hur kroppen håller sig samman med fog och leder

- Kroppen består av ca 300 enskilda muskler med olika form och utseende, målsättningen är att veta var de vanligaste musklerna finns i kroppen samt kunna desss namn på latin.

- Kunna genomföra och tillämpa en korrekt rörelseanalys samt bedöma en viss hållning och kunna göra ett åtgärdsprogram.

Senast ändrad: