Direkt till innehållet

1. Information innan den studerande är antagen

1. Löftadalens huvudman

Löftadalens folkhögskola ägs av Region Halland. På deras hemsida kan du läsa mer.

2. Statens syfte

Statsbidragens syften

2§ Syftet med statens stöd till folkbildningen är att:

  1. stödja verksamhets som  bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
  2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
  3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings-och utbildningsnivån i samhället, och
  4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

3. Löftadalens organisation

Bilaga3, Löftadalens organisation (öppnas som pdf).

4. Mål för respektive kurs och kostnader under studietiden

All undervisning på skolan är avgiftsfri enligt förordningen om statsbidrag till folkbildningen, §7. Däremot tar skolan ut avgift för kost och logi, studieresor, studerandeförsäkring samt läromedel och material. Kostnaderna redovisas på hemsidan, under respektive kurs. Du får också  information i samband med kursstart.

Läs mer under sidan Kostnader.

5. Antagningsprocessen - Från ansökan till antagning

Löftadalens fattar själv beslut om antagning av studerande till sina kurser. Det är kursansvarig, som antar i samråd med rektor och studie- och yrkesvägledaren. Ytterst ansvarig för antagning är rektor. För att bli antagen ska du ha skickat in en komplett ansökan, ha intervjuats, fått ett antagningsbesked och tackat ja till din plats. På en del av våra utbildningar föregås antagningen också av en audition.

Du kan läsa mer om vilka specifika antagningskrav som gäller för respektive utbildning på vår hemsida och  läsa mer om antagningsprocessens viktiga detaljer  i "Bilaga 6, Från ansökan till antagningsbesked" (öppnas som pdf).

6. Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen

I detta avsnittet kan du läsa om de riktlinjer och villkor som Löftadalens folkhögskola förhåller sig till vad det gäller Kursintyg, Intyg för behörighet till högskolestudier, övriga intyg, behörigheter och studieomdöme.

Bilaga 7,Riktlinjer och villkor för intyg och behörighet och studieomdömen (öppnas som pdf)

Bilaga 15, Handlingsplan för frånvaro och disciplinära åtgärder (öppnas som pdf)

7. Stöd till dig med funktionsnedsättningar och brister i svenska språket

Löftadalens folkhögskola anpassar undervisningen till den enskilde individen och erbjuder stöd för studerande med olika funktionsnedsättningar och för dig med brister i svenska språket.  I bilaga 8, kan du läsa mer om de särskilda stöd som Löftadalen ger.

Bilaga 8, Anpassning för funktionsnedsättning och förstärkningbidrag (öppnas som pdf)

Bilaga 24, Strukturerad, pedagogisk handlingsplan (öppnas som pdf)

8. Försäkring

Här kan du läsa om vilken försäkring som gäller för dig som student.

9. Arkiv och sekretessregler

I "Bilaga 20, Arkiv och sekretessregler" (öppnas som pdf) kan du fördjupa dig i  vilka arkiv och sekretessregler som gäller på Löftadalens folkhögskola.

10. Alkohol och drogpolicy

Löftadalens folkhögskola kräver att studerande på skolans långa kurser  ska bekräfta att man accepterar skolans regler om alkohol och andra droger inom skolans område och lokaler. Studierna kan inte inledas förrän drogpolicyn accepteras genom digitalt godkännande eller med namnteckning.  Om du bryter mot skolans alkohol och drogpolicy, följer vi vår handlingsplan för alkohol och droger. Det kan då leda till att du med omedelbar verkan blir avstängd från dina studier och boende.

Bilaga 11, Alkohol och Drogpolicy (öppnas som pdf)

Bilaga 25, Handlingplan alkohol och droger (öppnas som pdf)

Senast ändrad: