Direkt till innehållet

Mer information Praktisk linje

Längd: 1-2 år

Kurstid: 2020-08-17- 2021-05-28

Ansökningstid: senast 13 mars för sökande till prova på kursen vecka 14 och vecka 17.

Antagningsvillkor: Prova på-kurs 30 mars-2 april eller 20-23 april 2020

Studietakt: 100%

Praktisk linje är en 1-2 årig utbildning för unga vuxna från gymnasiesärskolan. Kursens målsättning är att deltagarna stärks och utvecklas till självständiga samhällsmedborgare inom områdena:

Ett eget boende

Utbildningens mål är att deltagarna i så stor utsträckning som möjligt skall kunna klara ett eget framtida boende. De ska även bli medvetna om det eventuella behov av stöd de kommer att ha i framtiden.

Arbete/sysselsättning

Utbildningens mål är att deltagarna ska förbereda sig för en framtida sysselsättning/ett framtida arbete. Deltagarna ska få insikt om sina egna starka sidor och förmågor och även sina begränsningar.

En meningsfull fritid

Utbildningens mål är att deltagarna under utbildningen ska få ökade kunskaper inom olika fritidssysselsättningar för att öka möjligheterna att hitta något som de kan ägna sig åt under och efter utbildningen.

Allmän bildning

Utbildningens målsättning är att deltagarna ska få ökade kunskaper om hur samhället fungerar och få insikt om sin egen roll i detsamma.

Antagningskrav

I ansökan ska du berätta något om dig själv och dina intressen. Vad väntar du dig av tiden på Katrineberg? Vad har du för framtidsplaner med anknytning till profilen?

Skolan får bidrag för assistenter grundat på deltagarnas behov av stöd. Därför krävs det att det finns ett stödbehov för att kunna gå på utbildningen.

Kriterier:

  • genomfört Prova på kurs
  • utvecklingsprognos: Sökanden bör ha förutsättningar att utvecklas från någon form av beroende mot en mer självständig tillvaro främst inom områdena boende, arbete/sysselsättning och fritid
  • gruppklimat: Sökanden bör bidra till ett gott gruppklimat. Viktigast bedöms förhållningssättet till övriga deltagare på linjen men även förhållningssättet till linjens personal, andra linjers deltagare samt övrig personal bedöms
  • deltagande efter förmåga: Sökanden bör efter förmåga delta i de moment som ingår i Prova på kursen. Det som bedöms är bland annat närvaro, förmåga att passa tider, uthållighet samt vilja att prova moment där sökanden känner sig osäker
  • behov: Det görs en bedömning av sökandens behov av olika former av stöd under utbildningen. Det görs även en bedömning av sökandens totala behov av utbildningen
  • motivation: Den sökande är motiverad att utvecklas, bjuda till och bidra till linjens bästa utifrån sin förmåga
  • kön: Könsfördelningen bland linjens deltagare ska om möjlighet finns, spegla könsfördelningen i samhället
  • intresse av vår verksamhet: Sökanden bör visa intresse för de mål som finns för linjen samt för de moment som finns på schemat
  • reservplan: Det görs en bedömning av den situation som den sökande hamnar i om hon/han inte blir antagen. Vi bedömer bland annat möjligheten att den sökande kan utvecklas i annan verksamhet ett år och göra en ny ansökan året efter
  • spridning inom gruppen: Vår uppfattning är att olikheter berikar. Därför ser vi gärna en spridning när det gäller deltagarnas starka och svaga sidor

Deltagare

Praktisk linje vänder sig till unga vuxna som har gått i gymnasiesärskola eller på annat sätt haft behov av extra stöd i sin tidigare skolgång. Kursen har plats för 12 deltagare. Det betyder att antalet som blir antagna beror på antalet som slutar läsåret innan.

På Praktisk linje bor samtliga deltagare på skolans internat. Det finns assistenter på kvällstid, måndag till torsdag fram till klockan 20.30. Klockan 08.30 på morgonen börjar skoldagen. För att kunna gå på utbildningen krävs att deltagarna klarar av tiden däremellan utan särskilt stöd.

 

Senast ändrad: