Direkt till innehållet

Alliansens Mål och Budget vidare för beslut i regionfullmäktige

Publicerad: 2023-06-07 Senast ändrad:

Under regionstyrelsens sista möte före sommaruppehållet, beslutade regionstyrelsen att ta alliansens budgetförslag vidare till regionfullmäktige.

Alliansens budgetförslag rymmer en satsning på arbetsskor till fler grupper, ett förslag som har ett brett politiskt stöd och där förutsättningarna för införandet ska ses över. Det finns även budgeterat en ny busslinje mellan Hylte och Falkenberg, som bygger på medfinansiering från de båda kommunerna, samt ett uppdrag att se över en mer sammanhållen vård för barn och unga med autism. Utöver detta görs stora satsningar inom digitalisering och på den halländska ögonsjukvården. 2024 finns ett budgeterat minusresultat, – 641 miljoner kronor. Men trots detta bedöms regionen ha en långsiktigt stark ekonomi och kommande år väntas återigen plusresultat på sista raden. När det tre budgetförslagen ställdes mot varandra, fick Hallandsalliansens förslag majoritet och nu går förslaget vidare till regionfullmäktige för beslut.

− Region Halland har ett unikt läge där vi inte behöver skära ner utan kan fortsätta satsa på nödvändig utveckling. Vi ser att detta är en budget som tar sikte på framtiden, med ansvar för de utmaningar vi står inför, säger regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M).

Första uppföljningsrapport visade på fortsatt minusresultat

Utöver årsredovisningen görs två uppföljningsrapporter på regionövergripande nivå, den ena på våren och den andra på hösten. Uppföljningsrapport 1 sammanfattar verksamhet och utfall av årets första fyra månader och denna presenterades för regionstyrelsen under sammanträdet.

Enligt rapporten prognostiseras Region Hallands balanskravsresultat till -277 miljoner kronor. I förhållande till prognosen för årets resultat redovisas en positiv avvikelse mot den negativa årsbudgeten med 162 mnkr. För perioden ses inga stora förändringar i tillgänglighet till vård. Men förvaltningarna signalerar att produktion och tillgänglighet påverkas av vakanser, hög personalomsättning, sjukfrånvaro samt brist på vikarier. Kostnaderna för inhyrd personal i förhållande till personalkostnaderna har ökat jämfört med motsvarande period 2022, både vad gäller sjuksköterskor och läkare.

Beslut om fastighetsförsäljning

Under sammanträdet beslutade regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att besluta om avstyckning och försäljning av ”Larsagården” på Katrinebergs folkhögskola. Den anrika gården har ett stort renoveringsbehov. Region Halland har inte kunnat hitta en entreprenör som kan utföra arbetet med den hänsyn och de metoder som krävs i en kulturhistoriskt värdefull miljö.

− Beslutet går i linje med den inriktning som finns inom Region Halland att vi inte ska äga fastigheter som vi inte har användning för i våra verksamheter. Då är det bättre för alla att det skapas möjligheter för utveckling under ett nytt ägarskap, säger Mikaela Waltersson.

Under sammanträdet beslutade regionstyrelsen även att godkänna kontraktet för en försäljning av 18 hektar mark i Skogaby till Svenska kraftnät. Försäljningen möjliggör för Svenska Kraftnät att etablera en överföringsstation mellan den havsbaserade vindkraften utmed Hallandskusten och det svenska stomnätet.

− Det här är en väldigt positiv utveckling för Halland och en försäljning som möjliggör ett projekt som tillför stora mängder förnybar el, säger Mikaela Waltersson.