Direkt till innehållet

Region Halland deltar i ny nationell jämställdhetssatsning

Publicerad: 2018-11-22 Senast ändrad:

Region Halland är en av sex regioner som valts ut att delta i satsningen på Modellregioner för att utveckla sitt jämställdhetsarbete. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som driver satsningen, med syftet att fler regioner ska kunna ge kvinnor och män en jämställd service.

Modellregioner är en ny nationell satsning på regionernas jämställdhetsarbete. De sex utvalda deltagarna utvecklar sitt jämställdhetsarbete genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt med varandra, så kallad benchmarking.

Halland har drivit jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i flera år, bland annat genom att integrera jämställdhet i Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Strategin lyfter social hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet som förutsättningar för att uppnå en hållbar utveckling och tillväxt.

– Jag vill att hela Halland ska bli mer jämställt och vi behöver jobba intensivare för att lyckas göra ett avtryck i regionen. Det är självklart att vi ska ge invånarna likvärdig service, oavsett kön och genom den här satsningen kan vi tillsammans dela erfarenheter som ska bidra till en förflyttning, säger Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Halland.

Mentorer stöttar arbetet

De sex deltagarna i satsningen ska benchmarka med varandra i två grupper:

Regionerna Gotland, Värmland och Västerbotten arbetar tillsammans med att jämställdhetsintegrera det regionala arbetet med utveckling och tillväxt.

Regionerna Halland, Gävleborg och Norrbotten fokuserar på arbetet med jämlik och jämställd hälsa och social hållbarhet.

Fokus ligger på ett systematiskt lärande, det vill säga att både lära in och lära ut kunskap och erfarenheter. Lärandet tas tillvara i respektive organisation genom att förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp på hemmaplan.

Politiker, chefer och nyckelpersoner

Deltagarna träffas fem gånger under ett år: en politiker, två chefer och en strateg från varje region. Mellan träffarna genomförs förbättringsarbeten på hemmaplan, med stöd från SKL.

– Att ha med alla tre nivåer är en avgörande framgångsfaktor. Politiker utbyter erfarenheter med andra politiker, chefer med chefer och strateger med strateger, samtidigt som den här processen ger de olika nivåerna möjlighet att arbeta tillsammans, säger Marie Trollvik, som leder satsningen från SKL.

SKL driver sedan 2016 en satsning på Modellkommuner. 2019 sprids konceptet för första gången även till regioner. Satsningen på Modellkommuner/Modellregioner finansieras genom en överenskommelse mellan SKL och regeringen om stärkt stöd till jämställdhetsarbete i kommuner, landsting och regioner.

Mer information
Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande Region Halland,
070-325 42 15
mikaela.waltersson@regionhalland.se

Boel Abelson-Crossley, verksamhetschef regional utveckling Region Halland,
070-373 89 34
boel.abelson-crossley@regionhalland.se

Marie Trollvik, SKL
marie.trollvik@skl.se
0708-741 229

Läs mer om projekt Modellkommuner/Modellregioner på SKL:s hemsida