Direkt till innehållet

Projektmedel

Organisationer, kommuner eller andra aktörer som är intresserade av att driva projekt som harmonierar med Region Hallands mål, kan få stöd i form av finansiering, bollplank eller hjälp med kontakter.

Region Halland stöttar projekt som är intressanta för hela Halland och som bidrar till målsättningen i Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021–2028.

Projekten kan gärna testa eller utveckla nya metoder eller arbetssätt. Projektets budget ska stå i proportion till de planerade aktiviteterna och det bör finnas en plan för hur resultaten kommuniceras och för hur projektet lever vidare efter projekttidens slut. Projektet ska inte vara en del av en ordinarie verksamhet och det ska ha ett bestämt datum för start och slut. Det ska finnas ett tydligt mål och syfte, en utpekad projektägare (och eventuella samarbetspartners) och en spikad budget.

Mallar för projektansökan och slutrapportering

Mall Projektansökan konferenser och utredningar

Mall Projektansökan Region Halland

Mall Slutrapport projekt Region Halland

Stöd till kulturutveckling

Det finns också möjlighet att söka stöd till projekt inom kulturutveckling.

Den regionala kulturpolitiken genomförs delvis genom fria medel för stöd till kulturutveckling (projekt).

Läs mer om regionalt kulturstöd, stöd till kulturutveckling och stöd till film

Senast ändrad: