Direkt till innehållet

Förslag på reviderad Mål och Budget för Region Halland 2023

Publicerad: 2022-11-09 Senast ändrad:

I och med valåret tas Mål och budget för 2023 upp för nytt beslut under hösten. Några nya satsningar föreslås och en anpassning av den ekonomiska prognosen görs utifrån rådande läge. Det reviderade förslaget tas upp för beslut i regionfullmäktige den 23 november.

I förslaget för Mål och Budget 2023 finns satsningar inom smärtbehandling, nära vård, psykiatri, grön omställning och social hållbarhet. Ramökningen på cirka 900 miljoner kronor ligger kvar och ger verksamheterna utrymme för utveckling – med extra förstärkning inom områden där behoven bedöms som särskilt stora. En sak som däremot har förändrats sedan i våras är omvärldsläget med krig i Europa och prisökningar och stigande inflation som följd.

− Vi behöver parera och hantera den situation vi befinner oss i, där en kris i vår omvärld ändrar våra förutsättningar. Men vi kan inte sätta viktig halländsk utveckling på paus. Våra behov och prioriteringar har inte förändrats och vi har en fortsatt stark ekonomi i grunden, säger Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande.

Satsning på OB-tillägg och utökade ST-tjänster

Utöver de befintliga satsningarna i Mål och budget görs också en som avser höjt OB-tillägg. En satsning som beräknas kosta 19,5 miljoner kronor under 2023. Ytterligare en satsning rör ST-tjänster. I dagsläget väntar cirka 20 legitimerade underläkare på anställning som ST-läkare i allmänmedicin inom Vårdval Halland. För att kunna erbjuda en anställning inom rimlig tid vill alliansen också avsätta 12,4 miljoner årligen under en femårsperiod för ett utökat antal ST-tjänster.

Under föregående mandatperiod har man inte kunnat mötas i alla frågor. Budgeten som föreslås regionfullmäktige, ger nu utrymme för en större bredd.

− Vi är medvetna om att det är svårare att leda i minoritet och här möter justeringen av budget upp, menar Mikaela Waltersson. Jag är ödmjuk inför det faktum att vi behöver fortsätta att vara noga med samarbeten kring beslut genom breda överenskommelser framöver.

Region Halland går fram med förväntat minusresultat

Region Halland har en god ekonomi och i grunden god finansiell handlingsberedskap. Det är något som kunnat uppnås genom medveten hantering av resurser över tid.

Just nu påverkar det ekonomiska läget offentliga verksamheter i hela landet. För Region Halland innebär det en justering av det förväntade resultatet. Region Halland går fram med en underbalanserad budget med minus på sista raden år 2023 och 2024 med en återgång till positivt resultat 2025 i enlighet med SKR:s prognos.

− Nu kan vi se att det varit klokt att hushålla med resurserna, konstaterar Mikaela Waltersson, både för att klara framtida åtaganden och för att kunna hantera tillfälliga konjunktursvängningar.

Minusresultatet behöver inte åtgärdas och flyttas inte heller med till kommande år. Att underbalansera budgeten är en möjlighet som ges enligt Kommunallagen i de fall det finns synnerliga skäl. Inflationens påverkan på pensionsavsättningarna är den stora anledningen till den förändrade prognosen och åtgärdsförslaget.

− Vi kommer att budgetera för ett minusresultat kommande år. Avsättningen för pensionerna rusar iväg med inflationen, det här är en problematik som vi delar med övriga regioner, men där vi har bättre förutsättningar än de flesta. Region Halland har goda förutsättningar med hög inflyttning, och en fortsatt hög skattetillväxt. Jag bedömer att vi uppfyller de synnerliga skäl som krävs för den här åtgärden, som då inte påverkar de ekonomiska satsningarna i övrigt, säger Mikaela Waltersson.