Direkt till innehållet

Projekt MarkEn

Projektet ska öka kunskap och samverkan om näringslivets förutsättningar att växa och etablera sig i Halland, utifrån mark och energitillgång.

Tillväxtverket har beviljat Region Halland medel för projektet MarkEn och näringslivet – tillgång, geografiska och branschspecifika förutsättningar i Halland.
Projektperioden är 1 oktober 2020 till 30 juni 2022, budget är 1 636 797 kr och Tillväxtverket medfinansierar med 50 %.

Ökad kunskap och samverkan

Projektet ska bidra med ökad kunskap inom regional planering samt förbättra de regionala planeringsprocesserna.

Projektet ska resultera i en ökad samverkan mellan regionen, de sex kommunerna samt att samverkan med andra viktiga aktörer som hanterar frågor relaterat till mark- och energitillgång har etablerats.

Projektet syftar till att ta fram och samverka kring nya strategiska planeringsunderlag och planeringsprocesser som hanterar näringslivets behov och förutsättningar för nyetablering, utveckling, förnyelse och omvandling utifrån ett mark- och energiperspektiv.

Följ det pågående arbetet i projektet

Följ arbetet med projektet här

Projekt MarkEn ska resultera i:

  • Ny kunskap som beskriver trender som påverkar näringslivets utveckling i Halland samt tillgång och efterfrågan på verksamhetsmark och energi i Hallands kommuner och i regionen som helhet.
  • Ett kunskapsunderlag som ska användas i regionens och kommunernas strategiska planering
  • Öka samverkan mellan regionen, de sex kommunerna samt andra aktörer, inom området mark och energitillgång
  • Öka samverkan mellan avdelningarna för näringslivsutveckling och samhällsplanering på Region Halland
  • Att sprida projektets resultat till intressenter i Halland och grannregionerna
  • En ökad kunskap och samsyn hos regionen och kommunerna kring hållbar mark och energitillgång

När vi har gemensamma planeringsunderlag utifrån hållbar mark- och energitillgång i Halland så ökar kunskapen om förutsättningar för etablering och utveckling av företag i Halland. Genom att vi samverkar, samplanerar och utbyter erfarenheter förbättras de strategiska planeringsprocesser.

När vi samplanerar utifrån gemensamma planeringsunderlag så bidrar vi till ett mer attraktivt, inkluderande och konkurrenskraftigt Halland.

Projektets upplägg

I en första del ska en rapport/analys tas fram som beskriver de halländska förutsättningarna för mark- och energitillgång utifrån ett historiskt-, nuläges- och framtidsperspektiv.

I projektets andra del genomförs workshops och seminarier med kommuner och representanter från näringslivet samt energibolag för att diskutera resultatet av rapporten samt vilka strategiska inriktningar som kan formas utifrån underlag och diskussion. Detta gör att projektet förankras brett och att förankringen blir representativ då flera aktörer som har rådighet i frågorna involveras. Seminarier och workshops formas utifrån rapporten som tas fram i projektets första del.

Bakgrund

I Halland finns en stor efterfrågan från näringslivet att etablera nya verksamheter samt att möjliggöra för befintliga verksamheter att kunna växa. Efterfrågan grundar sig i god infrastruktur, attraktiva boendemiljöer samt närheten till tillväxtmotorer både i och utanför Halland. En grundförutsättning för näringslivsutveckling är tillgången på mark och energi och då framförallt el. Men det finns begränsat med verksamhetsmark för etablering och i vissa näringslivsbranscher kan behovet av el komma att öka. Det kan medfölja att konkurrenskraften bland företagen på sikt kan komma att påverkas på grund av att företag riskerar att inte kunna expandera i den takt de önskar och att nyetableringar inte är möjliga.

Vid frågor kontakta:

Ann Mårtensson, projektledare Ann.Martensson@regionhalland.se

 

Tillvaxtverket och Region Halland

Senast ändrad: