Direkt till innehållet

Bredbandsutbyggnad

Samhället digitaliseras i snabb takt. Många företag och myndigheter erbjuder digitala tjänster. Bredband ger dig som hallänning möjlighet att ta del av det digitala utbudet. Bredband är också viktigt för de halländska företagens utveckling. Utbyggnad av fast bredband med fiber pågår i hela Halland.

Bredband – tekniker för att överföra data

Bredband är ett samlingsnamn för olika tekniker för att överföra data. Det kan ske via kabel, trådlöst eller i en kombination av de båda teknikerna. Fiber är den mest använda tekniken för överföring av data via kabel. Det finns flera trådlösa tekniker.

Digitala tjänster utvecklas

Det utvecklas allt fler digitala samhällstjänster. Många sköter idag bankärenden, beställer varor, deklarerar eller kollar buss- och tågtider via internet. Nästa stora utvecklingsområde är välfärdstjänster; det vill säga tjänster kopplade till vård och omsorg.

Bredband viktigt för näringslivet

Tillgång till bredband stimulerar tillväxt och utveckling i näringslivet. Både traditionella tillverkningsföretag och företag i IT-branschen är beroende av bredband.

Bo och verka i hela Halland

Utbyggnaden av bredband är förutsättningen för att alla i Halland ska kunna utnyttja de möjligheter som digitaliseringen skapar. Med digitala tjänster spelar det ingen roll var du bor eller när du vill använda en tjänst. Bredbandsutbyggnaden ökar möjligheten att bo och verka i hela Halland.

Bredbandsutbyggnad i Sverige

Regeringens mål är att hela Sverige ska vara uppkopplat 2025. Redan 2020 ska 95 procent av alla invånare ha tillgång till minst 100 mbit/sekund.
Läs mer i Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi

Halländsk bredbandsutbyggnad

Den politiska ambitionen är att alla i Halland ska bli anslutna till bredbandsnätet i enlighet med regeringens mål. I oktober 2018 hade 79 procent av de halländska hushållen fiberanslutning. Det finns goda förutsättningar att klara målet, men det finns också utmaningar, exempelvis att många tackar nej till erbjudande om fiber.

Det finns behov av att bättre förstå skälen till varför fastighetsägare väljer att tacka ja eller nej till ett erbjudande om fiberanslutning.
Region Halland och Bredbandsforums kansli har därför genomfört en utredning i syfte att öka kunskapen om motiven för att välja ja eller nej till ett erbjudande om fiber. Urvalet i undersökningen består av 5 201 fastighetsägare i Halland.

Läs rapporten här (Bortfallsanalys bredband, pdf).

Region Hallands roll

Samverkan mellan olika aktörer är viktigt i bredbandsutbyggnaden. Region Halland har en samordnande roll. Vi har bland annat dialog med kommunerna och de privata företag och föreningar som bygger bredbandsnät. Vi följer kontinuerligt utvecklingen och sammanställer fakta om bredbandsutbyggnaden. Vi arbetar också för att öka kunskapen om nyttan med att vara ansluten till bredband.

Hallands regionala bredbandsstrategi (pdf)

Vill du ha bredband?

I Halland är det många som bygger och äger bredbandsnät: privata företag, föreningar och kommunala bolag. Riksdagen beslutade i början av 1990-talet att bredbandsutbyggnad ska ske på marknadsmässiga villkor. Det är oftast flera som behöver kontaktas för att få en fungerande bredbandsuppkoppling: den som äger nätet, den som sköter nätet och den som säljer tjänsterna i nätet.

Det finns cirka 75 nätägare i länet. Post- och telestyrelsen, den nationella myndighet som ansvarar för bredbandsutbyggnad, har en karttjänst där du kan se vem som äger bredbandsnätet i olika områden. Det finns också möjlighet att se vem som kan leverera bredbandstjänster.

Bredbandskartan

Det är närhetsprincipen som gäller vid anslutning till bredbandsnätet. Det innebär att den nätägare som har nät närmast där du bor ska erbjuda anslutning. Varje nätägare och varje kommunikationsoperatör sätter sina egna priser och villkor, därför kan det variera mellan olika delar av länet och inom en kommun.

Samarbetsavtal för bredbandsutbyggnad

När bredbandsutbyggnaden behövde ta fart i Halland, visade de företag som bygger ut bredband litet intresse. Framförallt var intresset för att bygga på landsbygden lågt. Region Halland handlade då upp en samarbetspartner, företaget IP-Only, som var beredd att investera i bredbandsutbyggnad i hela Halland.

Region Hallands avtal med IP Only innebär att företaget åtar sig att erbjuda alla halländska fastighetsägare, som inte fått erbjudande från annan utbyggare, bredbandsanslutning. Erbjudande ska ha skickats senast vid 2020 års utgång och priset ska vara 19 900 kronor oavsett var man bor. Det innebär att varken Region Halland eller de halländska kommunerna behöver använda skattepengar för att nå bredbandsmålet. IP Only finansierar fiberutbyggnaden på kommersiella villkor. På en övergripande nivå samplanerar IP Only och Region Halland utbyggnaden. All detaljplanering, projektering, upphandling av entreprenörer, genomförande, markavtalsinsamling samt övriga moment som ingår ansvarar IP Only för. Region Hallands del i avtalet är att bygga och äga sträckor som är kommersiellt olönsamma, men som ur ett regionalt perspektiv är nödvändiga för att nå bredbandsmålen.

 

Senast ändrad: