Direkt till innehållet

Regionstyrelse med ärenden om sjukhusstruktur och informationsdriven vård

På onsdagen hade regionstyrelsen sitt sammanträde i Halmstad. På dagordningen stod bland annat framtidens sjukhusstruktur och arbetet för informationsdriven vård och forskning i Halland.

Publicerad: 2023-11-22 Senast ändrad:

Magnus Clarin, verksamhetschef för FOU Halland inledde onsdagens sammanträde med en presentation av Region Hallands arbete för stärkt forskning och innovation. FOU är en verksamhet som arbetar med att stötta forskning och utveckling i Region Halland, i samverkan med andra aktörer.

Och det händer mycket, både inom projekt och metodutveckling i arbetet för informationsdriven vård. Arbete bedrivs bland annat tillsammans med Högskolan i Halmstad och även med andra aktörer. Viktiga nycklar är just samverkan med andra, men också utbildning och resurser som stärker halländsk forskning.

FOU-chefen konstaterade att informationsdriven vård är ett begrepp som blir alltmer känt. Det handlar i grunden om att använda data på ett strukturerat sätt för att skapa klinisk nytta för patienten och använda resurser på ett klokt sätt. Senare i sammanträdet fattade regionstyrelsen beslut om att bevilja närmare 4,5 miljoner kronor till forskningsprojekt genom FOU Halland.

− Region Halland har länge legat i framkant inom det här området och vågat bryta ny mark. Vi ser nu effekterna av detta och hur många vill lära av det arbete vi gör och vill samverka med oss i arbetet med att använda data för att utveckla hälso- och sjukvården, säger Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande.

Här kan du läsa mer om forskning och utveckling inom innovation i Region Halland

Ekonomisk prognos med mindre förändringar

En sammanställning av den senaste ekonomiska prognosen efter oktober månad visar att Region Halland väntas gå minus 82 miljoner kronor för helåret 2023. Det är en mindre försämring (16 miljoner kronor) jämfört med prognosen i den senaste uppföljningsrapporten och detta beror delvis på att prognosen för skatteintäkterna mattas av – även om skatteintäkterna fortfarande väntas bli högre än budgeterat även under 2023. Samtidigt har den ekonomiska prognosen stärkts under året och underskottet på minus 82 miljoner kronor kan jämföras med ett förväntat underskott på 322 miljoner i årets budget.

Hälso- och sjukvårdsstruktur tas vidare för beslut i nästa instans

Regionstyrelsen tog även nästa steg mot ett inriktningsbeslut om sjukhusstrukturen i Halland. Det är ett övergripande beslut som slutligt fattas av regionfullmäktige i december.

Sedan i våras har gruppledarna i regionfullmäktige arbetat med det inriktningsbeslut som är förutsättningen för framtidens halländska vård – med ändamålsenliga lokaler som stöder utveckling och verksamhet.

Beslutsförslaget bygger på att Halland fortsatt ska ha tre sjukhus, med två sjukhus av akut karaktär och två förlossningsavdelningar. Under processen har många perspektiv vägts in och parallellt pågår arbetet med den lokalförsörjningsplan där verksamheternas behov och sjukhusområdenas förutsättningar vägs ihop för att skapa ett underlag till politiken framåt.

− Jag känner mig trygg med det förslag vi går fram med till regionfullmäktige och det arbete som görs kring lokalförsörjningen, säger Mikaela Waltersson.

I nästa steg ska regionfullmäktige ta ställning till beslutsförslaget på sammanträdet den 6 december.

Vill du läsa mer om de perspektiv som vägs in i arbetet med sjukhusstrukturen så finns underlag här