Direkt till innehållet

Direktsändning av Regionfullmäktiges möten

Följ regionfullmäktige i direktsändning

Regionfullmäktiges sammanträden kan följas i direktsändning här på webbplatsen. Det går också bra att titta på mötena i efterhand. För sammanträden som hållits före 2012 finns ljudupptagningar att lyssna till.

Sammanträdesdagar 2020

Under 2020 sammanträder regionfullmäktige följande datum:

26 februari

29 april

17 juni

28 oktober

9 december

Aktuellt sammanträde

17 juni

Se sändningen här

Dagordning 17 juni

Dagordning 26 februari

Se sändningen här

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av protokollsjusterare samt justeringsdatum

4. Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

5. Anmälan av motioner

6. Anmälan av inkomna frågor och interpellationer

7. Information om voteringssystem

8. Information om patientnämndens arbete

9. Förfrågan om att ingå i förvaltandet av Stiftelsen Världsarvet Grimeton

10. Valärenden

11. Avsägelse av uppdrag som ledamot eller ersättare i regionfullmäktige

12. Information om arbetet inom gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

13. Svar på motion angående klädpolicy/neutralitetspolicy för Region Halland

14. Svar på motion Låsboxar för elcykelbatterier

15. Svar på motion Upphandlingspolicyn vad gäller mat ska gälla vid beställning av konferenser och catering

16. Svar på motion angående Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

17. Besvarande av interpellationer och frågor

18. Avslutning

Dagordning 11 december 2019

Se sändningen här

1 . Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av protokollsjusterare samt justeringsdatum

4. Uppmärksammande av riksdagens demokratijubileum

5. Presentation av Kultur och Skolas verksamhet

6. Region Hallands utdelningsceremoni 2019

7. Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 2019

8. Anmälan av motioner

9. Anmälan av inkomna interpellationer och frågor

10. Reviderat reglemente för Patientnämnden i Halland

11. Region Hallands framtida vårdinformationsstöd (FVIS)

12. Förlängning av ersättningsmodell inom hemsjukvården i Halland

13. Utökad tid för återremittering av demokratiberedningens revision av regionfullmäktiges arbetsordning

14. Valärenden

16. Besvarande av interpellationer och frågor

17. Motionssvar - Visa telefonnummer vid uppringning från Region Hallands vårdverksamheter

Dagordning 23 oktober 2019

Se sändningen här

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av protokollsjusterare samt justeringsdatum

4. Fastställelse av föredragningslistan

5. Anmälan av jäv

6. Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 2019

7. Anmälan av motioner

8. Anmälan av inkomna frågor

9. Anmälan av interpellationer

10. Omvärlds och framtidsanalys

11. Ändring av Regionfullmäktiges sammanträdestider 2020

12. Årsredovisning 2018 Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse

13. Ansvarsfrihet 2018 Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse

14. Årsredovisning 2018 för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för

västsvenska fritidsområden

15. Ansvarsfrihet 2018 för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för

västsvenska fritidsområden

16. Information om uppföljning av beslut

17. Redovisning av partistöd 2018

18. Presentation av positionspapper för kollektivtrafik,

Regionsamverkan Sydsverige

19. Regionsamverkan Sydsverige 2019, positionspapper för

kollektivtrafiken

20. Redovisning av pågående motioner oktober 2019

21. Tandvårdstaxa 2020

22. Region Halland uppföljningsrapport 2 2019

23. Valärenden

24. Avsägelse av uppdrag som ledamot eller ersättare i

regionfullmäktige

25. Besvarande av interpellationer

26. Motionssvar - Persontrafik på Markarydsbanan 2021

27. Motionssvar - Miljöhänsyn vid upphandling av läkemedel

28. Avslutning

Dagordning 19 juni 2019

Se sändningen här

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av protokollsjusterare samt justeringsdatum

4. Anmälan av inkomna och utgående skrivelser

5. Anmälan av motioner

6. Anmälan av interpellationer och frågor

7. Region Halland Uppföljningsrapport 1 2019

8. Mål och budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022

9. Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för Vårdval i den specialiserade öppna hälso- och sjukvården 2020

10. Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag Vårdval Halland närsjukvård samt mål 2020

11. Informationsärende FoU: Presentation av bokslut

12. Informationsärende lokala nämnder: Kan vi fånga upp tidiga signaler på psykisk ohälsa?

13. Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet i Halland

14. Ansvarsfrihet 2018 för Samordningsförbundet i Halland

15. Avgifter för allmänna handlingar

16. Demokratiberedningens revision av regionfullmäktiges arbetsordning

17. Uppföljning av hälso- och sjukvårdsstrategin samt kompetensförsörjningspolicyn

18. Anpassning av lokaler för Psykiatri - Vårdenhet Hyltebruk (Nittebo 1:89)

19. Varbergs sjukhus (HSV) - Getakärr 6:16 - Tillbyggnation av byggnad i samband med robust elförsörjning och nytt kylsystem

20. Förvärv av fastighet Fastarp 2:172 (del av) Varbergs kommun (Tvååker) (tillägg till beslut)

21. Avsiktsförklaring Markarydsbanan

22. Regionfullmäktiges sammanträdestider 2020

23. Valärenden

24. Svar på motion angående inför ett civilkuragepris

25. Svar på interpellation från Socialdemokraterna rörande bifallen motion om subventionerad användning av självtestningsutrustning vid blodförtunnande behandling

26. Avslutning

Dagordning 24 april 2019

 1. Mötets öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare samt justeringsdatum
 4. Anmälan av motioner
 5. Anmälan av interpellationer
 6. Anmälan av inkomna och utgående skrivelser
 7. Information om aktuella frågor för Hallandstrafiken
 8. Redovisning av pågående motioner februari 2019
 9. Revisionsberättelse 2018
 10. Region Halland Årsredovisning 2018
 11. Förslag till beslut om ansvarsfrihet 2018
 12. Resultathantering 2018
 13. Förvärv av fastighet Fastarp 2:172 Varbergs kommun
 14. Årsberättelse 2018 - Regionsamverkan Sydsverige
 15. Ändringar i reglementen och dokument för ny politisk organisation till följd av förändrad planerings- och uppföljningsprocess
 16. Försäkring för skador orsakade av läkemedelsanvändning utanför godkänd indikation (off-label)
 17. Valärenden
 18. Avsägelse av uppdrag i Regionfullmäktige
 19. Information om Hälsa på lika villkor, befolkningsstudie 2019
 20. Svar på interpellation från Sverigedemokraterna om kostnader för uteblivna besök med mera
 21. Avslutning

Dagordning 27 februari 2019

Respektive länk leder dig till sändningen som publicerades på Youtube den 27 februari 2019.

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av protokollsjusterare samt justeringsdatum

4. Anmälan av motioner

5. Anmälan av interpellationer

6. Anmälan av inkomna och utgående skrivelser

7. Kunskapsinformation om Mer vård nära

8. Lunch (paus)

9. Information om Hallands sjukhus verksamhet

10. Försäljning av fastigheten Bredsidan 10, Fiskaregatan 2-8,

Halmstad

11. Försäljning av fastigheten Bagaren 15 Halmstad samt förstudie

ny placering för BUP:s heldygnsvård.

12. Svar på interpellation från Miljöpartiet de gröna, Region Hallands

klimatarbete

13. Avsägelse av uppdrag i Regionfullmäktige

14. Valärenden

Senast ändrad: