Direkt till innehållet

Region Halland väljer väg för framtidens vårdinformationsstöd

Publicerad: 2019-11-13 Senast ändrad:

Region Halland bör göra gemensam sak med de andra regionerna i Sussa samverkan när det gäller införandet av framtidens vårdinformationsstöd. Det är den rekommendation som de förtroendevalda får efter en omfattande analys. Slutgiltigt beslut tar regionfullmäktige i december.

För att möta dagens digitaliseringstakt och invånarnas framtida förväntningar på tillgänglighet och behov av hälso- och sjukvård ska Region Halland införa ett nytt, sammanhållet vårdinformationsstöd för den halländska hälso- och sjukvården.

— Det här handlar om mer än att byta ut det nuvarande journalsystemet VAS. Vi ska ha ett nytt vårdinformationsstöd som sätter invånaren i fokus och ger hallänningen bättre tillgång till information om sin vård och hälsa, smidigare kontakter med vården och bidrar till en god, jämlik och säker vård, säger Tommy Rydfeldt (L), 1 vice ordförande i Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott.

— Det nya vårdinformationsstödet ska också vara ett effektivt och säkert stöd i vardagen för vårdens medarbetare samtidigt som det bidrar till utvecklingen av arbetsprocesser och en ännu bättre hälso- och sjukvård i Halland, säger Jonas Strand (S), ledamot i Hälso- och sjukvårdsutskottet.

Region Hallands nuvarande journalsystem VAS har en begränsad livslängd då det inte håller för den framtida utveckling som krävs för att kunna möta dagens digitaliseringstakt och för kommande certifierings- och andra IT-tekniska krav.

I den analys som gjorts har två alternativ utretts: Att göra en egen upphandling respektive att aktivera den option Region Halland har i samarbetet med Sussa samverkan. Sussa samverkan upphandlade i slutet av 2018 Cambio Healthcare Systems AB som ska leverera ett sammanhållet vårdinformationstöd.

— När det gäller kvalitet och tidsplan bedöms de två alternativen vara jämngoda. Däremot vet vi vilken leverantör vi får om vi går med i Sussa samverkan vilket är en trygghet. Bedömningen är också att kostnaderna på kort och lång sikt blir lägre med det alternativet, säger Tommy Rydfeldt.

— Om vi skulle välja att göra en egen upphandling kan vi riskera att stå ensamma i Sverige med den leverantör som vinner upphandlingen. Det medför en stor risk när det gäller kostnader samtidigt som det ger minskade möjligheter till samverkan med andra när det gäller förberedelser och införande av det nya vårdinformationsstödet, säger Jonas Strand.

Bedömningen är att kostnaderna för det nya vårdinformationsstödet ligger i samma storleksordning som det i dag kostar att driva journalsystemet VAS och de andra kärnsystem som det nya vårdinformationsstödet kommer att ersätta. Det handlar om cirka 70-75 miljoner kronor per år.

Om de förtroendevalda följer rekommendationen om att utnyttja optionen i Sussa samverkan innebär det att Region Halland inför sitt nya vårdinformationsstöd tillsammans med upp till åtta andra regioner. Det kan bli ett vårdinformationsstöd som omfattar nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning. Tidplanen är att Region Halland ska kunna införa det nya vårdinformationsstödet 2024-2025.

Bakgrund
Region Halland har tidigare fattat beslut om att ersätta sitt nuvarande vårdinformationsstöd, där bland annat det gemensamma journalsystemet VAS ingår. Nu är rekommendationen att Region Halland gör gemensam sak med åtta andra regioner i den upphandling som Sussa samverkan gjort, där Cambio Healthcare Systems AB ska leverera ett sammanhållet vårdinformationstöd.

Västra Götalandsregionen och Region Skåne har efter var sin upphandling ingått avtal med Cerner som leverantör.

I Region Stockholm pågår en upphandling.

Resterande regioner i Sverige har beslutat att fortsätta med sitt nuvarande vårdinformationsstöd Cosmic, som levereras av Cambio Healthcare Systems AB. Det innebär att det i framtiden sannolikt bara kommer att finnas ett fåtal vårdinformationsstöd i den svenska hälso- och sjukvården.