Direkt till innehållet

Regional fysisk planering i Halland

I Halland finns det en samsyn mellan Region Halland och alla de sex kommunerna att arbeta med regional fysisk planering för att generera goda förutsättningar för en hållbar utveckling i Halland.

En central faktor i den regionala fysiska planeringen är att kontinuerligt beskriva samhällsnyttor med att arbeta med de stora samhällsplaneringsfrågorna över kommun- och regiongräns. Region Halland har lämnat in en hemställan till Finansdepartementet om att få bli regionalt fysiskt planorgan och hemställan bereds nu på Finansdepartementet.

Regional fysisk plan för Halland ska redogöra för de fysiska förutsättningarna för samhällsplanering på regional nivå. Den regionala fysiska planen ska redogöra för mellankommunala, regionala och mellanregionala gemensamma frågor och funktionella samband. Den regionala fysiska planen ska samordna regionala utvecklingsprocesser, så som den regionala kollektivtrafik- och infrastrukturplaneringen.

Gemensamt planeringeringsunderlag

Region Halland har under en längre tid, tillsammans med de halländska kommunerna, arbetat med att ta fram planeringsförutsättningar som beskriver den halländska strukturen. Regional fysisk plan är en fördjupning och formalisering av planeringsförutsättningarna som ska vara en geografisk och fysisk dimension av de strategiska val och prioriteringar som preciseras i Regional utvecklingsstrategi (RUS) och i Tillväxtstrategi för Halland.

Viktigt verktyg för hållbar samhällsplanering

Den regionala fysiska planen är ett viktigt verktyg för att hantera många av de samhällsutmaningar vi står inför. Lokal, regional och nationell nivå har ansvar för olika delar i samhällsutvecklingen, den regionala fysiska planeringen ska vara ett verktyg för att knyta ihop de olika ansvarsområdena.

För att nå ett långsiktigt och hållbart bostadsbyggande, klimat- och miljöarbete, transportsystem och teknisk infrastruktur krävs samverkan och samplanering mellan kommunal, regional och nationell nivå.

Läs mer om Regional fysisk plan i Boverkets kunskapsbank.

Senast ändrad: