Direkt till innehållet

Idag uppmärksammas vården hud-mot-hud

I samband med att Region Halland idag 1 december får en helt ny riktlinje kring vården hud-mot-hud mellan mamma och barn efter förlossning, vill vi uppmärksamma fördelarna med denna typ av vård.

Publicerad: 2022-12-01 Senast ändrad:

Som ett första steg i vårt arbete kring nollseparation fokuserar vi på obruten hud-mot-hud de första två timmarna av barnets liv, oavsett om mamma och/eller barn behöver medicinska insatser. Tiden därefter är också viktig, sammanhållen familj och hud-mot-hud ska eftersträvas under hela vårdtiden. Vårt uppdrag är även att handleda och stötta de nya föräldrarna, som är de primära vårdgivarna dygnet runt.

Sedan många år tillbaka finns forskning som visar att om man låter det nyfödda barnet ligga hud-mot-hud med sin mamma (och i andra hand partner) så förbättras både barnets och moderns fysiologiska omställning, anknytning och barnets framtida utveckling. I Sverige har man därför sedan ett tiotal år tillbaka börjat arbeta för att inte separera mor och barn, och inom vissa regioner har man kommit mycket långt i denna utveckling. I Halland har det hittills inte funnits några riktlinjer och kunskapen har varit otillräcklig.

Sedan 2015 har regeringen givit uppdrag till samtliga regioner att förbättra förlossningsvården, och idén till ett projekt kring Nollseparation kom 2020. Projektet har finansierats via regeringens satsning på förlossningsvården.

Projektet påbörjades under våren 2021, och har varit ett tvärprofessionellt arbete som i första hand berört barn- och kvinnoklinikerna, men även anestesi- och IVA-kliniken påverkas och har involverats.

Följande fördelar med hud-mot-hud (HmH) finns det forskning som styrker:

Främjar amning: HmH är värdefullt för en bra amningsstart. Amning inom två timmar är en framgångsfaktor för amning vid 4 månaders ålder. Vid födseln har barnet höga nivåer av stresshormoner vilket bland annat underlättar barnets förmåga att söka bröstet. Tidig HmH gynnar barnets förmåga att komma till ro efter första amningen.

Främjar anknytning: Studier visar att HmH de första 2 timmarna och även fortsatt främjar anknytningen mellan föräldrar och barn. Mamman kan lättare uppmärksamma och tolka barnets signaler, vilket underlättar samspelet.

Stabilare temperatur och blodsocker: Hos barn som ligger HmH sker en vasodilatation (blodkärlen vidgas) som gör att barnen håller en stabilare kroppstemperatur, vilket leder till minskad energiförbrukning och stabilare blodsockernivåer.

Stabilare vitala parametrar: Andning, saturation och cirkulation förbättras hos barnet. Barn som separeras skriker mer vilket leder till ökad hjärt- och andningsfrekvens, vilket snabbare tömmer barnets energireserver.

Lugnare barn som skriker mindre: Mammans temperatur aktiverar sensoriska nerver hos barnet vilket sänker sympatikuspåslaget och leder till avslappning. Barnet blir lugnare och växling mellan vakenhet och sömn optimeras.

Minskad komplikationsrisk för mamma: HmH stimulerar oxytocinfrisättning hos mamman. Oxytocin verkar uteruskontraherande och medför tidigare utdrivning av placenta, minskad postpartumblödning samt ger stabilt blodtryck och minskad stress, ångest och oro.