Direkt till innehållet

Enighet om sjukhusstrukturen inför beslut i december

Publicerad: 2023-10-12 Senast ändrad:

Det pågår en politisk process för att ta första steget i frågan om hur sjukhusstrukturen i Halland ska se ut framöver. När beslutet är fattat i december följer många andra beslut och vägval för att säkra en ändamålsenlig sjukvårdsstruktur i Halland. Idag beskrev Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande, att det nu finns politisk samsyn i hur man förväntas landa i beslutet.

– Vi har valt att vara öppna med vilka perspektiv vi tittar på för att avgöra frågan och då är det också viktigt att vi beskriver var vi står i frågan, menar Mikaela Waltersson. Vi ser att vi behöver ha sjukhusen på de orter de är idag och att vi ska erbjuda vård av akut karaktär i Varberg och Halmstad som idag.

I den process som pågår har företrädarna för alla fullmäktigepartier tittat på en rad perspektiv för att kunna ta det första beslutet. Det har bland annat handlat om hälso- och sjukvårdens förutsättningar, Hallands utveckling, kompetensförsörjning, infrastruktur, beredskap och fastigheter och verksamheternas behov.
– Det är framförallt att Hallands invånarantal växer, att närheten till vården för invånaren och medarbetaren är viktig, samt att minska sårbarheten i en orolig omvärld, som gjort att vi landat i den här samsynen. Men, beslutet är inte fattat ännu.
Det finns stora behov när det gäller fastigheter och lokaler för verksamheten idag och framåt. Utvecklingen inom hälso- och sjukvården går fort. Lokalerna behöver anpassas för arbetssätt, verksamhet och vård på sätt som gynnar både patienter och medarbetare. Ett beslut om sjukhusstrukturen är viktigt för att komma vidare med detta.

När beslutet är fattat följer fortsatt arbete med hälso- och sjukvårdsstrukturen och innan dess fortsätter processen med dialog om var man nu står i frågan samt vilka behov som finns för fortsatt arbete.

– Det finns många delar att arbeta med och inget beslut möter eller löser ensamt de möjligheter och utmaningar vi har, säger Mikaela Waltersson. Men det första steget är viktigt och ger oss en riktning och stabilitet i fortsatt arbete.

Här kan du läsa mer om det arbete som pågår:
Arbetet med sjukvårdsstrukturen i Halland – Region Halland

Bakgrund
Halland är en välmående region. Belägen mellan två storstadsregioner, liten till ytan, en växande befolkning. Det betyder goda förutsättningar för fortsatt utveckling. En ökande befolkning är en ekonomisk styrka men ställer också krav både på regional och kommunal service.
Den halländska hälso- och sjukvården är bland den bästa i Sverige. Kvaliteten på vården är hög och patienterna är nöjdare än genomsnittet i Sverige enligt olika jämförelser och mätningar.
Det finns stora behov när det gäller fastigheter och lokaler för verksamheten idag och framåt. Större delen av fastigheterna är byggda mellan åren 1960 – 1980. På sina håll är behoven stora och i vissa fall akuta.
Det gäller förändringar och anpassningar, renoveringar och i en del fall nybyggnation, för att lokalerna ska vara funktionella för verksamheterna. Vi har lokaler som begränsar verksamheten. Behöver kunna svara upp mot dagens behov och framtidens krav inom hälso- och sjukvård.
Utvecklingen inom hälso- och sjukvården går fort. Vi behöver anpassa lokaler för arbetssätt, verksamhet och vård på ett sätt som gynnar både patienter och medarbetare.