Direkt till innehållet

Patienter ger högt betyg till sjukhusvården i Halland

Under våren 2023 genomfördes Nationell Patientenkät, som beskriver hur patienter upplever vården som ges på landets sjukhus. Resultatet visar att halländska patienter är fortsatt mycket nöjda med vården i Halland.

Publicerad: 2023-10-03 Senast ändrad:

I enkäten får patienter svara på hur de upplever områden som bemötande, tillgänglighet, delaktighet och information. Halland placerar sig bäst i riket när man räknat samman alla områden inom den specialiserade somatiska öppenvården, och 9 av 10 uppger att de är positiva till den vård de fått i Halland.

När det gäller den somatiska slutenvården hamnar Hallands sjukhus på plats tio vid en nationell jämförelse, sett till samtliga dimensioner, och 85 procent anger i enkäten att de är positivt inställda till den vård de fått i Halland. Ett specifikt utvecklingsområde inom slutenvården är respekt och bemötande där Halland kommer att fortsätta sitt utvecklings- och förbättringsarbete.

– Vi har en erkänt god hälso- och sjukvård i Halland, vilket även bekräftas av patienterna i denna mätning. Att fråga patienterna hur de upplever olika områden av hälso- och sjukvården är ett sätt att upptäcka förbättringsområden, betonar Carolina Samuelsson, sjukhuschef Hallands sjukhus.

Enkäten visar, på nationell nivå, att män över lag har en bättre upplevelse än kvinnor, och att äldre personer har en bättre upplevelse av den specialiserade sjukhusvården än yngre. Skillnaderna mellan dessa grupper är dock små.

Fakta om Nationell Patientenkät, NPE
Nationell Patientenkät (NPE) är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga regioner. Uppföljning av den specialiserade sjukhusvården sker vartannat år. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

I Nationell Patientenkät redovisas resultat per fråga och i dimensioner, med grupper av frågor om tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande, delaktighet och involvering, emotionellt stöd samt helhetsintryck.
Läs mer: Nationell patientenkät | SKR (patientenkat.se)