Direkt till innehållet

2. Information vid kursstart

14. Hyres- och kontraktsvillkor

Under första veckorna har internatansvariga ett internatmöte. Då går vi igenom hyres och kontraktsvillkoren och båda parter skriver under.

Bilaga 9, Hyreskontraktsvillkor (öppnas som pdf)

15. Schema och kursplaner

Under de första veckorna kommer du få ditt schema och kursplanerna presenteras av kursansvarig. Kursplanerna hittar nu på vår hemsida under respektive kurs. Dina lärare  går också igenom dem med dig.

Bilaga 14, Schema och Kursplaner (öppnas som pdf)

16. Information och rapporteringssystem gällande CSN och SCB

Studie- och yrkesvägledaren på Löftadalens folkhögskola informerar den studerande om både CSN:s regler och hur frånvaro på skolan påverkar möjligheterna till studieomdöme och behörigheter.

Löftadalens folkhögskola ska vid varje termins slut intyga om den studerande studerat i normal takt, för att studiemedel ska fortsätta att betalas ut. Skolan skickar också regelbundet deltagarstatistik och statistikrapporter till SCB. De rapporterna ligger till grund för de statsbidraget skolan får. Du kan läsa mer om detta i bilaga 16.

Bilaga 16, Information och rapporteringssystem gällande CSN och SCB (öppnas som pdf)

17. Frånvaro och disciplinära åtgärder

Löftadalens folkhögskolas principiella utgångspunkt är att du som student är på skolan för att bedriva studier. Du som missköter dina studier kan riskera din studieplats och/ eller ditt boende på skolan. Inför varje terminsstart informeras du om de riktlinjer och regler som krävs av dig. Varje enskilt fall prövas mot Löftadalens principiella utgångspunkt och mot de riktlinjer och regler som beskrivs i de dokument som ligger till grund för Löftadalens folkhögskolas studeranderättsliga standard. Men också övriga kontrakt som du skrivit på. Alla disciplinära åtgärder dokumenteras och ytterst ansvarig är rektor.

Bilaga 15, Handlingsplan för frånvaro och disciplinära åtgärder (öppnas som pdf)

Bilaga 11, Alkohol och Drogpolicy (öppnas som pdf)

Bilaga 25, Handlingplan alkohol och droger (öppnas som pdf)

Bilaga 9, Hyreskontraktsvillkor (öppnas som pdf)

Bilaga 12, Löftadalens likabehandlingsplan (öppnas som pdf)

Bilaga 21, Varningssamtal (öppnas som pdf)

Bilaga 22 , Uppföljningssamtal (öppnas som pdf)

Bilaga 23, Skriftligt besked om skolans beslut (öppnas som pdf)

Process vid behörighetsvarning (öppnas som pdf)

Bilaga 27 - Checklista vid misstanke om bristande behörighet-er (öppnas som pdf)

18. Deltagarstöd

Löftadalens deltagarstödsarbete fokuserar på förebyggande arbete, så att hinder för ditt lärande inte uppstår. Syftet med deltagarstödsarbetet är att skapa förutsättningar för samverkan, dialog och reflektion för att få en bättre förståelse för individuella behov av särskilt stöd utifrån organisations-, grupp- och individnivå.

Skolan har ett deltagstödsteam som erbjuder professionellt stöd utifrån olika yrkesroller och en tydlig ärendegång för situationer då problem uppstår. I bilaga 18 kan du läsa mer om detta.

Bilaga 18, Deltagarstöd och Deltagarstödsteamet (öppnas som pdf)

19. Likabehandling

Löftadalen folkhögskola har beredskap att hantera frågor om mobbning, hot m m som riktas mot studerande eller personal. Om du upptäcker eller utsätts för kränkande  behandling, trakasserier, hot eller diskriminering arbetar vi efter skolans likabehandlingsplan.

Bilaga 12, Löftadalens likabehandlingsplan (öppnas som pdf)

20. Klagomål

För oss på Löftadalens Folkhögskola är det viktigt att få reda på när vår verksamhet inte fungerar på ett önskvärt sätt, eftersom det ger oss möjligheter att rätta till misstag. Med din hjälp, medverkan och dina synpunkter kan vi utveckla och förbättra vår verksamhet.

Nedanstående rutiner gäller då du anser dig ha skäl att framföra klagomål på personal, utrustning, undervisning, boende, lokaler, särskilda beslut eller annat som skolan svarar för i sin verksamhet.  Om du har klagomål vill vi gärna att du använder  någon av de blanketter som finns i "Bilaga 19, Klagomålsrutiner" (öppnas som pdf)

21. Deltagarinflytande och studeranderätt

Löftadalens folkhögskola ska arbeta aktiv för deltagarinflytande. De kan ske via olika forum som exempelvis vid mentorstid, klasstid, matråd, deltagarråd, deltagarkår, ledningsgrupp  samt andra forum som skolan och deltagarna i samråd kommer överens om. I bilaga 13  kan du läsa mer om hur skolan arbetar med deltagarinflytande och i bilaga 19 kan du läsa mer hur du går vidare om du anser att inte skolan följt sin Studeranderättsliga Standard.

Bilaga 13, Deltagarinflytande och studeranderätt (öppnas som pdf)

Bilaga 19, Klagomålsrutiner (öppnas som pdf)

22. Handlingsplan vid krissituationer

Information om utrymningsvägar vid väpnat våld och hot samt hemlig plats saknas i dokumentet. Skolans personal är informerade.

Handlingsplan för krissituationer (öppnas som pdf)

Senast ändrad: