Direkt till innehållet

Status i arbetet med att införa ett nytt vårdinformationsstöd

Publicerad: 2023-11-10 Senast ändrad:

Nu närmar sig införandet av ett nytt vårdinformationssystem inom hälso- och sjukvården i Halland. Ett införande som innebär utmaningar i det korta perspektivet, men som lägger grunden för kvalitetshöjning både för patienter och vårdpersonal för många kommande år.

Införandet av ett nytt vårdinformationssystem är ett stort och krävande arbete, där det viktigaste inte är den tekniska delen av systembytet, utan de nya arbetssätt i vården som kommer att behövas. För patienterna ska bytet innebära ökad patientsäkerhet samt att vårdförloppet går att följa lättare, där varje steg dokumenteras och informationen ligger samlad och överskådlig. Som patient kommer man till exempel inte att behöva återge sin grundläggande information vid flera tillfällen eller för nya vårdkontakter, eftersom en och samma journal följer med hela vägen.
Även för medarbetarna ska systemet innebära en bättre arbetsvardag – med bland annat mindre administration, lättare att planera och hitta information, enklare att kommunicera med patienter och vårdkontakter samt att man får ett stöd som är flexibelt och därmed kan utvecklas över tid.

Stora insatser krävs

Samtidigt kommer stora utbildningsinsatser att kräva tid och resurser i verksamheterna parallellt med den redan ansträngda bemanningssituation som föreligger i hela landet. Då bytet är genomfört är inte heller allt på plats med en gång och det kommer att ta tid innan nya arbetssätt har satt sig.

− Det är helt nödvändigt att göra det här och det är inte ett alternativ att inte göra den här förändringen, men vi ska ha stor respekt för att det kommer att ta kraft från verksamheterna, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström.

Det nya systemet ska enligt planeringen införas i Region Halland under november 2024. Samtidigt är det mycket som behöver klaffa för att planeringen ska hålla hela vägen.

− Detta är ju ett komplext arbete som förberetts under flera år, så det är inte konstigt om vi måste titta på olika händelsescenarier kopplade till införandet, säger Patrik Dahlqvist Jönsson, verksamhetschef på hälso- och sjukvårdsavdelningen. I värsta fall drar arbetet ut på tiden och det blir utmanande. Exempelvis kan det handla om att vi tvingas använda två system parallellt, vilket absolut inte är önskvärt av flera skäl.

Fokus på att säkra leveranser

Det finns idag några osäkra faktorer som påverkar regionens arbete och där främsta fokus just nu är att säkra leveranser, både avseende tid och kvalitet.

− Både förseningar, eller brister i leverans och kvalitet innebär att vi inte kan erbjuda ett nytt vårdinformationssystem på det sätt vi förväntar oss i Region Halland. Det är av yttersta vikt att ett byte sker med minsta möjliga påverkan på den viktiga verksamhet vi bedriver för de vi finns till för och naturligtvis att vi kan erbjuda en fortsatt hög kvalitet för patienterna, betonar Martin Engström.

I dagarna har regionerna också fått ett preliminärt besked från Konkurrensverket att det tilläggsavtal man tecknat inte skett på ett korrekt sätt utifrån lagen om offentlig upphandling. Utfallet kan bli att regionernas införande försenas utöver att man behöver betala en upphandlingsavgift.

− Vi gjorde en grundlig genomgång med stöd av juristerna och gjorde bedömningen att det inte står i strid med LOU, säger Patrik Dahlqvist Jönsson. Nu ska vi inkomma med svar på Konkurrensverkets skrivelse senast den 24 november och sedan får vi se om detta tas vidare till förvaltningsrätten. I grunden ser vi det som positivt att bedömningen prövas, samtidigt som vi är måna om att inte spilla mer tid.

Bakgrund
Sussa samverkan är ett samarbete mellan nio regioner, bland annat Halland, som i dag samverkar kring mer än det gemensamma vårdinformationsstödet. Den övergripande idén är att samverka för att uppnå målen i nationell vision för e-hälsa 2025. För närvarande ligger störst fokus på det gemensamma arbetet med att utveckla och införa ett nytt vårdinformationsstöd, Cosmic, vilket ska ersätta regionernas nuvarande journalsystem under 2024. Idag använder Region Halland VAS som vårdinformationsstöd.