Direkt till innehållet

Kursplan Personlig Tränare

Idrottsfysiologi

Innehåll

- Nervsystemet – centrala och perifera, motorisk enhet, muskelcell, muskelfibrer, kontraktion, muskelspole, senorgan, proprioception

- Matspjälkning

- Energiomsättning – kroppens energisystem och energiomsättning vid fysiskt arbete

- Respiration och cirkulation – syretransport vid fysiskt arbete, syreupptagningsförmåga, aerob kapacitet

- Fysiska tester: enligt fysprofilen samt maxpulstest & laktattest

Mål

- Ge grundläggande kunskaper i människans fysiologi med inriktning på fysisk aktivitet.

- Förstå hur kroppens olika organ fungerar vid fysisk aktivitet och idrottande

- Kunna redogöra för vilken effekt styrketräning samt konditionsträning har på cirkulation och skelettmuskulatur.

- Ha kunskap om olika fysiska testers funktion och utförande

Beteendevetenskap

Innehåll

Genomgångar, diskussioner samt praktiska övningar inom främst följande moment:

- Motivation – bakomliggande relevanta teorier och begrepp

- Kommunikation och samtalsmetodik – modeller och förutsättningar för god kommunikation och effektiva samtal.

- Beteendeförändring – teoretiska modeller och praktiska konsekvenser

- Målsättningar – att skapa effektiva målsättningar

- Etik och moral – etiska förhållingssätt relaterade till PT-yrket

- PT-filosofi – att medvetandegöra och forma sin egen filosofi och förhållningssätt till yrket.

Mål

- Känna till grundläggande begrepp inom områdena motivation, beteendeförändring, kommunikation, samtalsmetodik och målsättning.

- Ha förståelse för bakomliggande teoretiska förutsättningar angående ovanstående.

- Kunna tillämpa kunskaper inom ovanstående områden i praktiken.

 

Branschkunskap

Innehåll

- Studiebesök och/eller gästföreläsare från organisationer eller företag inom tränings-/hälso-/idrotts-/friskvårdsbranschen.

- Praktik vid tränings-/hälso-/friskvårdsanläggning eller liknande med stark anknytning till kursens karaktär.

- Genomgångar, erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner kring olika aspekter av branschen.

Mål

- Kännedom om branschen, dess innehåll och förutsättningar.

- Förståelse för olika aspekter av branschen såsom träningsformer, målgrupper, ekonomi, folkhälsa, o.s.v.

- Erfarenhet av praktiskt arbete som PT eller motsvarande, inom branschen.

 

Träningslära

Innehåll

- Teoretisk & praktisk undervisning, samt egen träning.

- Träningsformer - olika typer av styrketräning, funktionell träning, stabilitetsträning, rörlighetsträning, aerob & anaerob träning, spänstträning, snabbhetsträning etc.

- Träningsplanering - träningsprinciper, träningsupplägg för olika målgrupper ex motion, prestation, rehabilitering

- Träningslära - för specifika grupper/individer (ex. elit, barn/ungdom, seniorer, gravida), fysisk aktivitet för att förebygga och behandla ohälsa (ex. diabetes, hjärt-kärlsjukdom, psykisk ohälsa etc.)

- Utvärdering - teoretisk och praktiskt genomförande av diverse fysiska tester

- Testledarutbildning, Licensiering styrketräningsinstruktör.

- Dopning

Mål

- Ge kunskap om olika träningsformer; syften, effekter och praktiskt utförande

- Kunna planera lämpliga träningsupplägg för olika grupper/individer

- Ha kunskap om olika fystester samt att praktiskt kunna genomföra dem

 

Näringslära

Innehåll

- Näringsämnen – olika typer, funktion och optimalt intag

- Energi – balans/behov, måltidsordning, kost & dryck i samband med träning, registrering av kostdagbok & införande i kostdataprogram

- Ätstörningar

Mål

- Få förståelse för kostens betydelse för välbefinnande och prestation

- Ha kunskap om bra kost – och dryckintag

- Förstå vad som kan orsaka ätstörningar och hur det kan bemötas

 

Folkhälsa

Innehåll

- Folksjukdomar – genomgång av de vanligaste folksjukdomarna

- Hälsa – vad är hälsa, vad påverkar hälsan och hur uppnås god hälsa

- Fysisk aktivitet/inaktivitet – effekter på hälsa

Mål

- Ha förståelse för bakomliggande orsaker till att man drabbas av folksjukdomar, vilka drabbas och varför

- Veta hur folksjukdomar kan förebyggas och undvikas

- Ha insikt i vad som påverkar hälsa ur ett helhetsperspektiv

- Förstå vilken effekt fysisk aktivitet har på hälsa

Skador & rehabilitering

Innehåll

- Skador – genomgång av de vanligaste skadorna, uppkomst och hur de förebyggs.

- Akut omhändertagande vid skada.

- Rehabilitering – träningsprogram för de vanligaste skadorna. Casearbete.

Mål

- Känna till de vanligaste skadorna

- Kunna komponera lämpliga rehabiliteringsprogram

Marknadsföring & försäljning

Innehåll

- Marknadsföring – som arbetssökande eller som egen företagare.

- Försäljning – av PT-tjänster.

Mål

- Få en inblick i hur man som arbetssökande PT eller som egen företagare kan marknadsföra sina tjänster.

- Förstå försäljningsprocessen av tjänster

 

Anatomi

Innehåll

- Terminologi och rörelsebeskrivning – anatomiska grundställningen, kroppens olika plan, läges- och riktningsbeskrivningar samt rörelsebeskrivningar.

- Skelettlära – skelettets indelning

- Fog- och ledlära – de olika förbindelserna i kroppen

- Musklelära – genomgång kroppens alla muskler

- Rörelseanalys – hur musklerna arbetar i en rörelse.

- Hållningsanalys – ideal kroppshållning

Mål

- Kunskap i terminologi och rörelsebeskrivning som används när man jobbar inom idrott och hälsa

- Kännedom om skelettets indelning samt benämningar på latin

- Känna till hur kroppen håller sig samman med fog och leder

- Kroppen består av ca 300 enskilda muskler med olika form och utseende, målsättningen är att veta var de vanligaste musklerna finns i kroppen samt kunna desss namn på latin.

- Kunna genomföra och tillämpa en korrekt rörelseanalys samt bedöma en viss hållning och kunna göra ett åtgärdsprogram.

Senast ändrad: