Direkt till innehållet

Nya partnerskap mellan Region Halland och innovations- och företagsfrämjande aktörer

Publicerad: 2023-10-24 Senast ändrad:

Region Halland undersöker möjligheten för en ny finansieringsmodell genom partnerskap med strategiskt viktiga innovations- och företagsfrämjande aktörer. Syftet med partnerskapet är att skapa de bästa förutsättningar för hållbar utveckling samtidigt som målen i Hallands strategi för hållbar tillväxt uppnås.

Aktörerna är viktiga för att omvandla strategins målsättningar till insatser för de halländska företagen. För att få kraft behövs olika regionala motorer som utvecklar näringslivet i önskad riktning för att nå målet om hållbar tillväxt och utgör Hallands regionala innovations- och stödsystem

En finansieringsmodell har testats under året och nu går Region Halland vidare med att prova modellen på helårsbasis. Regionstyrelsens tillväxtutskott har i dag beslutat om en grundfinansiering för 2024 med 11,9 mnkr som fördelas mellan sex innovations- och företagsfrämjande aktörer: Coompanion, Connect Väst, Hallands Matgille, HighFive, Leap for Life och TEK Kompetens.

Finansieringen tas ur utvecklingsmedel för regional utveckling och uppgår till cirka 30 procent av 2024 års budget.

För varje grundfinansiering tecknar Region Halland en överenskommelse med aktören som då blir en strategisk partner för genomförandet av Hallands strategi för hållbar tillväxt.

– Grundfinansieringen ska bidra till en stabil organisatorisk grund för aktörer som ingår partnerskap. Partnerskapet skapar förutsättningar för aktörerna att kunna jobba långsiktigt och strategiskt för att bidra till genomförandet av målen i Hallands strategi för hållbar tillväxt, förklarar Helene Andersson (C), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott i Region Halland.

– Genom partnerskapet tar varje aktör en roll att positionera Halland för att attrahera fler etableringar och kompetenser.

Fakta om Region Hallands utvecklingsmedel

I Region Hallands budget 2024 fördelas 39 mnkr i utvecklingsmedel till regional utveckling för genomförande av Hallands strategi för hållbar tillväxt. Utöver de medlen har Region Halland också regeringens uppdrag att besluta om användningen av 14,7 mnkr statliga medel för regional tillväxt. Medlen får i enlighet med gällande förordningar användas till medfinansiering av bland annat projekt och företagsstöd.