Direkt till innehållet

Nu är det dags för alla att tycka till om Hallands kulturstrategi

Alla är välkomna att lämna synpunkter på hela eller delar av förslagen till ny kulturstrategi och kulturplan för Halland.

Publicerad: 2024-03-22 Senast ändrad:

Den 21 mars beslutade Region Hallands Driftnämnd kultur och skola att skicka ut förslag till Hallands kulturstrategi 2025–2032 samt Hallands kulturplan 2025–2028 på remiss. De halländska kommunerna är formella remissinstanser men även andra intressenter uppmanas att lämna sina synpunkter på förslagen i form av ett remissyttrande.

En mikrofon i en svagt upplyst inspelningsstudio.
Tyck till om Hallands kulturstrategi och kulturplan. Fotograf: Anders Andersson.

Förslagen till kulturstrategi och kulturplan har tagits fram i samverkan med länets kommuner och efter samråd med yrkesverksamma kulturskapare, representanter från organisationer i det civila samhället, halländska ungdomar samt nationella myndigheter och organisationer. Över 400 personer har deltagit i processen.

– Vi tagit fram ett förslag på en mer långsiktig strategi för att möta utmaningarna på kulturområdet. Men vi vill också göra offensiva förflyttningar. Vi vill att strategin ska leda till ett dynamiskt och tillgängligt kulturliv i Halland, säger Hanna Schölander (L), ordförande i Driftnämnden kultur och skola.

Bakgrund

Hallands nuvarande kulturstrategi och kulturplan gäller till och med 2024. De nya styrdokumenten ska börja gälla 2025 och vägleda utvecklingen inom kulturområdet kommande år. Kulturstrategin ska vara en genomförandestrategi till Halland – Bästa livsplatsen 2035 och kulturplanen en fyraårig plan i enlighet med den förordning som styr den nationella kultursamverkansmodellen.

Lämna dina synpunkter senast 30 juni

Till och med den 30 juni 2024 kan alla som vill lämna remissyttrande. Det går även bra att lämna synpunkter via ett formulär.

– Vi ser fram emot remissvaren. Det är viktigt att alla intressenter delar med sig av sina synpunkter, för att vi ska kunna väga in alla olika perspektiv och skapa en riktigt bra strategi och plan, säger Gustaf Kristensson (S), andre vice ordförande i Driftnämnden Kultur och skola.

Efter remissperioden sammanställer och behandlar Region Halland de inkomna synpunkterna. Förslaget till kulturstrategi och kulturplan bearbetas därefter för att sedan beslutas i Driftnämnd kultur och skola och regionfullmäktige under hösten 2024.

Läs remissversionerna och information om hur du lämnar synpunkter