Direkt till innehållet

Hälsodata Halland – Region Halland lanserar ny databas om hallänningars hälsa och livsvillkor

Publicerad: 2024-02-13 Senast ändrad:

Region Halland har ett uppdrag att leda och samordna en hållbar tillväxt i Halland, en viktig del i detta uppdrag är att arbeta förutsättningsskapande för social hållbarhet samt för god och jämlik hälsa och jämlika livsvillkor. Den nya databasen Hälsodata Halland tillhandahåller kunskap som beskriver hallänningarnas hälsa, välmående och livsvillkor.

Databasen bidrar med fakta till beslutsförslag och välgrundade prioriteringar i syfte att stärka befolkningens hälsa och minska skillnader i hälsa, med ett särskilt fokus på barn och unga. Hälsodata Halland kan användas för att identifiera skillnader i hälsa och livsvillkor i den halländska befolkningen men också för att följa förändringar över tid. Detta möjliggör för olika aktörers egna lokala och regionala analyser men också för gemensamma analyser i samverkan för hållbar utveckling i Halland.

Hälsodata Halland

– Hallänningarnas hälsa och livsvillkor påverkas av många olika faktorer, aktörer och delar i samhället. Jämlika livsvillkor ger förutsättningar för en jämlik hälsa och hållbar utveckling genom att fler kan utbilda sig, arbeta och försörja sig, säger Ulrika Jörgensen (M), ordförande Sociala hållbarhetsberedningen, Region Halland. Hälsodata Halland bidrar till att utveckla och stärka samverkan mellan samhällsaktörer i regionen, en samverkan som bidrar till goda förutsättningar för jämlika livsvillkor och en god hälsa för alla i Halland.

Hälsodata Halland är sammansatt data från andra databaser. Data har inhämtats via Folkhälsomyndigheten och Boverket/Segregationsbarometern. Underliggande källor är Statistikmyndigheten (SCB), Skolverket och Region Halland. Hälsodata Halland innehåller varken patient- eller individdata.

Region Halland har följt den halländska befolkningens hälsa genom en återkommande folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor, men det har framför allt gällt den vuxna befolkningen.

– Hälsodata Halland har ett särskilt fokus på barn och unga och vår ambition är nu att sprida kunskapsunderlaget till halländska samhällsaktörer och att utveckla databasen genom fortsatt samverkan, avslutar Ulrika Jörgensen.