Direkt till innehållet

Studie använder AI för att bedöma risk för fraktur, hjärtinfarkt och stroke bland patienter som gjort skiktröntgen

Publicerad: 2023-11-22 Senast ändrad:

Ett nytt forskningsprojekt inom Region Halland kommer att analysera data från vuxna patienter som undersökt buken med skiktröntgen. Syftet är att utvärdera om det med hjälp av AI-baserade verktyg går att förutse hur stor den framtida risken är för fraktur, hjärtinfarkt och stroke. Du kan avregistrera dig om du inte vill vara med i studien.

Forskningsstudien som startar under 2023 analyserar data från alla vuxna patienter över 18 år som mellan 2008 och 2023 genomgått skiktröntgenundersökning av buken vid Hallands sjukhus i Halmstad, Varberg eller Kungsbacka.

Uppgifterna som hämtas från Region Hallands journalsystem och Dödsorsaksregistret innefattar bland annat ålder, kön, läkemedelsbehandling, diagnoser och åtgärdskoder samt eventuellt dödsdatum och dödsorsak. All data skyddas av sekretess och behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning för forskning. All data är avidentifierad och presentationen av forskningsresultaten kommer att ske på gruppnivå. För att underlätta bearbetningen och analysen av 15 år av material använder forskarna verktyg baserade på artificiell intelligens (AI).

– Vi kommer att med hjälp av AI göra mätningar på skiktröntgenundersökningarna och tillsammans med information om till exempel tidigare sjukdomar och läkemedelsanvändning vill vi undersöka hur väl vi kan förutse risken för en person att drabbas av fraktur, hjärtinfarkt eller stroke, förklarar Peder Wiklund, överläkare på Röntgenkliniken Halmstad och ansvarig för studien.

Förhoppningen och det slutliga målet med forskningsstudien är att kunna förutse vilka patienter som har risk att drabbas i framtiden och att på ett tidigt stadium kunna ge dem riktad patientinformation eller erbjuda bedömning inom primärvården/preventiv mottagning för att i förlängningen minska lidandet för den enskilda patienten.

Den här forskningsstudien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och går under titeln ”Opportunistisk screening i samband med CT-undersökning av buken: utvärdering av CT-baserade mått samt utveckling av en multimodal modell för att bedöma framtida frakturrisk och risk för hjärtinfarkt och stroke”.

Läs vidare på regionhalland.se om du vill veta mer om hur Region Halland arbetar med informationsdriven vård.

Du kan välja att avregistrera dig från forskningsstudien:

Om du tillhör patientgruppen som genomgått skiktröntgen mellan 1 januari 2008 och 1 januari 2023 och inte vill att dina data ska ingå i studien kan du avregistrera dig. Om du inte vill delta men är osäker på om du gjort en skiktröntgen så kan du ändå avregistrera dig via länken. Logga in via den här länken på 1177.se för att avregistrera dig.

Om du avböjer att dina personuppgifter används kommer detta inte på något sätt att påverka din nuvarande eller framtida kontakt med sjukvården

Hur vi hanterar forskningsdata:

All data skyddas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Behandling av personuppgifter kommer ske enligt Dataskyddsförordningen (EU-förordningen 2016/679, GDPR) för att utföra en uppgift av allmänt intresse (forskning).

Om du har frågor:

Region Halland, som huvudman för studien, är ansvarig för personuppgifterna. Enligt lagen har du rätt att kostnadsfritt nyttja dina rättigheter, exempelvis få information om vilka personuppgifter som behandlas, rättelse, radering, begränsning med mera.

Om du vill nyttja någon av dina rättigheter eller om du har generella frågor kring hur personuppgifter behandlas vänder du dig till:

Dataskyddsenheten Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Tfn: 035-13 10 00.
E-post: dataskydd@regionhalland.se

Om du önskar få en mer detaljerad information angående studierna, kontakta forskargruppen på e-post: ADHForskningAI@regionhalland.se
Ansvarig forskare är med dr. Peder Wiklund, Röntgenkliniken Halmstad.

Fakta om skiktröntgen:

Skiktröntgen av buken är en vanlig undersökning som används inom alla delar av sjukvården för både diagnostik och utvärdering av behandlingar. En sådan undersökning innehåller också information som kan användas för att bedöma till exempel bentäthet, fettsammansättning, muskulatur och kärlförkalkningar. Det finns forskning som har visat att enkla mätningar kan indikera både risk för benskörhet och framtida benskörhetsfraktur, och även till exempel risk för hjärtinfarkt.