Direkt till innehållet

Nya metoder att utveckla sjukvården – resultat av treårigt samarbete

För att kunna möta morgondagens efterfrågan på vård och omsorg behöver vi hitta nya arbetssätt. Men hur vet vi vad som skapar nytta för patienten? Och hur vet vi vad som driver onödiga kostnader? Svaren finns ofta i vår egen data.

Publicerad: 2019-05-03 Senast ändrad:

Datan har alltid funnits, men har tidigare varit otillräckligt strukturerad och svår att använda till både forskning och utveckling. Den har nu strukturerats i Region Hallands datavarulager, som ger nya möjligheter att utveckla bättre behandlingsformer och vårdprocesser.

Det tre år långa samverkansprojektet med Brigham and Women’s hospital (BWH) har nu avslutats och slutrapporten lämnas till Regionstyrelsen den 8 maj. Arbetet har tagit ett vetenskapligt helhetsgrepp om system, ledning och styrning, och är unikt inom svensk hälso- och sjukvård. Tack vare projektet finns det nu analysmetoder för att kunna utveckla vården i den riktning som ger bäst effekt för patienter och verksamheter.

– Vi kan med hjälp av datavarulagret, som innehåller vårddata, HR-information och ekonomi, få ut information om vårdutnyttjande inom hela hälso- och sjukvårdssystemet. Nu när vi strukturerat informationen och utbildat våra medarbetare med hjälp av specialisterna från BWH så har vi kompetens och ett verktyg som kommer att vara oerhört betydelsefullt för utvecklingen av vården, säger regiondirektör Jörgen Preuss.

Med hjälp av data på gruppnivå kan problem identifieras och lösningar testas och simuleras innan de genomförs i praktiken. På så sätt kan man vara säkrare på att få önskad effekt. En metod har utvecklats som, enkelt förklarat, går ut på att ställa frågor till datalagret och göra en datadriven analys, som i sin tur kan utgöra underlag för strategiska beslut. Utvecklingen sker bland annat tillsammans med Högskolan i Halmstad.

– Med hjälp av datavarulagret kommer vi också att kunna fortsätta utveckla artificiell intelligens och maskininlärning. Tillsammans med vårdpersonalens kunskap och erfarenhet blir AI ett verktyg för att kunna förebygga sjukdomar öka patientsäkerheten och utveckla nya behandlingssätt, säger Jörgen Preuss.

Tack vare data har också en metod för att beräkna hur mycket vården kostar kunnat utvecklas. Metoden kallas Patient Encounter Costing (PEC) och genom denna nya metod blir kostnadsberäkningen mer rättvisande eftersom den tar hänsyn till hela sjukvårdssystemet, inklusive outnyttjad kapacitet, vilket inte ingår i den vedertagna metoden kostnad per patient (KPP).

Flera pilotprojekt och inledande analyser har gjorts under projektets gång. Forskningen har lett till flera vetenskapliga artiklar som publicerats eller kommer att publiceras.

Fakta om samarbetet med Brigham and Women’s hospital.