Direkt till innehållet

Medarbetarenkät och IVO-granskning bland ämnena på regionstyrelsen

Resultatet från 2023 års medarbetarenkät, som är en del av uppföljningen av Region Hallands arbetsmiljöarbete samt regionens svar till IVO angående antal vårdplatser fanns bland annat på dagens agenda för regionstyrelsens marssammanträde

Publicerad: 2024-03-13 Senast ändrad:

Arbetsmiljöarbete i Region Halland

Regionstyrelsen är angelägen om att följa hur arbetsmiljön ser ut och utvecklas på helheten inom Region Halland. Det handlar både om det förebyggandet arbetet och riskhantering. Varje år görs en medarbetarundersökning som är en del av detta. Undersökningen görs i syfte att följa upp det hållbara medarbetarengagemanget, den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt i vilken mån medarbetarna känner sig utsatta på något sätt. Enkäten brukar ha hög svarsfrekvens, vilket var fallet även i år där 82% besvarade frågebatteriet.

− Det ser bra ut på helheten, kommenterar Helene Andersson (C), regionstyrelsens vice ordförande. Vi ser att det finns ett högt engagemang och en god trivsel på arbetsplatserna. Det som är utmanande är att det kan skilja sig åt mellan olika verksamheter. Även om vi aldrig har varit fler och sjukskrivningarna går ner, så vet vi att det är tufft inom vissa kritiska områden. Det blir viktigt framåt att vi fortsätter koncentrera oss där och samtidigt behålla det som är positivt i andra delar.

Det är stort fokus på arbetsmiljöarbetet där medarbetarundersökningen är en av flera pusselbitar som beskriver en ögonblicksbild av läget inom Region Halland. Flera underlag visar på goda resultat vad gäller Region Hallands arbetsmiljö vilket också bekräftas av den aktuella undersökningen. Utifrån de olika delar som följs upp, pågår flera utvecklingsarbeten för att hela tiden göra regionen till en god och attraktiv arbetsgivare. Medarbetarenkäten synliggör delar som måste få extra uppmärksamhet.

− Även om det inte handlar om många, ser vi att medarbetare i högre grad upplevt hot- och våld. Det är tyvärr inte helt förvånande eftersom det är en trend vi ser i samhället. Men det är ett exempel på något vi aktivt måste arbeta med att förebygga, säger Helene Andersson.

Svar från regionen efter tillsyn av vårdplatser

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inledde under 2022 en nationell tillsyn av akutsjukhus med fokus på vårdplatser och bemanning. När det gällde den del av tillsynen som rörde Hallands sjukhus Varberg, konstaterade myndigheten brister i tillgången till vårdplatser vilket IVO bedömde medförde risker för vårdskador. IVO har begärt redovisningar där regionstyrelsen beslutade att godkänna en kompletterande beskrivning av åtgärder som görs i syfte att balansera behov och kapacitet.

− Svaret beskriver vårt sätt att jobba med att öka kapaciteten i ett större perspektiv än att det handlar om att öppna upp vårdplatser. Vi måste se hela hälso- och sjukvårdssystemet som bärare av den vård vi behöver erbjuda. Rätt vård på rätt nivå, att vi strävar mot mer nära vård och samverkan mellan bland annat förvaltningarna är exempel på delar som på olika lång sikt kommer att ge oss en bättre balans även vad gäller disponibla vårdplatser, säger Helene Andersson.