Behandling av personuppgifter i Region Halland

De lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter i Region Halland är Dataskyddsförordningen och Patientdatalagen.

När du söker vård eller tandvård hos Region Halland registrerar vi dina personuppgifter. Det gör vi för att kunna ge en god, säker och trygg vård. Uppgifterna används också för att följa upp Region Hallands verksamhet och för att få en bild av befolkningens hälsa och tandhälsa. På 1177 kan du läsa om hur vi skyddar dina uppgifter i vården och vilka rättigheter du har.

Enligt Dataskyddsförordningen, som börjar gälla den 25 maj 2018, har du rätt att få information om hur vi använder dina personuppgifter. Du har också rätt att få tillgång till dina uppgifter och att få felaktiga uppgifter rättade. I vissa fall kan du begära att få dina personuppgifter raderade eller invända mot att personuppgifterna används.

I Region Halland är driftnämnd/styrelse personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som genomförs inom respektive nämndområde.

Begär rättelse av dina personuppgifter

Om du anser att en personuppgift är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära rättelse. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter raderas om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Det kan dock finnas rättsliga skyldigheter som gör att Region Halland inte kan radera delar av dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från till exempel offentlighets- och sekretesslagstiftning, arkivlagstiftning samt bokförings- och skattelagstiftning.   

Radera dina personuppgifter

I vissa situationer kan du begära att Region Halland raderar dina personuppgifter. Region Halland får dock inte radera alla dina personuppgifter. Det gäller till exempel sådana personuppgifter som Region Halland behöver för att ge dig vård eller som måste sparas enligt gällande lagstiftning.

Återkalla ditt samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. 

Klagomål och skadestånd

Du har rätt att när som helst inge ett klagomål till Region Halland eller till behörig tillsynsmyndighet. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Hur utövar jag mina rättigheter?

Om du vill utöva någon av rättigheterna ovan kan du kontakta Region Hallands dataskyddsombud. Om du istället vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se. 

Hur kontaktar jag dataskyddsombudet?

Region Hallands dataskyddsombud ansvarar för dataskyddsfrågor inom Region Halland. Om du har några frågor kring behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskydd@regionhalland.se