Direkt till innehållet

Ja till antikorruptionspolicy och visselblåsarfunktion i regionen

Publicerad: 2018-02-28 Senast ändrad:

Regionfullmäktige antog på onsdagen en antikorruptionspolicy för Region Halland. Den är en del av en handlingsplan för att på ett strukturerat sätt förebygga korruption.

Regionens medarbetare ska arbeta för att förebygga risken för mutor och korruption på ett sätt som gör att medborgarna känner starkt förtroende för regionens verksamheter. Antikorruptionspolicy som nu är på plats är det första steget i det arbetet.

Det förebyggande arbetet ska, bland annat, kännetecknas av:
Engagemang kring arbetet bland alla verksamhetsledningar och medarbetare.
Utbildning kring antikorruption för alla medarbetare på arbetsplatsträffar.
Riskbedömningar görs kontinuerligt och utgör grunden för internkontrollen.
Verksamhetsanpassade policyer, riktlinjer, rutiner och kontrollaktiviteter.
Kanaler för att rapportera och hantera misstänkta oegentligheter.
Process för att säkerställa att policyer och riktlinjer följs och att kontroller genomförs.

I samband med regionfullmäktige antog antikorruptionspolicyn fattades även beslut om att:
• Uppdra åt regiondirektören att inrätta en arbetsgrupp för att leda och samordna arbetet.
• Inrätta en visselblåsarfunktion som en följd av implementeringen av antikorruptionspolicyn.

En visselblåsarfunktion med ett systemstöd som hanteras av en oberoende extern part för att möjliggöra inrapportering av misstänkta oegentligheter anonymt. Flera olika typer av oegentligheter ska kunna rapporteras. Funktionen är till för både allmänhet, medarbetare och förtroendevalda. Hanteringen av incidenter ska ske enligt en i förväg utarbetad rutin.

Visselblåsarfunktionen ska finnas på plats under våren 2018.