Direkt till innehållet

Intern utredning om brister i inseminationsverksamhet

Publicerad: 2023-09-04 Senast ändrad:

På tisdagen den 5 september presenteras den interna utredningen av den tidigare inseminationsverksamheten vid dåvarande Länssjukhuset i Halmstad för Region Hallands hälso- och sjukvårdsutskott. 

Nu färdigställs den interna utredning som under våren och sommaren genomförts av Hallands sjukhus och som berör verksamheten med givarinsemination vid dåvarande Länssjukhuset i Halmstad. Utredningen har genomförts efter att det uppdagats att sperma från fertilitetsutredningar olovligen använts i verksamheten, som bedrevs fram till 1996. Rapporten är under färdigställande och kommer att presenteras för Region Hallands hälso- och sjukvårdsutskott på tisdagen den 5 september. Därefter kan den lämnas ut till media och allmänhet.

Det pågår även en extern granskning som begärts av Regionstyrelsen och som utförs av revisionsbyrån PWC. Denna förväntas bli klar i slutet av september.

Den interna utredningen har genomförts i form av en händelseanalys. Under arbetet har samtal förts bland annat med tidigare medarbetare, chefer och patienter vid Kvinnokliniken. Den går också igenom då gällande lagstiftning och rutiner samt dokumentation och de beskrivningar som finns av verksamheten från den tiden.

− Det som upptäckts har stor betydelse i de berörda människors liv och väcker naturligtvis mycket känslor, oro och frågor hos många. Vi har en rutin att alltid utreda allvarligare händelser för att få fram svar och göra något åt det som är fel. Med tanke på det som hänt är det extra viktigt att detta blir noggrant igenomgånget. Det är ett gediget arbete som har gjorts på Hallands sjukhus. Den metod som används vid sådana här händelseanalyser fokuserar på att beskriva skeenden, se brister och beskriva åtgärder vi kan vidta som organisation för att det inte ska hända igen, säger Anders Åkvist, chefläkare vid Region Halland och förklarar att det har varit svårt att återskapa den exakta bilden av händelser som ligger långt tillbaka i tiden.

− Detta är något vi får ha respekt för i beskrivningen av händelser. Nyckelpersoner har inte kunnat höras och de intervjuer vi genomfört handlar om händelser som ligger långt tillbaka i tiden. Vi försöker med stöd av den dokumentation som finns och med de vittnesmål vi har att kartlägga allt vi kan. Men de slutsatser som dras handlar om hur vi som organisation kunde ha agerat bättre och vad vi kan göra framåt, säger Anders Åkvist och tillägger att vissa åtgärder redan är genomförda och andra kan sätta igång nu. Men det finns delar som fortfarande återstår. Utöver den interna rapporten finns en pågående hantering av frågeställningar, samtidigt som man inväntar den externa granskningen.

Parallellt med den interna utredningen har personer hört av sig till regionen bland annat via det telefonnummer som upprättats för att hantera frågor om inseminationsverksamheten. De som har hört av sig har erbjudits möten med ansvariga på Hallands sjukhus. Arbete pågår för att sammanställa och återkoppla frågor och svar.

− De personer som har varit i kontakt med oss under den här perioden kommer att få rapporten. Den kommer också att skickas till PWC som arbetar med den externa granskningen. När vi fått rapporten från PWC och gjort färdigt de utredningar som pågår utifrån frågor som kommit in kommer vi att beskriva alla åtgärder med anledning av det som skett, säger Anders Åkvist.

Efter hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde kommer rapporten att kunna begäras ut via diariet på Region Halland.