Webbplatser

Webbplatser ikon

Vägar och järnvägar

En viktig pusselbit i Hallands utveckling är att skapa möjlighet till hållbara transporter för såväl invånare som näringsliv.

Halland växer. Vi blir fler hallänningar för varje år och det halländska näringslivet utvecklas. Ett välfungerande och hållbart transportsystem är viktigt för Hallands tillväxt. Dels behöver invånarna ta sig till arbete och skola på ett miljömässigt hållbart sätt och dels behöver näringslivet kunna transportera sitt gods på både kortare och längre sträckor.

Västkuststråket är viktigast för olika transporter

I Halland bor flest invånare vid kusten, framförallt i de större orterna. Det är också här vi ser störst befolkningsökning och det är här som flest nya arbeten skapas. Västkuststråket, med Västkustbanan och motorvägen E6, är det viktigaste halländska stråket för regionala transporter, men också för nationella och internationella transporter.

Fossilfria transporter

En del i arbetet med att skapa ett framtida hållbart transportsystem är övergången till fossilfria transporter.

Region Hallands roll

Region Halland samordnar den långsiktiga planeringen av vägar och järnvägar i Halland. Tillsammans med de halländska kommunerna, grannregioner, Trafikverket och andra myndigheter och organisationer tar vi fram de strategiska planer som styr och beskriver utvecklingen. Vi bevakar också infrastrukturfrågor för Halland.

Regional infrastrukturplan

Region Halland upprättar, på regeringens uppdrag, en regional infrastrukturplan vart fjärde år. Planen läggs för 12 år framåt i tiden. En plan för 2022-2033 beslutades av regionfullmäktige oktober 2022.

Regional cykelplan

För att utveckla cykel som ett transportmedel arbetar vi med en Regional cykelplan. Nuvarande plan gäller för 2020–2029.

Kattegattleden – nationell turistcykelled

Kattegattleden invigdes 2015 som den första nationella turistcykelleden i Sverige. Leden som sträcker sig mellan Helsingborg och Göteborg är nästan 40 mil. Kattegattleden erbjuder fina upplevelser samtidigt som den i stora delar är skild från biltrafiken. Kattegattleden skapar förutsättningar för näringslivsutveckling. Region Halland är ledhuvudman och har samordningsansvar. Trafikverket, Region Skåne och de tio kommunerna längs med leden är samarbetspartners.

Kattegattledens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: