Direkt till innehållet

Extern utredning av inseminationsverksamheten pekar på brister och rekommenderar åtgärder

Publicerad: 2023-09-26 Senast ändrad:

På tisdagen presenterades en extern granskning av inseminationsverksamheten vid dåvarande Länssjukhuset i Halmstad. Rapporten bekräftar de brister, slutsatser och åtgärder som framkommer i den interna granskningen, men ger också ett breddat fokus med rekommendationer om ytterligare åtgärder.

Rapporten har utförts av revisionsbyrån PWC och granskar den inseminationsverksamhet som bedrevs vid dåvarande Länssjukhuset i Halmstad under 70 till och med 90-talet . Där den interna utredningen försöker kartlägga hur verksamheten bedrivits under de aktiva åren har den externa granskningen mer fokus på följderna och de vägval regionen står inför framåt.

− Detta ger kompletterande perspektiv och är en bra grund för oss att arbeta vidare utifrån, säger Anders Åkvist, chefläkare vid Region Halland och konstaterar att rapporten från PWC till stor del befäster det som framkommit i den interna granskningen.

− Vi ser att flera av de åtgärder som föreslås ligger i linje med det arbete som redan pågår inom regionen. Vi behöver ha beredskap för att kunna hantera de här frågorna långsiktigt och likvärdigt. Vi behöver ha verktygen att erbjuda stöd till dem som drabbats, oavsett när i tid de tar kontakt med oss för att söka sitt genetiska ursprung. Precis som i vår interna granskning slår PWC fast att det är svårt att få fram alla fakta utifrån den dokumentation som finns. Vi behöver därför fortsätta uppmana dem som är oroliga eller har mer fakta att ta kontakt med oss, säger Anders Åkvist.

Bland de vägval som rekommenderas är att regionen upprättar en handlingsplan för att kunna hantera kommande förfrågningar och en dokumentation som säkerställer att frågorna hanteras likvärdigt, samt en intern struktur som är hållbar över tid.

I rekommendationerna finns även frågan om möjlighet att erbjuda frivillig DNA-testning, en bredare journalgranskning från den aktuella tiden, möjligheten att ta kontakt med män utifrån de samtyckesblanketter som finns sparade från verksamheten, samt att Region Halland noga bevakar utfallet av processerna i Europadomstolen.

− Den externa granskningen pekar på viktiga aspekter kring den förtroendefråga detta är. Hur tidigare brister har skadat förtroendet och hur vi kan stärka det genom de åtgärder som vidtas framåt, säger Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör vid Region Halland.

I nästa steg lämnas rapporten och dess slutsatser över till Halland sjukhus för att bli en del av det större arbete som pågår för att genomföra åtgärder och hantera förfrågningar från berörda.

− Rapporten är ett viktigt stöd i det pågående arbetet vid Hallands Sjukhus för att reda ut och i möjligaste mån rätta till de felaktigheter som begåtts. Nu behöver vi ta slutsatser och rekommendationer vidare och göra en sammanvägd bedömning av hur vi på ett etiskt, juridiskt och hållbart sätt ska hantera de här frågorna framåt i organisationen, säger Martin Engström.

Länk till tidigare nyhet!

Om den externa rapporten

Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutade i mars 2023 om en extern granskning av den inseminationsverksamhet som under perioden 1973–1996 fanns vid Länssjukhuset i Halmstad. Uppdraget att genomföra granskningen gavs till revisionsfirman PWC.

Rapporten går att begära ut av Diariet eller komunikationsdirektör johanna.wiechel-steier@regionhalland.se