Direkt till innehållet

Satsningar för medarbetare och företag

Publicerad: 2022-05-11 Senast ändrad:

Fortsatt stöd för företag genom utvecklingscheckar och extra ersättning till medarbetare var två av besluten som togs under regionstyrelsens fullmatade majsammanträde. Information om medarbetarenkätens resultat var också en punkt för dagen tillsammans med dialog om regionens interna arbete med klimatavtrycken.

Trots en långvarig pandemi har Region Hallands medarbetare både kunnat upprätthålla en hög kvalitet i ordinarie vård och samtidigt hantera de svängningar som krisen inneburit. Halland var den region som under 2021 hade flest bekräftade fall av covid-19 per 100 000 invånare och kunde trots detta, uppvisa högst tillgänglighet till vård under samma år i förhållande till riket samt fina resultat i patientenkäten. Beslutet om att ge medarbetare ett engångsbelopp om 10 000 kronor klubbades enhälligt igenom.

De här fina resultaten hade inte varit möjliga om det inte vore för förmågan och engagemanget hos våra medarbetare. Jag har sagt det många gånger, men det tål att upprepas, säger regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M).

Mikaela Waltersson betonar att detta tecken på uppskattning är möjligt tack vare det gynnsamma ekonomiska läget, samtidigt som det görs utöver övrigt arbete för att löpande och mer långsiktigt vara attraktiva som arbetsgivare. En del i att följa medarbetarnas trivsel är genom den årliga medarbetarenkäten. 2021 års enkät visar att pandemin inte inneburit några tvära kast i resultatet. Den är ett av våra viktiga instrument för att följa exempelvis engagemang, motivation och trivsel och ett sätt att systematiskt arbeta med förbättringar.

Vi har ett fortsatt gott resultat, men kan samtidigt se att pandemin satt sina spår. Det handlar om att man har upplevt att arbetsbelastningen har ökat. Det är naturligt utifrån det extraordinära läge vi haft, men blir viktigt att fortsätta följa och arbeta med, säger Mikaela Waltersson

Region Hallands arbete med Utvecklingscheckar, till stöd för halländska små och medelstora företag, fortsätter i ytterligare tre år efter beslut på dagens regionstyrelsesammanträde.Det innebär 15 mnkr som finansiering.
Utvecklingscheckar är ett av flera verktyg i Hallands företags- och innovationsstöd. Checkarna har funnits i sin nuvarande form sedan 2016 och tidigare beslut om finansiering fanns fram till och med 2022.

Utvecklingscheckarna stämmer väl överens med Hallands strategi för hållbar tillväxt. Vi ser Utvecklingscheckarna som en viktig komponent i arbetet med att få den gröna omställningen i näringslivet att öka för att bidra till en minskad klimatpåverkan, stärkt konkurrenskraft och hållbar tillväxt, säger Mikaela Waltersson.

Utvecklingscheckar beviljas för externa konsultinsatser avseende produkt-, organisations och marknadsutveckling.

Utvecklingschecken är ett bra verktyg för att driva på den gröna- och den digitala omställningen och utveckling i det halländska näringslivet. En av styrkorna med checken är att det är ett verktyg som är relativt lätt att förstå och att det är en långsiktig satsning som näringslivet och stödaktörerna har lärt sig att hitta, menar Helene Andersson (C), ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott.

Regionstyrelsen fick också information om det prioriterade arbetet med regionens interna klimat- och miljöarbete. Som stor arbetsgivare i Halland har Region Halland ansvar för att se över den påverkan på miljön verksamheterna har. Det handlar bland annat om resor och transporter, läkemedel och avfallshantering. Styrelsen konstaterade att det är positivt att arbetet nu intensifieras för att minska regionens klimatavtryck, men också för att använda våra gemensamma resurser så effektivt som möjligt.

Läs mer Utvecklingscheckarna!

Kontakt:
Miaela Waltersson, regionstyrelsens ordförande
mikaela.waltersson@regionhalland.se
070-325 42 15

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.