Webbplatser

Webbplatser ikon

Folkhälsa

God hälsa är en mänsklig rättighet och en förutsättning för hållbar tillväxt och samhällsutveckling. En god hälsa hos invånarna innebär bra livskvalitet, hög medellivslängd och låg sjuklighet. Samtidigt är strävan att hälsan ska vara jämlikt fördelad genom att minska påverkbara skillnader mellan olika grupper i samhället.

Begreppet folkhälsa syftar på hela befolkningens hälsa, vilket inte är samma sak som den personlig hälsan, som vi alla var och en har eget ansvar för. På samhällsnivå är det möjligt att påverka hälsoskillnader och förutsättningar för god hälsa genom politiska beslut. Det är våra demokratiskt styrda välfärdssystem som lägger grunden till de förhållanden som vi växer upp, lever, arbetar och åldras i.

För att främja en god och jämlik hälsa för hallänningarna behövs en genomtänkt lokal och regional samverkan mellan olika aktörer i länet.

God och jämlik hälsa

Befolkningens hälsa blir generellt allt bättre både i Sverige och i Halland. Men det finns skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. Vi kan se skillnader i hälsa utifrån socioekonomiska förutsättningar men också utifrån kön, etnicitet, funktionsnedsättning, boendeområde, sexuell läggning och ålder. Region Halland jobbar med att skapa förutsättningar för att uppnå en god och jämlik hälsa i Halland.

Barn och ungas hälsa

Från de första barnåren till etablering i vuxenlivet präglas människor av villkoren de lever i. Alla barn behöver redan från tidig ålder ges förutsättningar till goda uppväxtvillkor där de får växa upp i en miljö som bidrar till att barn och unga utvecklar de förmågor och erfarenheter de behöver för att som vuxna ha en god hälsa, kunna forma sina liv efter egna önskemål och bidra som aktiva samhällsmedborgare. Goda uppväxtvillkor innefattar även möjligheten till en meningsfull och aktiv fritid.

Region Halland arbetar för att barn och unga i Halland har ska ges likvärdiga förutsättningar för goda uppväxtvillkor som stimulerar deras utveckling, inlärning, kreativitet och hälsa.

Demokrati och delaktighet

För en hållbar utveckling är området demokrati och delaktighet centralt. Det omfattar många olika delar, alltifrån tillit och medskapande till arbetet med rättighetsfrågor. Att känna delaktighet och finnas i ett sammanhang är viktigt både på individ- och gruppnivå.

Region Halland arbetar för att stärka tilliten och en hållbar utveckling tillsammans med andra samhällsaktörer i Halland. Bland annat samverkar vi inom Region Halland med regionala civilrättsliga organisationer på olika sätt. Deras verksamheter bidrar bland annat till inkludering, delaktighet, jämställdhet och kompetensförsörjning. En del av samverkan förverkligas genom den Halländska Överenskommelsen. Genom denna anordnas bland annat årligen en samverkanskonferens, ”Bästa samverkansplatsen” där vi tillsammans lär oss om varandra och diskuterar områden för samverkan.

Nationell folkhälsoenkät

Region Halland genomför med jämna mellanrum enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor” i syfte att följa befolkningens hälsoutveckling över tid och för att finna förbättringsområden i arbetet med en god och jämlik hälsa. Den senaste enkätundersökningen genomförde Region Halland, i samverkan med Folkhälsomyndigheten och Statistiska Centralbyrån, våren 2022. Drygt 18 000 hallänningar bidrog. Enkätundersökningens resultat presenteras i kartläggningen ”Så mår vi i Halland”.

Så mår vi i Halland, 2022 Länk till annan webbplats.

Undersökningen visar att hälsan i Halland är fortsatt god och generellt bättre än i Sverige som helhet. En god hälsa skapar förutsättningar för hallänningarna att forma sina liv efter sina egna önskemål och att vara delaktiga i och bidra till samhällsutvecklingen.

De utmaningar som framkommer för Hallands del rör framför allt ungas hälsa, kvinnors hälsa, den psykiska hälsan och skillnader i hälsa mellan olika grupper samt mellan kvinnor och män. Dessa utmaningar delar Halland med övriga regioner i Sverige.

Kontakt

Staffan Carlsson

Social hållbarhetsstrateg

070-584 60 42

Senast ändrad: