Direkt till innehållet

Närsjukvården Halland anmäler händelse enligt lex Maria

Närsjukvården Halland anmäler en händelse från slutet av 2019 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Publicerad: 2022-09-07 Senast ändrad:

En patient uppsökte vårdcentralen och man upptäckte ett lågt blodvärde utan tydlig förklaring. Utredning av blodvärdet försenades och det dröjde nästan fem månader innan en cancer upptäcktes och behandlades. Den sorts cancer det handlade om har ett smygande och långsamt förlopp. I det här fallet bedömer ansvariga kirurger att fördröjningen inte innebar några risker för patienten.

 

– Det låga blodvärdet hade lika gärna kunnat bero på något där fördröjningen hade medfört bestående men för patienten, säger Anders Åkvist, som var chefläkare i Närsjukvården Halland vid tillfället för händelsen. Vi är skyldiga att anmäla även risker för allvarliga följder enligt lex Maria.

 

Vårdcentralens utredning av händelsen gjordes snabbt efter det inträffade och man gjorde omedelbart förändringar i rutiner och arbetssätt för att hindra att något liknande händer igen. Övriga vårdcentraler har också fått information om det som hänt så att organisationen som helhet kan lära sig.

 

– Anmälan till IVO enligt lex Maria har dock dröjt alltför länge. Det beror på pandemin, som tvingat oss att prioritera hårt. I det här fallet har verksamheten gjort snabba och bra åtgärder, vilket på kort sikt är det viktigaste, säger Anders Åkvist.

 

För mer information, kontakta:
Anders Åkvist, chefläkare Region Halland, telefon: 0720-83 86 19.

 

Fakta om patientsäkerhet och lex Maria
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men, till att patienten blir helt bra.

 

Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.

 

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Maria är att granska vårdgivarens utredning. Om IVO bedömer att vårdgivarens utredning följer gällande bestämmelser avslutar IVO ärendet.

 

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
• ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
• har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
• ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

 

Mer information om lex Maria på www.ivo.se

 

 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

 


Kontaktpersoner

Kommunikationschef Närsjukvården
Anna Stålnacke

E-post: Anna.Stalnacke@regionhalland.se

Telefon: 072-986 72 41