Direkt till innehållet

Stort engagemang för framtidens kollektivtrafik

Publicerad: 2019-11-26 Senast ändrad:

Många hallänningar engagerade sig i framtidens kollektivtrafik i Halland under sommaren. Resultatet blir en viktig del i det nya trafikförsörjningsprogrammet som Region Halland håller på att ta fram.

Under några månader i somras fanns en digital enkät tillgänglig för alla i länet att svara på. Över 1200 personer svarade på frågor som exempelvis ”Vad skulle kunna få dig att åka mer kollektivt?” och ”Vad är viktigast när du åker kollektivt?”. Det var flera som tog chansen att med egna ord beskriva önskemål och reflektioner kring dagens och framtidens kollektivtrafik.

När svaren nu är sammanställda visar enkäten att majoriteten av de svarande använder kollektivtrafiken för arbetspendling. Många kvinnor värderar tryggheten kring kollektivtrafiken högst. Svaren beskriver bland annat hur viktigt det är att känna trygghet till och från hållplatserna/bytesplatserna och att mer belysning skulle öka tryggheten på mörka gator och vid ensligt belägna hållplatser. Männen som svarade på enkäten värderade punktligheten högst.

I enkätsvaren önskas ökat turutbud, bland annat på Västkustbanan, pendlarparkeringar/cykelgarage i anslutning till bytespunkter/hållplatser och gemensamt biljettsystem som är länsöverskridande.

– Vi har lyssnat in vad invånarna, kommunerna och grannregionerna har att säga om framtidens kollektivtrafik. Vi summerar all input vi fått och tillsammans med fakta om länets utveckling gör vi ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram. Det i sin tur skickas ut för synpunkter under våren 2020 och till hösten 2020 ska regionfullmäktige fatta beslut om programmet, säger Ann Mårtensson, ansvarig för arbetet med det nya trafikförsörjningsprogrammet på Region Halland.

Det nya trafikförsörjningsprogrammet beskriver utvecklingen av kollektivtrafiken i Halland perioden 2020-2024 och med utblick mot 2040-2050. Hallänningarnas resor till och från arbete och studier är i fokus.

Tack för att du var med!